Program Medvedík Nivea

                            
 
V školskom roku 2017/18 sme sa zapojili do vzdelávacieho integračného programu Medvedík Nivea. Pani učiteľky pracovali s deťmi prostredníctvom pracovných listov v zošitoch Medvedík Nivea. 
Program Medvedík NIVEA  prináša zaujímavú, motivujúcu a didakticky prepracovanú vzdelávaciu ponuku, založenú na individuálnej voľbe, záujme a aktívnej účasti dieťaťa. Pomáha s aktívnou integráciou detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou. Nenásilnou formou a prirodzenou hrou podporuje u detí kreativitu, individuálnu nezávislosť a prispieva k celkovému rozvoju detskej osobnosti. Pomáha predškolákom rozširovať ich kľúčové kompetencie a pripravuje tak deti na úspešný vstup do základnej školy.
Program bol vytvorený  v súlade so Štátnym vzdelávacím  programom pre predškolské vzdelávanie. Každý rok je aktualizovaný podľa súčasných požiadaviek na predškolskú výchovu. Podporuje u  detí individuálne rozvojové možnosti a pomocou hier a zmysluplne navodených tvorivých činností prirodzene ovplyvňuje ich vzťah k poznávaniu a učeniu.
Všetky materiály programu Medvedík NIVEA zjednocujú nosné témy, v ktorých sú úlohy rozvrstvené do viacerých úrovní. Môžu tak plniť aj funkciu diagnostickú. Materiály sú poskytované materským školám zadarmo.Viac informácií o programe získate na stránke www.medvediknivea.sk
V programe budeme pokračovať aj v nasledujúcich školských rokoch, už aj  s "domácimi úlohami".
V školskom roku 2022/23 sa projekt nerealizuje z dôvodu ukončenia zo strany organizátora.