Vitajte na webovej stránke MŠ

 - Nová Ves nad Žitavou!   

 

    
 
 
 
    Prostredníctvom stránky Vám chceme priblížiť okamihy "života" detí v MŠ
    - zrealizované akcie postupne  počas roka v rubrike  Akcie  a  Fotogaléria.   
    Stránka neplní oznamovaciu funkciu, nakoľko prichádzame s rodičmi detí
    do kontaktu denne. Oznamy sú zverejňované  na výveske MŠ - vo vstupnej chodbe.                                                        
 
      
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Poslanie MŠ

  Poslaním našej školy je rozvíjať kľúčové kompetencie detí v oblasti sociálno - citovej, senzomotorickej , kognitívnej(poznávacej), pripraviť deti na ďalšie vzdelávanie  v ZŠ.

Predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Zvedavkovia", ktorý je zameraný o. i. na rozvoj environmentálnej a regionálnej výchovy.

Výchovno - vzdelávací proces je zabezpečovaný kvalifikovanými pedagogickými pracovníčkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie detí počas pobytu v škole.

              Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti

                                                            za školský rok 2017– 2018

 

 

Predkladá:

Dagmar Kramárová, riaditeľka MŠ – Nová Ves nad Žitavou

Prerokované na pedagogickej rade školy, dňa 05. 10. 2018

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ – Nová Ves nad Žitavou:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obec – Nová Ves nad Žitavou

                                              schváliť – neschváliť

Správu o výchovno– vzdelávacej činnosti školy za školský rok   2017/18

                                                                 

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec – Nová Ves nad Žitavou        schvaľuje – neschvaľuje

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/18

 

Dňa: 25. 10. 2018                                                                    

                                                                                             

 

                                                    ………………………………………

                                                      podpis a pečiatka zriaďovateľa

 

Východiská a podklady:

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodické usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005.

3. Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ  na školský rok 2017/2018.

4. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia za školský rok 2017/2018.

5. Informácie o činnosti rady školy .

6. Koncepcia školy na roky  2013-2018.

                                                                                               

Názov školy:                   Materská škola

Adresa školy:                 Hviezdoslavova č. 55, 951 51

Telefónne číslo:             037/ 7884 379

Internetová a elektronická adresa školy: vlcikovia@orangemail.sk

Webová stránka: www.materskaskolanovavesnadzitavou.webnode.sk

Údaje o zriaďovateľovi: OBEC – Nová Ves nad Žitavou, t. č. 037/7884895, 7884902, starostka obce - Ing. Marta Danková

Mená vedúcich zamestnancov školy s určením funkcie:

                                          Dagmar KRAMÁROVÁ – riaditeľka školy

 

Údaje o rade školy

RŠ pri MŠ v Novej Vsi nad Žitavou vznikla v súlade s §24 ods. 3 písm.a) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v marci 2004.

RŠ je päťčlenná: predseda  Zuzana VAŠKOVÁ, Bc.

              zást. rodičov  Eva     KOVÁČOVÁ                            

                                      Zdenka UHRINOVÁ

              delegovaní za zriaďovateľa

                                        Mgr. Peter GÚCKY

                                        Martin  FROHLICH

                                           

V školskom roku 2017/18 RŠ zasadala štyrikrát (okt.,febr., apríl, júl), na ktorých bola prítomná nadpolovičná väčšina členov, zasadnutí sa  zúčastňovala riaditeľka školy. Členovia riešili aktuálne problémy a požiadavky školy, bola predstavená nová členka, prijali informácie o počte prijatých detí v školskom roku 2017/18, personálnom obsadení, prerokovali Školský poriadok, schválili Správu VVČ, riešili  materiálno - technické vybavenie školy - výmenu radiátorov, prístavbu, úpravu školského dvora, realizáciu oplotenia, položenia pogumovanej dlažby na druhej terase. Predsedkyňa na aprílovom zasadnutí   predniesla výročnú správu za uplynulé obdobie ako i plán na ďalšie ročné obdobie. Obsahom ďalších zasadnutí bolo vyhodnotenie výchovno - vzdelávacej činnosti, aktivít školy, prerušenie prevádzky v mesiacoch júl a august, informácie ohľadom výberového konania riaditeľky MŠ.

