Školský poriadok

                       Materská škola - Nová Ves nad Žitavou č. 55, 951 51

            

 

                                      Školský poriadok

 

 

 Školský poriadok Materskej školy v Novej Vsi nad Žitavou je vypracovaný v súlade s § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole, Pracovného poriadku pre pedagogických a odborných zamestnancov a zákona 596/2004 Z. z.  štátnej správe v školstve a školskej samospráve s prihliadnutím na špecifické podmienky školy.

 

Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o: 

• výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlách     vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy

• prevádzke a vnútornom režime školy 

•  podmienkach prijatia do školy 

• podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

• podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje

 

A. Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov, pravidlá  vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,  práva a povinnosti zamestnancov

 

                               A.1   Práva a povinnosti detí

       Deklarácia ľudských práv a Charta práv dieťaťa zaručuje deťom všetky práva a slobody. Deti sú povinné dodržiavať platné zákony spoločnosti i osobitné požiadavky školy a správať sa podľa nich v škole a na podujatiach organizovaných školou. Všetky požiadavky sú v súlade s princípmi a cieľmi výchovno-vzdelávacieho procesu.

Dieťa má právo na:

•  Rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu

•  Bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách

•  Vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní

•  Individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav

•  Úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti

•  Poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním

•  Výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí

•  Organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny

•  Úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu

•  Na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov

• Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, má právo používať špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.  

Dieťa je povinné:

•  Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania

• Dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy

• Chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie

• Chrániť pred poškodením učebné pomôcky

•  Pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať

• Konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní

• Ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy

• Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

 

                   A.2  Práva a povinnosti zákonných zástupcov detí

Zákonný zástupca dieťaťa má právo

• Vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti

• Voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy

• Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona

• Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom

• Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa

• Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa

• Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy

• Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

• Vytvoriť podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

• Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom

• Dbať na sociálne a kultúrne zázemie svojho dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

• Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

• Rešpektovať a dodržiavať vzájomnú úctu vo vzťahu rodič – učiteľ, učiteľ - rodič.

• Nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo.

•  Prevziať si svoje dieťa z materskej školy do 16,00 h.

• Oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu neprítomnosti dieťaťa v škole, neprítomnosť doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom.

• Predložiť písomnú žiadosť o prerušení dochádzky dieťaťa zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov.

•  Oznámiť škole v prípade  výskytu  ochorenia (parazitárneho ochorenia- vši, hlísty a i., respiračné ochorenia- ovčie kiahne, pneumokové infekcie, invazívne pneumokokové infekcie,  invazívne meningokokové infekcie, chrípka a akútne respiračné ochorenia, črevné ochorenie)  túto skutočnosť v záujme ochrany ostatných detí  a zamestnancov.

• Pri pohybe po budove materskej školy  z hygienických dôvodov nevstupovať do priestorov sociálnych zariadení a využívať zvončeky na privolanie pedagogického zamestnanca.

• Predložiť rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa do 15. mája daného školského roku, alebo predložiť písomnú žiadosť o rezerváciu miesta v škole k nasledujúcemu školskému roku pre dieťa, u ktorého je predpoklad odkladu povinnej školskej dochádzky.

• Predložiť triednemu učiteľovi potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ak bolo odoslané na vyšetrenie pedagogickým zamestnancom.

• Ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu choroby trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predkladá potvrdenie od lekára.

• Oznámiť zmenu pri napĺňaní rodičovských práv a povinností (rozvod, zverenie dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu a pod.).

Výkon práv a povinností musí byť v súlade s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa. 

Zákonný zástupca a ani dieťa nesmú byť s súvislosti s výkonom svojich práv postihovaní za to, že podá na iného pedagogického zamestnanca školy sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý sa domnieva, že boli dotknuté jeho práva alebo právom chránené záujmy v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného predpisu. Škola podľa školského zákona nesmie dieťa postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva. 

Tieto práva sa zaručujú rovnako každému dieťaťu v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.

  

                       A.3 Povinnosti všetkých zamestnancov

 

       Zamestnanci sú povinní konať v súlade s verejným záujmom a plniť všetky povinnosti ustanovené zákonom č.552/ 2003 Z. z. o verejnej službe a zákonníka práce. Okrem práv a povinnosti uvedených v Pracovnom poriadku zamestnancov školy je zamestnanec povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobne práce podľa pracovnej zmluvy v stanovenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu. Pred nástupom do zamestnania sa preukázať pracovnou zmluvou a zdravotným preukazom.

Základné povinnosti zamestnancov: 

•  Pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, vedomostí a schopností, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva

• Konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania

• Zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov.

• Byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času.

• Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený.

• Hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.

• Zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone zamestnania a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.

• Dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa § 132 – 135 Z. p., § 14 Zákona NR SR č.330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ostatných právnych predpisov.

• Oznámiť ihneď zmeny v osobných pomeroch a iné údaje, ako uzatvorenie manželstva, rozvod, narodenie alebo úmrtie člena rodiny, zmenu bydliska, okolnosti majúce význam pre nemocenské a zdravotné poistenie, dôchodkové zabezpečenie, materský príspevok a pod.

• Neprítomnosť v práci z dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť  vedeniu školy.

• V období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom

• Nástup na PN hlásiť deň vopred /ak je to možné/, aby sa zabezpečil riadny chod prevádzky.

• Opustiť pracovisko počas pracovnej doby možno len so súhlasom nadriadeného s vyplnenou priepustkou, maximálne na 3 hod., potom žiadať celodenné ošetrenie.

• Zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po predchádzajúcom súhlase vedenia školy.

• Pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok

• Oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo správe zamestnávateľa.

 

                     A.4 Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

         Práva pedagogických zamestnancov :

• právo na zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, rodičov a iných osôb,

• právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,

•  právo na účasť na riadení školy  prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy,

• práva na predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu,

• právo na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem, stratégií a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie  sa a sebarozvoj detí, a rozvoj ich kompetencií,

• právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom  NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v jazyku v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva,

•  právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti.

 

         Povinnosti pedagogických zamestnancov:

• Chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu, zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku.

• Rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa,  s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie.

• Stimulovať rozvoj dieťaťa  a objektívne hodnotiť rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho spôsobilosti.

• Pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej (edukačnej) činnosti, podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní - realizácií  školského vzdelávacieho programu.

