Informácie o nás

     Zriaďovateľom MŠ je Obec - Nová Ves nad Žitavou.

Materská škola je dvojtriedna. Výchovno-vzdelávací proces sa  realizuje v dvoch heterogénnych triedach - trieda Muchotrávky (deti vo veku od 4 do 6 rokov) a trieda Lienky (deti vo veku od 3 do 4 rokov).  V školskom roku  2018/19 je zapísaných 44 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Zabezpečujeme pre deti predprimárne vzdelávanie formou poldennej a celodennej výchovy a vzdelávania. Dieťa v MŠ po absolvovaní predprimárneho vzdelávania  môže dostať  "Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania". Osvedčenie sa vydáva na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa.

Interiér MŠ za posledné roky prešiel modernizáciou - výmenou nábytku, plastových okien a dverí, rekonštrukciou umyvárne a šatne, vymaľovaním tried, šatne a chodby, rekonštrukciou kuchyne, revitalizáciou školského dvora. Našou snahou v spolupráci so zriaďovateľom je naďalej pokračovať v materiálno - technickom vybavení školy, aby sme vytvorili čo najväčšie pohodlie pre Vaše deti.

Modernizácia školy :

2014/15

 - zateplenie strechy

- zateplenie budovy MŠ, následne realizácia omietky budovy 

- drenáž okolo budovy, položenie dlažby pri oboch vchodoch  

August 2016 - rekonštrukcia pivničných priestorov - výmena plastových okien 

                    - výmena bočného oplotenia areálu

Január 2017 - výmena osvetlenia v interiéri

Apríl 2017   - rekonštrukcia terasy a chodníka - položenie pogumovanej dlažby 

Jún 2018 - výmena radiaátorov v prednej časti budovy 

Júl 2018 - oplotenie areálu z východnej strany                                                                                                

Rekonštrukcie realizuje zriaďovateľ MŠ - OBEC - v zastúpení Ing. M. Dankovou.

Január 2019 - priestorová prestavba tried - zmena v prevádzkovaní z dôvodu navýšenia kapacity MŠ od 1.1.2019

                                                          

Stravovanie  MŠ zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ - Nová Ves nad Žitavou.

 

Podmienky prijatia detí do MŠ


Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení

vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
 

Deti sa do MŠ zapisujú k začiatku školského roka v mesiaci máj alebo v priebehu školského roka pokiaľ je voľná kapacita školy.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka zápis v mesiaci apríl príslušného roka v hlavnom vchode budovy MŠ, na vývesnej tabuli obce, webovej stránke MŠ. K zápisu je potrebné priniesť žiadosť do MŠ (tlačivo je k dispozícii v MŠ). Vyplnenú žiadosť spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a údajoch o povinnom očkovaní dieťaťa prinesie rodič do MŠ. Rodič obdrží Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) do MŠ (do konca júna príslušného roka).

Do MŠ sa prijímajú spravida deti od troch rokov (výnimočne aj od dvoch rokov podľa kapacity školy) s osvojenými základnými hygienickými návykmi. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s trvalým pobytom v obci.

Ostatné podmienky

Deti, ktoré majú matky na materskej dovolenke a deti nezamestnaných rodičov sa podľa stavu kapacity školy prijímajú na poldennú formu výchovy a vzdelávania. Je možné takéto deti prijať na celodenný pobyt do doby pokiaľ nenastúpia deti prijaté na celodenný pobyt.

Deti dvojročné sa výnimočne prijímajú podľa kapacity školy na poldennú   formu výchovy a vzdelávania len s osvojenými hygienickými návykmi. V prípade ak sa zistí, že dieťa neovláda základné hygienické návyky, bude dochádzka dieťaťa do MŠ prerušená. Na celodenný pobyt sa prijímajú dvojročné deti len v prípade zamestnania oboch rodičov a voľnej kapacity školy. Rozhodnutie o prijatí dvojročných detí je vydané koncom augusta z dôvodu možného prihlásenia starších detí do tohto termínu.


V zmysle § 5 ods.14 písm. e/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 7/2009 vydaného Obecným zastupiteľstvom v Novej Vsi nad Žitavou - Dodatkom č. 2 za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou vo výške:

5 eur na dieťa s trvalým pobytom v obci

7 eur na dieťa s trvalým pobytom mimo obce

4 eurá na dieťa, ak MŠ navštevuje 2 a viac detí z jednej rodinyPre začínajúce deti znamená nástup do MŠ určitý stres. Ponúkame Vám zopár rád, aby sa Vaše dieťa čím skôr zadaptovalo:

1. Zobúdzajte dieťa skôr, aby ste predišli časovému stresu.

2. Nesľubujte odmenu za to, ak pôjde dieťa do MŠ bez plaču.

3. Ak dieťa plače, čo najskôr urýchlite odlúčenie, pani učiteĺky vedia, ako ho zaujať.

4. S dieťaťom sa rozlúčte a rozhodne odíďte!

5. Rozhovory v ranných hodinách s p. uč. si nechajte na popoludnie, rozrušujú deti.

6. Pre dieťa prichádzajte usmiatí, veselo komunikujte o dianí v MŠ, dieťa musí nadobudnúť pocit, že je všetko v poriadku.