 

Poradné orgány riaditeľa

Podľa § 6 ods. 1 Vyhlášky 306/2008 o materskej škole sú poradnými orgánmi riaditeľa MŠ pedagogická rada a metodické združenie. 

Pedagogická rada: zložená z členov pedagogického kolektívu, bola jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického kolektívu. 

V tomto školskom roku sa zišla štyrikrát.

Obsahom rokovaní boli:

- prerokovanie plánu práce školy, školského poriadku, organizačného a rokovacieho poriadku

- triedna dokumentácia, systém plánovania, BOZP

- organizačné zabezpečenie školského roka, návrh aktivít, plán kontinuálneho vzdelávania, krúžková činnosť, kritériá hodnotenia

- stanoviská k výsledkom výchovy a vzdelávania

- vyhodnocovacie správy za 1. a 2. polrok VVČ

- formy práce s predškolákmi, školská zrelosť

- legislatívne zmeny, pedagogická dokumentácia, diagnostika

- vypracovanie interného projektu na rozvíjanie pohybových aktivít

- zistenia a závery z hospitačnej činnosti

- revidovanie ŠKVP

 

Metodické združenie

Členkami MZ boli všetky pedagogické pracovníčky, predsedkyňou - riaditeľkou poverená Z. Vašková,Bc.

Uskutočnili sa štyri zasadnutia podľa plánu MZ, na ktorých sa riešili pedagogické a výchovno - vzdelávacie problémy v oblastiach inovácie obsahu a rozširovania ponuky výchovy a vzdelávania a hodnotenia edukácie.

Predniesli  interné projekty:

Zdravé nôžky, zdravé rúčky (pohybové a relaxačné činnosti)

Hravé písmenká (Aktivity na rozvoj predčitateľskej činnosti )

Bylinková záhradka

Spoločne prediskutovali aplikovanie projektov v praxi, okrem hore uvedených aj zapojenie sa do projektu Medvedík Nivea.

Oboznamovali sa s novými informáciami získanými samoštúdiom, z účastí na semináre Stromu života, absolvovaním vzdelávania .

 

 

Údaje o počte detí v MŠ

 

V školskom roku 2017/18 bolo vydaných 11 prvostupňových rozhodnutí.

Celkový počet detí – 37, z toho:

                                                    3 – 4 ročných -  16 detí

                                                    4 – 6 ročných – 21 detí

                                                                                                   

Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ

Zápisu do ZŠ sa zúčastnilo sedem detí. Všetky deti absolvovali testy školskej zrelosti (depistáž), ktoré vykonala pracovníčka Centra pedagogicko – psychologickej poradne v Nitre – pobočka Vráble. Hodnotenie úrovne pripravenosti detí na vstup do ZŠ zo strany pracovníčky CPPPaP bolo na veľmi dobrej úrovni. Nebola zaevidovaná ani jedna žiadosť o odklade školskej dochádzky.

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 3  – Dagmar Kramárová (riad. MŠ)

                                                                              Bc. Ivana Striešková

                                                                              Bc. Zuzana Vašková                                                             

Nepedagogický zamestnanec:                1 - Anna Senášiová - upratovačka

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Aktualizačné: Dagmar Kramárová - Digitálne technológie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (MPC Bratislava-DP Nitra)

 - Rozvoj tvorivosti v grafomotorických aktivitách a podpora počiatočného čítania a písania detí v predprimárnom vzdelávaní (Raabe Bratislava) -    Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii  (MPC Bratislava-DP Nitra) 

B. Zuzana Vašková     - Obsahová reforma v MŠ  (MPC Bratislava)  

                               - Revízia predprimárneho vzdelávania -Matematika a práca s informáciami (MPC Nitra,2018)

Ďalšie vzdelávanie: Dagmar Kramárová - funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických pracovníkov (MPC Trnava)

- inovačné - Školský manažment v MŠ (MPC Bratislava-DP Nitra)     

                  - prvá atestácia (MPC Bratislava-DP Nitra)   

  - začatie inovačného funkčného vzdelávania (2018,MPC Nitra)                    

- samoštúdium prostredníctvom odbornej literatúry, internetu (všetky ped.pracovníčky)                                                           

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Tekvičák

   Úcta k starším – kultúrny program, návšteva siene ľudových tradícií

   Ovocníčkovia ( Deň zdravej výživy)

   Šarkaniáda (v spolupráci s rod.)