• Poskytovať dieťaťu alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo (konzultácie) alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním.

• Pravidelne informovať dieťa alebo ich zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú.

• Riadiť sa Organizačným poriadkom Materskej školy, Nová Ves nad Žit., Pracovným poriadkom zamestnávateľa, Prevádzkovým poriadkom materskej školy, Rokovacím poriadkom pedagogickej rady a platnou legislatívou.

• Dodržiavať iŠtátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie  a Školský vzdelávací program Zvedavkovia.

• Spolupracovať s pedagogickými zamestnancami a ostanými zamestnancami MŠ

• úzko spolupracovať s triednou učiteľkou  na vedení triednej agendy a pedagogickej dokumentácie  v triede v zmysle legislatívy.

• Spolupracovať so subjektmi, ktoré sa podieľajú na edukácií dieťaťa.

• Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu za výsledky ktorého zodpovedajú.

• Učiteľka prichádza do školy včas, pred začatím miery vyučovacej povinnosti. Po príchode do školy sa zapíše do knihy príchodov, pri odchode zo školy zapisuje čas odchodu.

• Zabezpečuje výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí.

• Postupuje podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných pokynov na daný školský rok

• Zvyšuje úroveň svojej práce vzdelávaním, samoštúdiom, alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

• Triednu knihu a evidenciu dochádzky detí zapisuje denne, po skončení miery vyučovacej povinnosti.

• Po skončení výchovno – vzdelávacej práce skontroluje poriadok v triede.

• Plánuje výchovno – vzdelávaciu činnosť, pripravuje sa zodpovedne, včas.

• Učebné pomôcky si pripravuje včas dopredu.

• S učebnými pomôckami a zariadením školy zaobchádza spôsobom na ktorý sú určené, k ochrane spoločného vlastníctva a bezpečnosti pri práci vedie aj deti.

• Všíma si zdravotný stav detí, úpravu zovňajšku, podporuje správne návyky, kultúrne stolovanie a kultúrny spôsob života.

• Dbá na bezpečnosť detí, zodpovedá za ich zdravie od prevzatia dieťaťa od rodiča/zákonného zástupcu až do odovzdania druhému pedagógovi, rodičovi/zákonnému zástupcovi alebo inej splnomocnenej osobe, staršej ako 10 rokov.

•  V prípade úrazu poskytuje prvú pomoc, ostatné učiteľky preberajú zodpovednosť za deti, ktorých učiteľka poskytuje prvú pomoc poranenému dieťaťu. Úraz je potrebné zapísať do knihy úrazov. Učiteľka o úraze oboznámi rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa.

• Učiteľka spolupracuje s rodičmi/zákonnými zástupcami detí

•  Nepoužíva nepedagogické tresty.

• Pracovný čas učiteliek v dvojzmennej prevádzke je 37,30 hod. týždenne. Miera vyučovacej povinnosti učiteľky MŠ je 28 hod. týždenne. Zostatok času učiteľka využíva na prípravu na ďalší deň, vedie písomnosti, dotvára interiér MŠ, zhotovuje pomôcky, vykonáva poradenskú činnosť, individuálne štúdium, mimotriednu činnosť a ostatné povinnosti vyplývajúce z pracovnej náplne.

• Učiteľka počas priamej práce s deťmi neodchádza z triedy. Vo výnimočnom prípade musí zabezpečiť dozor pri deťoch dospelou osobou.

• Učiteľka je povinná byť na pracovisku v čase určenom na priamu prácu s deťmi, v čase porád, v čase určenom na zastupovanie, v čase rodičovských stretnutí, v čase uskutočňovania kultúrnych akcií a mimoriadnych aktivít. Dodržiava pracovný čas stanovený Zákonníkom práce.

• Pri stolovaní dbá na kultúru stolovania, uplatňuje humánny prístup k deťom.

• Vo svojom konaní musí postupovať rozvážne, nie unáhlene a nerozmyslene. Musí dbať, aby sa nepoškodilo dobré meno učiteľa. Stmeľuje pedagogický kolektív. Svojím konaním, rozhodovaním, vyjadrovaním a správaním nenarúša medziľudské vzťahy ani pracovnú atmosféru školy a poskytuje záruku správnej výchovy detí. 

• Dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov - počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv bude MŠ dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu -  každý rodič má právo priviesť a vyzdvihnúť dieťa do a z MŠ.

• Pedagogickí zamestnanci počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávajú neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa. V prípade potreby pedagogický zamestnanec poskytne nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko súdu - ak si ho vyžiada - a to písomne. Obsah písomného stanoviska nesmie byť poskytnutý ani jednému zákonnému zástupcovi.

• V prípade narušených vzťahov zákonných zástupcov dieťaťa pedagogickí zamestnanci rešpektujú len rozhodnutie súdu.

• V prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, materská škola rieši všetky náležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa zastupovať v bežných veciach (napr zabezpečenie krúžkovej činnosti, informovaného súhlasu a pod.)

U rozvedených manželov v prípade zákazu alebo obmedzenia styku s dieťaťom jedného z rodičov je potrebne doložiť  riaditeľke overenú fotokópiu súdneho rozhodnutia, ako i v prípade striedavej starostlivosti ..

 

 

 

Triedny učiteľ 

  Vyhláška 308/2009 - § 8 odsek 2 o materskej škole, podľa § 8 ods. 3 a § 9 ods.1 -3, ods.4 písm. j.

„zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy; spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedny učiteľ pedagogické poradenstvo. Triedny učiteľ utvára podmienky pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa, ostatnými zamestnancami materskej školy, všeobecným lekárom pre deti a dorast a s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.“. 

• Vypracováva plány výchovno - vzdelávacej činnosti  vopred, v triede  v ktorej vykonáva rannú smenu.

• Zapisuje priebeh VVČ do triednej knihy – denne!

• Vedie evidenciu dochádzky dieťaťa do MŠ.

• Vedie osobný spis dieťaťa. 

• Vedie Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa – ku dňu nástupu do MŠ a potom po každých piatich dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ.

• Adaptačné záznamy – v čase adaptácie zaznamenáva priebeh adaptácie dieťaťa. 

• Vedie pedagogickú diagnostiku o dieťati. 

• Sleduje školskú spôsobilosť dieťaťa. 

