Informácie o nás

     Zriaďovateľom MŠ je Obec - Nová Ves nad Žitavou.

 

Materská škola je dvojtriedna. Výchovno-vzdelávací proces sa  realizuje v dvoch heterogénnych triedach - trieda Muchotrávky (deti vo veku od 4 do 6 rokov) a trieda Lienky (deti vo veku od 3 do 4 rokov).  V školskom roku  2022/23 je zapísaných 53 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Zabezpečujeme pre deti predprimárne vzdelávanie formou poldennej a celodennej výchovy a vzdelávania. Od 1.9.21 je predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky, povinné (viac info v menu - Povinné predprimárne vzdelávanie). Dieťa v MŠ po absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania získa  "Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania". 

Interiér MŠ za posledný rok prešiel ďalšou rozsiahlejšou rekonštrukciou, resp.modernizáciou. V júli 2021 bola skolaudovaná prístavba MŠ, ktorá bude plniť funkciu spálne. Prístavba bola realizovaná z podpory finančných zdrojov EÚ, so spoluúčasťou zriaďovateľa MŠ - obce. 

Súčasťou projektu: vybavenie priestorov nábytkovými zostavami (v triedach, v spálni, v jedálni, v šatni), postieľky, doplnenie sanity, závesné steny vo WC, preliezka so šmýkalkou a lavičkami v školskom areáli.

Modernizácia školy od 2014 - 2021:

2014/15

 - zateplenie strechy

- zateplenie budovy MŠ, následne realizácia omietky budovy 

- drenáž okolo budovy, položenie dlažby pri oboch vchodoch  

August 2016 - rekonštrukcia pivničných priestorov - výmena plastových okien 

                    - výmena bočného oplotenia areálu

Január 2017 - výmena osvetlenia v interiéri

Apríl 2017   - rekonštrukcia terasy a chodníka - položenie pogumovanej dlažby 

Jún 2018 - výmena radiátorov v prednej časti budovy 

Júl 2018 - oplotenie areálu z východnej strany                                                                                                

Rekonštrukcie realizoval zriaďovateľ MŠ - obec - v zastúpení starostkou Ing. M. Dankovou.

 

Júl - august 2021:

     - vymaľovanie interiéru MŠ
     - výmena radiátorov v triedach a v jedálni
     - vstavané skrine v triedach
     - podlahová krytina v triedach
     - žalúzie (triedy,  jedáleň, kuchyňa)
     - postelné obliečky a plachty do spálne
     - protipožiarne dvere
     - rozšírenie parkoviska a oplotenie s bránou
   
 
Júl 2022:
    - osadenie herných prvkov v areáli: hojdačky, drevený vláčik, magnetické tabule - z príspevku MŠVVaŠ SR 

  Modernizáciu zrealizoval zriaďovateľ MŠ - Obec Nová Ves nad Žitavou, v zastúpení starostkou Mgr. M. Korčokovou.

                                                          

                                 Materská škola Palárikova Snina KVETINKOVO

Podmienky prijatia detí do MŠ


Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v zmysle § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.
 

Deti sa do MŠ zapisujú k začiatku školského roka v mesiaci máj alebo v priebehu školského roka pokiaľ je voľná kapacita školy.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka zápis v mesiaci apríl príslušného roka v hlavnom vchode budovy MŠ, na vývesnej tabuli obce, webovej stránke MŠ. K zápisu je potrebné priniesť žiadosť do MŠ (tlačivo je k dispozícii v MŠ). Vyplnenú žiadosť spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a údajoch o povinnom očkovaní dieťaťa prinesie rodič do MŠ. Rodič obdrží Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) do MŠ (do konca júna príslušného roka).

Do MŠ sa prijímajú spravida deti od troch rokov (výnimočne aj od dvoch rokov podľa kapacity školy) s osvojenými základnými hygienickými návykmi. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti s trvalým pobytom v obci.

Ostatné podmienky

Deti, ktoré majú matky na materskej dovolenke a deti nezamestnaných rodičov sa podľa stavu kapacity školy prijímajú na poldennú formu výchovy a vzdelávania. Je možné takéto deti prijať na celodenný pobyt do doby pokiaľ nenastúpia deti prijaté na celodenný pobyt.

Deti dvojročné sa výnimočne prijímajú podľa kapacity školy na poldennú   formu výchovy a vzdelávania len s osvojenými hygienickými návykmi. V prípade ak sa zistí, že dieťa neovláda základné hygienické návyky, bude dochádzka dieťaťa do MŠ prerušená. Na celodenný pobyt sa prijímajú dvojročné deti len v prípade zamestnania oboch rodičov a voľnej kapacity školy. Rozhodnutie o prijatí dvojročných detí je vydané koncom augusta z dôvodu možného prihlásenia starších detí do tohto termínu.


V zmysle § 5 ods.14 písm. e/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov, § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 7/2009 vydaného Obecným zastupiteľstvom v Novej Vsi nad Žitavou - Dodatkom č. 2/2022 za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou vo výške:

                                                                 7 eur na dieťa 

 

Stravovanie  MŠ zabezpečuje Školská jedáleň pri ZŠ - Nová Ves nad Žitavou.

 

 

 

                                                  SPRÁVA

                               o výchovno – vzdelávacej činnosti,

            jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

 
 
         Správa o VVČ 2021-22