   Deň MŠ - hudobno-výchovný koncert Prišla jeseň (MC Klokanček-Nitra)

   Mikuláš v spolupráci so ZŠ a s OUI v Novej Vsi nad Žit.

   Simsala, hudobno - tanečný koncert

   Vianočná besiedka

   Karneval

   Exkurzie do knižníc ( ŠK v ZŠ v obci, MsK  Vráble)

   Bábkové divadlo O drakoch a princeznách (MC Klokanček- Nitra)

   Návšteva v 1. ročníku ZŠ

   Exkurzia do Arboréta v Mlyňanoch a lesnej obory

  Stavanie májky

   Morena, Morena

   Deň mlieka                                

 Deň matiek – kultúrny program

Predplavecká príprava - Škola plávania ARIELA - Levice

Deň detí (súťažné hry,opekačka,diskotéka)

Deň otcov - kultúrny program,stretnutie rodín,súťaže oteckov,opekačka

Rozlúčka s predškolákmi

  Výtvarná súťaž Vesmír očami detí - zaslané 4 výtvarné práce

Svet okolo nás - zaslané výtvarné práce v počte 3

Strom života - účasť vo všetkých aktivitách, získané 3 ocenenia

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

 Strom života - zapojení v školskom roku 2017/18, v klube boli zapojení staršie deti MŠ

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. 

Má za sebou viac ako 35-ročnú históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. 

Ponúka programy environmentálnej výchovy, predovšetkým na rozvoj tvorivosti,  komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie. 

Škôlkári sú zaradení do skupiny STROMÁČIKOVIA.  

Počas roka sme sa zapojili do prírodovedných aktivít STROMÁČIKOV   vyhlásených organizáciou. V niektorých sme boli veľmi úspešní - a samozrejme aj odmenení. 

Integračný program Medvedík Nivea

V školskom roku 2017/18 sme sa zapojili do vzdelávacieho integračného programu Medvedík Nivea. Pani učiteľky pracovali s deťmi prostredníctvom pracovných listov v zošitoch Medvedík Nivea. 

Program Medvedík NIVEA  prináša zaujímavú, motivujúcu a didakticky prepracovanú vzdelávaciu ponuku, založenú na individuálnej voľbe, záujme a aktívnej účasti dieťaťa. Pomáha s aktívnou integráciou detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou. Nenásilnou formou a prirodzenou hrou podporuje u detí kreativitu, individuálnu nezávislosť a prispieva k celkovému rozvoju detskej osobnosti. Pomáha predškolákom rozširovať ich kľúčové kompetencie a pripravuje tak deti na úspešný vstup do základnej školy.

 

Interné projekty:

Bylinková záhradka (prírodovedná gramotnosť, pracovné návyky)

Zdravé nôžky, zdravé rúčky (pohybové a relaxačné činnosti)

Hravé písmenká (aktivity na rozvoj predčitateľskej gramotnosti)

Deti v pohybe  ( revitalizácia školského dvora) 

Človek a príroda (prírodovedná výchova)

Advent, Mikuláš, Vianoce, Fašiangy (ľudové tradície nášho regiónu)

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI :

naposledy vykonaná v školskom roku 2009/10, hodnotenie na veľmi dobrej úrovni.