• Podáva návrh na odklad povinnej školskej dochádzky. 

        Triedna učiteľka zabezpečuje:

• Vedie triednu agendu, dokumentáciu s organizovaním krúžkov, výletov, exkurzií, výcvikov, vystúpení, fotografovania, divadelných predstavení, knižných ponúk, tvorivých dielní a ostatných aktivít poriadaných pre deti – informovaný súhlas zákonných zástupcov, zoznamy detí, financie, platby, objednávky ( napr. pracovné zošity, knihy, fotografovanie a pod.)

• Každodenný kontakt s rodičmi – ráno pri príchode do MŠ, popoludní pri odchode z MŠ. 

• Eviduje príslušnú dokumentáciu o dieťati. 

• Spolupracuje so zákonným zástupcom dieťaťa, poskytuje informácie osobne,   prostredníctvom aj oznamov.

• Spolupracuje s príslušným poradenským zariadením (centrum pedagog. psycholog. poradenstva a prevencie, logopédom). 

• Vypracováva individuálny vzdelávací plán v spolupráci s príslušným poradenským zariadením.

• Vytvára podmienky pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

• Spolupracuje s učiteľom 1. ročníka ZŠ.

 

                                       B/ Charakteristika školy

Materská škola je dvojtriedna, poskytuje celodennú a poldennú formu vzdelávania deťom spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Je umiestnená v účelovej budove prízemného typu. Pozostáva zo vstupnej časti, šatne pre deti, umyvárne a detských toaliet, jedálne, dvoch tried, spálne, riaditeľne a kuchyne – t. č. Výdajne pre deti a zamestnancov MŠ. Kuchyňa má aj samostatný vchod so vstupnou časťou a toaletou pre personál. V pivničných priestoroch sa nachádza kotolňa, sklad, archív.

Areál MŠ je dostatočne veľký, vybavený drevenými preliezkami, šmýkaľkou, pieskoviskom, prístreškom.V posledných rokoch ( 2009-2015) prešiel interiér ako i exteriér školy  výraznou rekonštrukciou.

 

                                  C/  Prevádzka školy

 

 Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6.30 hod. do 16.00 hod. 

 Konzultačné hodiny s riad. školy:  denne od 11.00 - 13.00 hod., prípadne dohodou.

 Prevádzka školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom MŠ - Obecným úradom v Novej   Vsi nad Žitavou.

Prevádzka materskej školy počas školských letných prázdnin je so súhlasom zriaďovateľa za uvedených podmienok:

• V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z ekonomických (čerpanie dovoleniek) a hygienických dôvodov na šesť týždňov. Prevádzka je v obmedzenom režime - tzn., že v prevádzke je jedna trieda s celodennou formou výchovy a vzdelávania. Zmeny a prerušenie prevádzky určuje zriaďovateľ po konzultácii s riaditeľkou školy. V tomto období podľa plánu vykonáva upratovačka veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov MŠ, všetci pracovníci si čerpajú dovolenky. Prerušenie prevádzky v čase letných prázdnin oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom dieťaťa oznamom na viditeľnom mieste a to dva mesiace vopred.

• Počet prihlásených detí je najmenej v počte10 a viac,

•  Zákonný zástupca za prihlásené dieťa v čase prázdnin hradí vopred poplatok za celodennú stravu,

• Ak prihlásené dieťa počas prázdnin ochorie, alebo z iných dôvodov preruší dochádzku do    MŠ zákonný zástupca si ju môže prísť prevziať v čase od 11,00 hod. do 11,30 hod.

• Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku.

• Prevádzka počas školských prázdnin po dohode s rodičmi môže byť obmedzená napr. aj na poldennú formu výchovy a vzdelávania.

 

V čase zimných prázdnin je prevádzka prerušená spravidla medzi sviatkami, v čase jarných prázdnin prevádzka sa neprerušuje.

  

 

          D/  Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do MŠ 

 

                    1. Prijímanie detí do MŠ

      Deti sa do MŠ zapisujú k začiatku školského roka v mesiaci máj alebo v priebehu školského roka pokiaľ je voľná kapacita školy.

Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka zápis v mesiaci apríl príslušného roka na hlavnom vchode budovy MŠ, vývesnej tabuli obce, webovej stránke MŠ a oznamom v miestnom rozhlase. K zápisu je potrebné priniesť žiadosť do MŠ (tlačivo je k dispozícii v MŠ). Vyplnenú žiadosť spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa a rodným listom dieťaťa prinesie rodič do MŠ. Rodič obdrží Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) do MŠ (do konca júna príslušného roka).

Do MŠ sa prijímajú deti od troch rokov (výnimočne aj od dvoch rokov podľa kapacity školy) s osvojenými základnými hygienickými návykmi. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Deti, ktoré majú matky na materskej dovolenke a deti nezamestnaných rodičov sa podľa stavu kapacity školy prijímajú na poldennú formu výchovy a vzdelávania. Je možné takéto deti prijať na celodenný pobyt do doby pokiaľ nenastúpia deti prijaté na celodenný pobyt.

Deti dvojročné sa výnimočne prijímajú podľa kapacity školy na poldennú   formu výchovy a vzdelávania len s osvojenými hygienickými návykmi. V prípade ak sa zistí, že dieťa neovláda základné hygienické návyky, bude dochádzka dieťaťa do MŠ prerušená. Na celodenný pobyt sa prijímajú dvojročné deti len v prípade zamestnania oboch rodičov. Rozhodnutie o prijatí dvojročných detí je vydané koncom augusta z dôvodu možného prihlásenia starších detí do tohto termínu.

Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ spravidla do 15. mája kalendárneho roka.

Do triedy v MŠ možno prijať najviac dve deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pričom sa najvyšší počet v triede znižuje o dve deti za každé prijaté dieťa so špeciálnymi potrebami. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa (podrobnejšie  v časti č.5).

 

                      2. Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania

                         a prerušenie dochádzky dieťaťa  

 

 Rozhodnutie o prerušeni dochádzky dieťaťa riaditeľ vydá z dôvodu:

• zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa po prerokovaní so zákonným zástupcom dieťaťa

• zo zdravotných dôvodov dieťaťa

• na základe odborného vyjadrenia - odporúčania/neodporúčania príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP)

Rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania riaditeľ vydá ak:

• zákonný zástupca požiada o predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania   (sťahovanie a pod.)

