Rada školy

 
     
  • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom,  vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Volí sa na obdobie štyroch rokov, riadi sa štatútom RŠ, ktorý predkladá predseda RŠ.
  • Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., ale i podáva návrh na odvolanie riaditeľa školy.

  • Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,

k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

k návrhu a schváleniu školského vzdelávacieho programu.

RŠ sa stretáva najmenej šyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného programu, za ktorý zodpovedá predseda RŠ. Predseda RŠ jedenkrát ročne - najneskôr do 31. marca - vypracováva výročnú správu. Na svoje zasadnutia pozýva riaditeľku školy a podľa potreby aj iných hostí.

Členovia rady školy:

za pedagogických zamestnancov:  Bc.Zuzana Vašková - predseda RŠ

 

 

za rodičov:                      Mgr. Jana Bařinová

                                         Zdenka Slobodová

delegáti OÚ:                    Bc.Peter  Gúcky

                                         Jaroslav Šimek

 

 

 

PLÁN_ZASADNUTÍ_RADY_ŠKOLY_NA_ROK_2022.