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

Budova školy je prízemná. Interiér tvoria dve triedy, ktoré spĺňajú priestorové podmienky v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy vydaným dňa 19. apríla 2016, vyhláškou MŠ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Súčasťou interiéru je  spálňa (nábytkom oddelená od druhej triedy), šatňa, jedáleň a umyváreň, výdajňa školského stravovania. Priestranný dvor je vybavený pieskoviskom, dreveným prístreškom, preliezkami, hojdačkami a šmýkalkami, lavičkami, opäť boli vykonané nové nátery, rekonštrukcia preliezky-schody ku šmýkalke, obloženie veže z bokov, dopadové plochy pod preliezky.

Triedy disponujú  širokou ponukou didaktických pomôcok, hier, učebných pomôcok, ktoré sú každoročne dopĺňané. Trieda starších detí je vybavená digitálnou technikou - interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, multifunkčným zariadením, LCD TV, CD prehrávačom,  PC v počte 3,  druhá trieda je vybavená TV, CD prehrávačom,  PC.

Mikroklimatické podmienky:

V priestoroch MŠ je neónové osvetlenie, vykurovanie objektu je z vlastnej plynovej kotolne, vetranie objektu je zabezpečené prirodzene oknami a dverami.

Zriaďovateľ v tomto školskom roku zabezpečil výmenu radiátorov v prednej časti budovy, šatňové skrinky, dopadové plochy pod preliezky,oplotenie z východnej strany.

 Sponzorsky:

Drevené detské stoličky do jedálne (RŠ), rekonštrukcia drevenej preliezky

Z príspevku MŠ SR na predškolákov:

učebné pomôcky, detská literatúra (viď. Inventár)

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  výchovno – vzdelávacej činnosti školy

1) dotácie zo štátneho rozpočtu: v kompetencii zriaďovateľa

2) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť:                              

- príspevky sa uhrádzajú podľa § 5 ods. 14 písm. e/ zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle  všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 vydaného Obecným zastupiteľstvom v Novej Vsi nad Žitavou dňa 26. 11. 2009, Dodatkom č. 2 dňa 11. 01. 2012 a to nasledovne:

                     5 eur dieťa s trvalým pobytom v obci

                     7 eur dieťa s trvalým pobytom mimo obce

                     4 eurá na dieťa, ak MŠ navštevuje 2 a viac detí z jednej rodiny                  

 Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a materiálno – technické vybavenie školy.

3) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 0

4) Sponzorský príspevok od rodičov – 8 eur na rodinu   

(viď. v agende  MŠ – Sponzorstvo)   

5) Prípevky združenia rodičov - 12 eur/dieťa -  v kompetencii pokladníčky ZRŠ   

6) štátna dotácia z MŠ SR poskytnutá na učebné pomôcky pre predškolákov

vo výške   1 200  eur (predplavecká príprava-doprava, učebné pomôcky, pracovné zošity, výtvarný materiál)                

                                                               

Údaje o výsledkoch školy, výchovno – vzdelávacieho procesu, nedostatkoch a opatreniach

 Výchovno - vzdelávací proces sme realizovali podľa Štátneho vzdelávacieho programu a ŠKVP Zvedavkovia.   

 Výkonové štandardy boli operacionalizované v týždennom plánovaní, s rešpektom na individuálne osobitosti detí. Organizačné formy sa striedali v dennom poriadku s prihliadnutím na psychohygienu detí.

Výchovno – vzdelávací proces prebiehal v dvoch heterogénnych triedach    s celkovým počtom 37 detí (veková skupina 4 – 6 r. – 21 detí, veková skupina 3 – 4 r. -16 detí). Zaškolili sme 7 predškolákov.

Dominantnou metódou v edukačných aktivitách bola hra a zážitkové učenie, prostredníctvom ktorých sme rozvíjali základné kľúčové kompetencie detí.

Plnené ciele boli priebežne kontrolované a overované spätnou väzbou. U detí sme rozvíjali hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Dbali sme na pružné usporiadanie činnosti v dennom poriadku. V rámci psychohygieny sme eliminovali dlhotrvajúce riadené aktivity, rešpektovali vekové a individuálne osobitosti detí.