• zákonný zástupca dieťaťa opätovne porušuje školský poriadok

• zákonný zástupca dieťaťa neinformuje  školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných     závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa

 

                         3. Adaptačný pobyt

       Dieťa je možné po dohode s rodičom prijať na adaptačný pobyt. O forme a dĺžke sa rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. Rodič v záujme dieťaťa spolupracuje s pedagógom a po prevzatí z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky do MŠ. 

O adaptačnom pobyte hovoríme najmä vo vzťahu k deťom zdravým, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu (a to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3 -ročné, lebo častokrát majú adaptačné problémy aj deti napr. 5 -ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti jeho blízkych). Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za predpokladu, že tomu predchádzala buď postupná adaptácia alebo

dieťa si rýchlo „zvyklo“ na materskú školu; môže dôjsť k dohode medzi riaditeľom

materskej školy a zákonným zástupcom o tom, že sa zmení čas pobytu dieťa v materskej škole z napr. 2 –3 hodín denne postupne na celý deň.

V § 3 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené podmienky adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku – jednu, dve a najviac štyri hodiny.

 

O
adaptačnom pobyte
hovoríme najmä
vo vzťahu k deťom zdravým
, u ktorých je predpoklad, že
by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu
(
a
to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3
-
ročné, lebo často krát majú adaptačné problémy aj deti
napr. 5
-
ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti jeho blízkych). Aj počas adaptačného
pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za pre
dpokladu, že tomu
predchádzala
buď
postupná adaptácia a
lebo
dieťa si rýchlo
zvyklo
“ na materskú školu
; môže dôjsť
k
dohode medzi riaditeľ
om
materskej školy a
zákonným zástupcom
o
tom, že sa zmení čas pobytu
dieťa v
materskej škole z
napr. 2
3 hodín denn
e postupne na celý deň.
V § 3 ods. 3 vyhlášky
MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené
podmienky adaptačného pobytu
dieťaťa v
materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku
jednu, dve a najviac štyri hodiny.
O
adaptačnom pobyte
hovoríme najmä
vo vzťahu k deťom zdravým
, u ktorých je predpoklad, že
by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu
(
a
to vôbec nemusí ísť len o deti napr. 3
-
ročné, lebo často krát majú adaptačné problémy aj deti
napr. 5
-
ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti jeho blízkych). Aj počas adaptačného
pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu aj celodenne, za pre
dpokladu, že tomu
predchádzala
buď
postupná adaptácia a
lebo
dieťa si rýchlo
zvyklo
“ na materskú školu
; môže dôjsť
k
dohode medzi riaditeľ
om
materskej školy a
zákonným zástupcom
o
tom, že sa zmení čas pobytu
dieťa v
materskej škole z
napr. 2
3 hodín denn
e postupne na celý deň.
V § 3 ods. 3 vyhlášky
MŠ SR
č. 306/2008 Z. z. sú ustanovené
podmienky adaptačného pobytu
dieťaťa v
materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku
jednu, dve a najviac štyri hodiny.

 

                       3. Dochádzka detí do MŠ

      Rodič privádza dieťa spravidla do 8.00 hod. a prevezme po 15.00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo triednou učiteľkou MŠ.

Deti po príchode preberá učiteľka,  ktorá od jeho prevzatia za neho plne zodpovedá až po odovzdanie druhej učiteľke. Prijíma len deti, u ktorých po vykonaní ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia. Ak sa pri rannom filtri zistí príznaky ochorenia, dieťa môže prijať len na základe odporučenia od ošetrujúceho lekára.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ .  Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako päť dní, musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa nie staršie ako jeden deň, o tom, že dieťa nemá prenosné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie.  

  Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod. v deň jeho neprítomnosti. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

      Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky do MŠ.

 

                       4. Úhrada príspevku za dochádzku

      Na čiastočnú úhradu neinvestičných prostriedkov MŠ (s výnimkou mzdových výdavkov)prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Výšku príspevku stanovil zriaďovateľ všeobecne záväzným rozhodnutím nasledovne:

                  - dieťa s trvalým pobytom v obci 5 eur 

      - súrodenci                           po  4 eurá

      - dieťa bez trvalého pobytu      7 eur 

V zmysle §28 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

 

a) ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky

 b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky  v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

 c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu  

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch sa uhrádza pomerná časť určeného príspevku. 

 Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmen a) a b) zriaďovateľ vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac.

  Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok za stravovanie dieťaťa pokiaľ sa v MŠ stravuje poštovou poukážkou v ktorejkoľvek banke do 25. dňa v mesiaci, alebo bankovým prevodom.

Ak rodič neuhradí príspevok podľa § 28 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ako aj poplatok za stravné najneskôr do konca mesiaca, v nasledujúcom mesiaci hneď od 1. dňa dieťa nebude umiestnené v MŠ.

 

                                5.  Podmienky prijatia detí so ŠVVP:

 Deti sa prijímajú v súlade s § 28 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Pokynov na vyplnenie formulára.

 Riaditeľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých náležitostí v súlade s legislatívou:

 - správa z odborného vyšetrenia s návrhom na integráciu

 - vyplnenie Návrhu na prijatie dieťaťa so ŠVVP

 - informovaný súhlas zákonného zástupcu

 - schválenie individuálneho vzdelávacieho plánu

 - zníženie maximálneho počtu detí v triede podĺa závažnosti postihnutia

 - vytvorenie primeraných podmienok na výchovu a vzdelávanie

  - zabezpečenie spolupráce s poradenskými zariadeniami

 - zachovanie mlčanlivosti ( zákon č. 428/2002Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

POSTUPY pri prijímaní dieťaťa so ŠVVP

Riaditeľka:

-  dôsledne preskúma všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa, ako aj o určení formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie (celodenná, poldenná), ako aj z hľadiska jej rozsahu (niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni) a podmienok (napr.s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní),

- zároveň poskytne zákonným zástupcom, spolu s rozhodnutím, v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§ 144 ods. 7 písm. d) školského zákona)

- informuje zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľ, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich priebeh výchovy a vzdelávania pristúpi napr. k tomu, že rozhodne o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania z hľadiska organizácie, rozsahu alebo podmienok, príp. či pristúpi, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky, poskytnúť výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa,

-všetku komunikáciu so zákonnými zástupcami je potrené zaznamenanať písomne a riadne evidovať – v záujme ochrany všetkých aktérov predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole.

 

                        E/  Vnútorná organizácia  školy

 

            1. Organizácia triedy a schádzanie detí     

           Materská škola je dvojtriedna. Vekové zloženie tried: od 3 r. do 6 r.

V čase od 6.30 do 8.00 hod. sa deti schádzajú v jednej triede. O 8.45 sa zamyká hlavný vchod.

V prípade neskoršieho príchodu do MŠ je potrebné zazvoniť.

 

                         2. Preberanie detí

        Dieťa od rodičov preberá učiteľka, ktorá zaňho zodpovedá od jeho prevzatia po odovzdanie rodičovi (inej splnomocnenej osobe) alebo pedagógovi, ktorý ho strieda v práci. Zodpovednosť za dieťa nenesie v tom prípade, ak zákonný zástupca osobne neodovzdá dieťa učiteľke a nechá ho voľne pohybovať po budove MŠ. Učiteľ má prísny zákaz odovzdať dieťa súrodencovi, ktorý nedovŕšil 10 rokov, alebo inej osobe neuvedenej v splnomocnení ( § 7, ods. 8 vyhlášky 308/2008 Z. z. o MŠ).

V prípade ak si rodič do 16.00 hod. nevyzdvihne dieťa z MŠ, MŠ bude postupne kontaktovať osoby uvedené v splnomocnení na prevzatie dieťaťa. Ak nikto z nich neprevezme dieťa, MŠ kontaktuje príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

Zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť pri osobnom preberaní učiteľkou skutočnosti týkajúce sa zdravia dieťaťa..  Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.   

 

                           3. Organizácia v šatni

        Do šatne majú prístup rodičia, ktorí si pred vstupom do budovy dôkladne očistia obuv.Vstupovať do ďalších priestorov majú z hygienických dôvodov zakázané. V prípade potreby môžu upozorniť na svoju prítomnosť zvonením pri dverách jedálne. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skriniek vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami detí k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Za poriadok v skrinkách zopovedá zákonný zástupca dieťaťa, za estetickú úpravu šatne zodpovedá učiteľ, za hygienu a uzamknutie budovy upratovačka.

 

   

                         4. Organizácia v umyvárni

       Deti majú spoločnú umyváreň i detské toalety. Každé dieťa má uterák na svojej značke. Za pravidelnú výmenu a vypratie uterákov, suchú podlahu, spláchnutie WC a celkovú hygienu umyvárne zodpovedá upratovačka. Deti sa v umyvárni zdržujú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí k základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. 5 – 6 –ročné deti poobede realizujú dentálnu hygienu. Za celkovú organizáciu pohybu detí v umyvárni, uzavretie vody a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá pedagóg. V umyvárni sa triedy striedajú po  oddeleniach.

 

                        5. Organizácia v jedálni  

       Strava deťom sa donáša z kuchyne ZŠ.

Jedlo sa deťom podáva 3- krát denne:  8.45 - desiata  

                                          11.45 -12.15- obed 

                                          15.00 - olovrant

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne. Za hygienu a kultúru stolovania upratovačka, ktorá stravu rozdeľuje. Vedúca školskej jedálne v ZŠ zabezpečuje zisťovanie počtu detí – stravníkov a vydávanie šekov. So všetkými nezrovnalosťami v oblasti stravovania a poplatkov za stravu je potrebné sa obracať na ňu v pracovných dňoch v budove školskej kuchyne v ZŠ od 9.00 do 12.30.

Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú učiteľky. Vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Malým deťom sa strava nosí na stolíky, 5 – 6 ročné deti si vyzdvihnú druhé jedlo pri okienku. Počas jedla učiteľka deti nenásilne usmerňuje, podľa želania rodičov spočiatku prikrmuje.

Deti 5 – 6 ročné používajú kompletný príbor, ostatné deti jedia lyžicami, prípadne aj vidličkou. Počas celého dňa majú deti zabezpečený pitný režim. Dieťa po použití odkladá pohár nabok. Za pitný režim a hygienu pohárov zodpovedá upratovačka.

Ak rodič žiada, aby sa dieťaťu nepodávala určitá potravina, rodič musí postupovať nasledovne:

odovzdá triednej učiteľke a vedúcej ŠJ písomnú žiadosť, kde uvedie, na ktorú potravinu je dieťa alergické alebo z akého dôvodu nemá byť dieťaťu určitá potravina podávaná, v prípade alergie priloží rodič k žiadosti stanovisko odborného lekára.

 

Ak dieťa na základe lekárskeho potvrdenia nemôže konzumovať stravu podávanú v MŠ rodič je povinný:

zabezpečiť dieťaťu celodennú stravu pripravenú doma (desiata, obed, olovrant), pripravenú stravu odovzdá p. školníčke, ktorá ju uloží do chladničky a v určenom čase vydáva (ohriatu na obed) stravu dieťaťu.

Do MŠ je zakázané nosiť individuálnu stravu z domu.

 

                         6. Pobyt detí vonku

     Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť a dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia. Vychádzka do dediny a blízkeho okolia sa realizuje spolu – obe triedy, nakoľko pri 3 ročných deťoch musí byť zabezpečený dozor dvoch pedagogických pracovníkov. V triede 2 -4 ročných detí sa uskutočňuje vychádzka samostatne len do areálu miestneho parku. Dĺžka vychádzky sa v tejto vekovej skupine skracuje, pobyt vonku sa realizuje prevažne v areáli školy. Pani učiteľky zodpovedne a starostlivo zvažujú okolnosti prípadného skrátenia pobytu vonku v závislosti od zdravotného stavu detí, ročného obdobia a počasia. Pobyt vonku sa spravidla neuskutočňuje iba v prípade počasia: silný dážď, víchor, mráz pod -10 stupňov, horúčavy ( pobyt na školskom dvore alebo v parku).

Za hygienu hračiek a pieskoviska zodpovedá upratovačka – riadi sa Prevádzkovým poriadkom školy , za výmenu piesku zodpovedá zriaďovateľ.

Pani upratovačka  denne zametá betónové plochy na školskom dvore, v zime odhŕňa sneh  na chodníkoch, udržuje čistotu v okolí pieskoviska a prehliada školskú záhradu, odstraňuje nebezpečné predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie detí /rozbité sklo, konáre.../ – Je zodpovedná za uzatvorenie uzáveru vody, odstránenie iných nebezpečných predmetov, vynáša a odnáša s pomocou pani učiteľky záhradné hračky pre deti.

 

                 7. Organizácia krúžkovej činnosti

     V MŠ sa realizuje krúžková činnosť pre deti ktoré majú rok pred plnením školskej dochádzky, v odpoludňajších hodinách – v čase odpočinku. Krúžky zabezpečujú kmeňoví zamestnanci, alebo cudzí lektori s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí. Zodpovedajú za obsah, kvalitu krúžkovej činnosti aj bezpečnosť detí. Na začiatku školského roka predložia riaditeľke MŠ plán činností na príslušný školský rok.

 

                      8. Organizácia v spálni

    Počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí (pyžamo). Zabezpečí vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza. Každé dieťa má  posteľné prádlo, ktoré MŠ pridelí na začiatku školského roka.  Posteľné prádlo perie rodič jedenkrát do mesiaca, pyžamo každý týždeň. Rodič dbá o šetrné pranie posteľného  prádla (prať z prevrátenej strany z dôvodu zachovania farieb) a zašívanie chýbajúcich gombíkov. Za úpravu lehátok po odpočinku zodpovedá upratovačka.  

 

   9. Organizácia výletov a exkurzií, školy v prírode.

        V súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky 306/2008 o materskej škole doplnenou vyhláškou 308/2009 Z. z. MŠ môže organizovať výlety, exkurzie a ďalšie aktivity len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa a po dohode so zriaďovateľom.

 Výlet, alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň so zabezpečením teplého obeda pre deti s prihliadnutím na bezpečnostné a hygienické podmienky a fyziologické potreby detí. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľom poverený vedúci pedagogický zamestnanec organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia o bezpečnosti a ochrane zdravia detí a ich rodičov. O poučení vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia svojim podpisom všetky zúčastnené osoby. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť verejné hromadné dopravné prostriedky. Podľa § 7, ods. 6, písm. e) na výlety a exkurzie je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28, ods. 10 zákona. Organizovanie školy v prírode bližšie určuje Vyhláška MŠ SR č.305/2008 Z. z. o škole v prírode a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláška MZ SR č. 526/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Pri nástupe do autobusu pomáha jedna učiteľka nastupovať deťom a  organizuje umiestnenie detí na miesta, ďalšie sústreďujú deti pred autobusom a dbajú o bezpečnosť detí – pri výstupe v obrátenom poradí. Deťom s nevoľnosťou pred cestou poskytnú po dohovore s rodičmi lieky proti kinetóze a majú k dispozícii igelitové vrecká. Učiteľky dbajú o to, aby sa deti povyzliekali z vrchného odevu, a tým sa zamedzilo prehriatiu organizmu. Deti počas cesty nekonzumujú žiadnu stravu. Z autobusu odchádza posledná učiteľka,  skontroluje, či všetci vystúpili a či v autobuse nezostali veci detí.

Pri organizácii poldenných výletov autobusovou dopravou sa výletu zúčastňujú všetky učiteľky materskej školy. Kuchárky pripravia do termosiek nápoje a zabezpečia dostatok pohárov ( alebo iný pitný režim- napr. džúsy), desiatu zabalia tak, aby spĺňala hygienické požiadavky. Pribalí sa tiež dostatok hygienických obrúskov. Učiteľky zabezpečia vhodné množstvo pomôcok k hrám, deky na odpočinok detí. Pri organizácii výletov platia všetky bezpečnostné opatrenia ako pri pobyte vonku.

Počas organizovania predplaveckej výchovy, kurzu korčuľovania, školy v prírode , a pod. učiteľka zabezpečuje dozor vo vyhranenom priestore pri prezliekaní, prezúvaní a vykonávaní hygieny detí až do odovzdania detí lektorom výcviku. V priebehu výcviku sa učiteľka nevzďaľuje z vyhradeného priestoru a v prípade potreby je deťom nápomocná. Deti musia mať zabezpečený pitný režim, platia tie isté pokyny ako pri organizácii výletu. Za pedagogický dozor zodpovedá počas organizovania spoločných podujatí učiteľka, poverená riaditeľkou materskej školy.

 

Uvedené činnosti vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

v škole prírode je počet detí podľa vyhlášky o škole v prírode

na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

 

 

F/  Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu, bezpečnosť detí zamestnanci MŠ sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, § 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materských školách, § 132 až 135 a § 170 až 175 Zákonníka práce, zákonom NR SR 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 442 Občianskeho zákonníka, zákonom NR SR č.576/2004 Z. z., Pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky MŠ.

Podľa § 7 ods. 1 vyhlášky o materských školách za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá lektor, ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov. zdravia detí zodpovedá aj prevádzkový Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedá aj prevádzkový zamestnanec a to v rozsahu mu určenom v pracovnej náplni.

Školy sú pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinné

1/  prihliadať na základné fyziologické potreby detí

2/  vytvárať podmienky na zdravý vývin detí  a na predchádzanie sociálnopatologickým javom

3/ zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí

4/  viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou: pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze

 

1/  prihliadanie na základné fyziologické potreby detí

Zabezpečovať denne pitný režim –  pri pobyte vonku, v jedálni  je k dispozícii počas celého dňa pitná voda, ktorú  zabezpečí prevádzkový alebo pedagogický zamestnanec.

V miestnostiach budovy MŠ určených na pobyt detí udržovať teplotu 22 stupňov Celzia, zodpovedná p. upratovačka.

Z hľadiska zabezpečenia základných fyziologických potrieb detí vyvážene striedať aktívne činnosti s oddychovými, zabezpečiť pravidelné stravovanie s dostatočným časovým odstupom medzi podávaním stravy, dbať na neprehrievanie organizmu pri aktívnych činnostiach, v letnom období zabezpečiť zvýšený prísun podávania tekutín, vyhýbanie sa letnému slnečnému žiareniu v kritických hodinách /11 – 15 hod./. prihliadať na vekové ako i individuálne osobitosti detí.  Umožniť deťom ísť na toaletu v akomkoľvek čase, upevňovať správne hygienické návyky. Vytvárať časový priestor na hru i učenie, dodržiavať zásady zdravej životosprávy, zaisťovať bezstresové prostredie.

2/ vytváranie podmienok na zdravý vývin detí  a na predchádzanie sociálnopatologickým javom

 V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a § 153, ods. 1 písmeno c) zákona 245/2008 Z. z.  sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, či ohrozovania mravného vývinu problém riešiť bezodkladne v spolupráci s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, prípadne s pedagogicko-psychologickou poradňou, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

V prípade akútneho prenosného ochorenia dieťaťa zabezpečiť nad ním dočasný dohľad, izoláciu od ostatných detí a bez meškania informovať zákonného zástupcu (zákon 355/2007 o ochrane zdravia, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc a konzultovať s lekárom. Oznámenie o úraze podá

rodičovi učiteľka, pri ktorej sa úraz stal a zaeviduje ho u riaditeľky školy hneď po ošetrení

dieťaťa.

V MŠ učiteľky nie sú oprávnené podávať akékoľvek lieky. V prípade liekov na alergiu je potrebné dohodnúť podávanie na základe individuálnej dohody s rodičom na isté časové obdobie, ako i s informovaným súhlasom rodiča, odporúčanie lekára. Po podaní lieku učiteľka urobí záznam do osobného spisu dieťaťa. V žiadnom prípade nepodávajú sa výživové doplnky, probiotiká, očné, nosné kvapky a pod.

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

Zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred šírením legálnych a nelegálnych drog, monitorovať zmeny a v prípade opätovného podozrenia z ohrozovania detí drogou bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, s centrom protidrogovej prevencie a príslušným policajným zborom. Preventívne vystríhať deti pred nebezpečenstvom drogy v rozhovoroch ako aj pri práci s metodickým materiálom . Upozorňovať deti na nebezpečenstvo nákazy, na možnosť ochorenia, nebrať sladkosti od cudzích ľudí, nechytať nebezpečné predmety (sklo, striekačky).

Materská škola prijíma nasledovné opatrenia:

Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponované do plánov práce každej triedy.

Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto.

V priestoroch školy a školského areálu je prísne zakázané požívať alkoholické

nápoje a iné psychotropné látky .

 

V priestoroch školy je prísny zákaz fajčenia (zákon 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

 

V školách sa zakazuje v zmysle zákona č. 245/2008 /školský zákon/:

-   činnosť politických hnutí a ich propagácia,

-  nepovoľuje sa reklama, ktorá je v rozpore s princípmi a obsahom výchovy a vzdelávania alebo ďalšími negatívnymi činnosťami spojenými s výchovou a vzdelávaním, reklama a predaj výrobkov ohrozujúcich zdravie, psychický alebo morálny vývin detí

- zakazuje sa zverejňovanie akýchkoľvek plagátov a oznamov v priestoroch školy bez vedomia vedenia školy

- zakazuje sa poskytovanie alebo sprístupňovanie informácií alebo zneužívanie informačných prostriedkov, ktoré by mohli viesť k narušeniu mravnosti.

 

3/ zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovným poriadkom, školským poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej  školy.

Bezpečnostné opatrenia:

 

Budovu uzatvoriť o 8.45 hod., v daných hodinách sprístupniť cez obed od 12.00 – 12.30 hod. a budovu otvoriť o 15.hod.

Učiteľky nevydajú dieťa žiadnej cudzej osobe, iba na splnomocnenie, pokiaľ túto skutočnosť zákonný zástupca neoznámi učiteľke osobne vopred.

Učiteľky zodpovedajú za to, aby sa deti nedostali do priestorov v zariadení, kde nemajú nad nimi priamy dohľad (šatne, chodby,...)

Pri pobyte vonku venovať deťom a okoliu zvýšenú pozornosť.

Učiteľka nedopustí, aby neznáme osoby fotografovali a filmovali deti počas pobytu v materskej škole.

Žiadna cudzia osoba sa nesmie pohybovať po budove bez sprievodu.

 

V zmysle §12 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých súd požiada riaditeľa školy o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia. Súčinnost'ou riaditeľa sa rozumie poskytnutie informácie o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu rozhodnutia, možnosti odňatia dietat'a v takých priestoroch, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre diet'a, aby pri výkone neboli prítomné iné deti a ich zákonní zástupcovi.

 Škola  je povinná poskytovat' súčinnost' orgánom sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately (orgánom ochrany) a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatreni sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately u deti. V prípadoch podozrenia na porušovanie zdravého osobnostného vývinu deti je nevyhnutné zabezpečit' ich ochranu a bezodkladne riešit' vzniknutý problém v súčinnosti vedenia školy so zákonnými zástupcami diet'at'a, so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, podl'a potreby aj s prislušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom.

 

Prostredie materskej školy musí byť upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by ohrozovali ich bezpečnosť.

Lieky, čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť uložené tak, aby deti nemali k nim prístup, za čo zodpovedajú učiteľky a upratovačka. Elektrické zásuvky, musia byť chránené krytom, za čo zodpovedá upratovačka ako i za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ v rozsahu určenej pracovnej náplne. Deti ktoré sa znečistia, umýva a preoblieka upratovačka.

Hračky a predmety v triede sú učiteľky povinné udržiavať v dobrom stave, musia spĺňať bezpečnostné kritéria. Ak učiteľka zistí nedostatok na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečí jeho odstránenie osobne. Učiteľka nenecháva deti bez dozoru, počas pracovnej doby sa im maximálne venuje. V prípade nutnosti poverí dozorom inú zamestnankyňu školy.

 

4/opatrenia v prípade pedikulózy

Pedikulóza (zavšivanie) je prenosné parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, hlavová.

Voš detská sa šíri hlavne:

- pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri spaní viacerých detí v jednej posteli, pri hre,

- prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov, ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach.

Preventívne povinnosti školy:

- zabezpečiť informovanosť všetkých zákonných zástupcov detí navštevujúcich školu, o prevencii výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach

- zodpovedať za dodržovanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny vrátane:

výmena osobnej a posteľnej bielizne,

pranie bielizne pri vysokých teplotách

pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov,

- pravidelné prehliadky vlasov detí,

- poslať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd,

- ihneď informovať triedneho učiteľa, vedenie školy o výskyte vší u svojho dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení.

Návrh odporúčaní postupu pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia – povinnosti

 

- Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší ( dieťa sa škriabe, je nekľudné, nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámiť túto skutočnosť zákonnému zástupcovi dieťaťa.

- Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev ( hlavne čiapky, šály ), osobná (v materskej škole posteľná bielizeň, hrebene) a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia do styku, neboli spoločne uložené ( v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a predmetmi ostatných detí/žiakov, príp. aby ich iné deti nepoužívali.

- Učiteľka zákonnému zástupcovi odporučí navštíviť príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť odvšivenie dieťaťa. Zároveň ho požiada posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa vyvariť príp. vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.

- Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré prišli do styku s vlasovou časťou hlavy, a to vyvarením (hrebene), resp. postriekaním insekticídnym prípravkom na lezúci hmyz (matrace a žinenky) nechať ich dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3 – 4 dni nepoužívať.

- Vykonať dezinsekciu v rovnakom čase v celom kolektíve (aj u zdravých členov), v ktorom bol výskyt vší zistený t.j. rodina. Informácie o dezinsekčných preparátoch je možné získať u praktického lekára, lekárnika.

- Zopakovať dezinsekciu po 8 – 14 dňoch na zaistenie spoľahlivého účinku.

- Vedenie školy požiada zákonných zástupcov o súčinnosť, tzn. aby  priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.

 

- Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu.

- Pri riešení problému výskytu vší u detí sa odporúča postupovať citlivo s individuálnym prístupom.

Zákonný zástupca má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú starostlivosť. Ak zákonný zástupca odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa. Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.

 

5/ školské úrazy                                                                                                                                                         

Evidencia úrazov - základné ošetrenie poskytne ihneď učiteľka, ktorej sa v čase jej pracovného času stal úraz na mieste úrazu. Ostatné kolegyne preberajú zodpovednosť za deti deliacej sa triedy. Úraz i drobný je potrebné zapísať do zošita  úrazov (v deň úrazu) a spíše sa záznam o úraze (do 24 hodín). Učiteľka je povinná oboznámiť zákonného zástupcu s úrazom (kedy, prečo a ako sa úraz stal, ako bolo dieťa ošetrené) a odovzdať záznam o úraze k podpisu. Ak sa stane vážnejší úraz, po poskytnutí základného ošetrenia sa telefonicky kontaktuje so zákonným zástupcom, dohodne sa na následnom ošetrení v zdravotníckom zariadení. Na ošetrenie lekárom dieťa sprevádza učiteľka, pri ktorej sa úraz stal. Zistí si zdravotnú poisťovňu dieťaťa z jeho osobného spisu. Úraz nahlási riaditeľka materskej školy do troch dní zriaďovateľovi na Obecný úrad Nová Ves nad Žit.s vyplnenými tlačivami.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. Tento záznam dá rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt s rodičom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci, rodičov a ktorejkoľvek zamestnankyne a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá rodičom.

Úraz sa eviduje aj elektronicky vo webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadená a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov, evidencia obsahuje:

meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,

deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,

svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,

počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,

zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,

zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

 

Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možno, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľom školy. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni (teda 0 až 3 dni), tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v škole na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni ( teda 4 dni a viac), považuje sa tento úraz za registrovaný školský úraz.

Škola zapisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dni po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. Zamestnanec spisujúci záznam pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

Riaditeľka alebo zástupkyňa školy je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, školy, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie žiakov.

Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

 

G/ Ochrana spoločného a osobného majetku

Vchody do materskej školy sú zaistené bezpečnostnými zámkami. Kľúč od budovy vlastní riaditeľka materskej školy a upratovačka, ktorá budovu ráno odomyká a poobede zamyká. V priebehu prevádzky materskej školy za uzamknutie budovy zodpovedá upratovačka.

V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy  zakázaný  akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien. 

Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná vypnúť didaktickú techniku a počítače zo zdroja, zanechať triedu v poriadku.

Na konci týždňa učiteľka zodpovedá za odpratanie a uloženie pomôcok na pôvodné miesto v triede, v ktorej daný týždeň pracovala. 

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochrannou majetku si zamestnanci plnia v zmysle rozpisu práce. 

Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené miesto. 

Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje a uzamkne upratovačka, ktorá tiež zodpovedá za spustenie signalizačného zariadenia.

 

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov školy, ako i zákonných zástupcov detí. V prípade porušenia budú vyvodené dôsledky.

Všetci zamestnanci a zákonní zástupcovia detí sú povinní preukázateľne sa oboznámiť s ním (viď v prílohe - Podpisový hárok).

 

 Vydaním nového školského poriadku sa ruší platnosť predchádzajúceho školského poriadku.

 

Vydaný dňa: 30. 08.2016

 

DODATOK č. 1

Ochrana osobných údajov

 

V nadväznosti na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a následne nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „ZOOÚ“), ktorý nahrádza pôvodný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, stojí pred každou organizáciou úloha zosúladenia súčasného stavu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch s požiadavkami, ktoré im v tejto oblasti predpisujú vyššie spomínané záväzné právne normy. Účinnosť oboch týchto právnych noriem nadobúda dňom 25. mája 2018.

Pre zabezpečenie spomínaných úloh vypracovalo MŠ VVaŠ SR pre priamo riadené organizácie MŠ VVaŠ SR, vysoké školy a školy a školské zariadenia v regionálnom školstve metodické usmernenie k zabezpečeniu ochrany osobných údajov vo svojich informačných systémoch v zmysle GDRP a nového zákona o ochrane osobných údajov. Súčasťou usmernenia sú odporúčané vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí, zákonných zástupcov, zamestnancov.

Naša MŠ predloží všetkým zákonným zástupcom Súhlas so spracovaním osobných údajov (viď. v prílohe) spracovaným podľa odporúčaného vzoru vydaného MŠ VVaŠ SR ako i v rámci Bezpečnostného projektu Obce v Novej Vsi nad Žitavou. Súhlasy o ochrane osobných údajov dotknutých osôb budú súčasťou osobných spisov detí a zamestnancov.

Dokumentácia školy, ktorá zahŕňa osobné údaje detí, zákonných zástupcov a zamestnancov sa po skončení dennej prevádzky bude odkladať do zamknutej miestnosti.

 

V Novej Vsi nad Žitavou, 24.05.2018