 

Kognitívna oblasť - st. oddelenie

Ciele v danej oblasti sme zameriavali na prehlbovanie už osvojených vedomostí a nadobúdanie nových. Deti sa vedeli dostatočne orientovať v blízkom a vzdialenom okolí MŠ. Prostredníctvom tématických vychádzok získavali poznatky o základných dominantách a historických budovách v našej obci,  spoznávali miesto svojho bydliska, významné inštitúcie. Prostredníctvom rozhovorov a  aktivít majú poznatky  o tradíciách regiónu /fašiangy-pochovávanie basy, vynášanie Moreny, stavanie mája/. Na základe dostupných možností získavali elementárne poznatky o zmenách v prírode  metódou rozhovoru, prezeraním encyklopédií, zážitkovou formou prostredníctvom vychádzok v parku a jeho okolia. Deti sa učili o prírode  v jarnom a  letnom období /kvietky, kríky, stromy/, živočíchov/mravce, chrobáčiky, zvieratá a hmyz /včela, osa, komár.../, al získavali poznatky o neživej prírode /kamene, pôda.../,  potrebe vody nielen pre rastliny, ale aj živočíchy a človeka. Počas jarných mesiacov spoznávali ako klíči semienko a čo všetko je potrebné pre jeho rast. Osvojené poznatky realizovali praktickými činnosťami pri vysievaní a následnom vysádzaní priesad do políčka na školskom dvore /Pojekt: Bylinková a zeleninová záhradka/. V danej oblasti sa aj v druhom polroku naďalej zúčastňovali súťaží v enviromentálnom projekte „STROM ŽIVOTA“, kde v januári na tému “Pomoc pre vtáčiky” a v marci na tému „Naše jazierko“ získali 3.miesto a  uznanie k téme „My a naše susedstvo“, za ktoré boli odmenené diplomami a rôznymi grafickými a výtvarnými pomôckami. Ďalej si osvojovali poznatky a vesmíre, planétach slnečnej sústavy, o našej Zemi, o živote ľudí na rôznych kontinentoch.

V oblasti dopravnej výchovy sme venovali pozornosť poznávaniu pravidiel cestnej premávky a dopravných pravidiel prostredníctvom vychádzok. Deti majú dostatočné poznatky o používaní stopterčíka, reflexnej vesty a reflexného pásika. Vedia sa orientovať pri používaní niektorých dopravných značiek, rozoznávajú dopravné prostriedky, ich využitie a miesto pohybu.

V rámci edukačných aktivít si deti osvojovali  poznatky o časových úsekoch dňa /ráno, obed, večer/ a ich príslušných činnostiach. Zvládli vymenovať dni v týždni,  mesiace v roku - v následnom chronologickom slede. Osvojili si poznatky o ročných obdobiach a ich typických znakoch.

V oblasti matematika a práca s informáciami sme deťom poskytovali základy matematických a informačných poznatkov a zručností. Využitím edukačných hier, súťaží, dramatizácií a situácií z bežného života sme u detí vytvárali elementárne základy riešenia problémov, kritického a tvorivého myslenia. Deti si rozvíjali priestorovú predstavivosť, oboznamovali sa s plošnými a priestorovými geometrickými útvarmi, poznávali ich a merali, spoznávali množstvo počítaním a odhadom. Získavali predstavy o čísle a počtových úkonoch, orientovali sa v číselnom rade. V rámci práce s informáciami pracovali podľa návodu, slovných inštrukcií s využitím dostupných didaktických pomôcok-Logico Primo, robotická hračka Bee-bot, práca na IT, PC Výlety šaša Tomáša, Planéta vedomostí a pod. Na utvrdzovanie poznatkov, aktivizovanie detí k samostatnosti, kreativite a správnosti pri plnení úloh sme využívali pracovné zošity.

V priebehu celého školského roka sme deťom poskytovali dostatok priestoru na komunikáciu. Ich slovník sa  rozšíril o nové výrazy, slovné spojenia s využitím obrazového materiálu, básní, riekaniek, vyčítaniek, rozprávok, rozprávaním zážitkov a pod. Fonologické procesy a fonologické uvedomovanie sme rozvíjali analyticko-syntetickými činnosťami, metódami predčitateľskej gramotnosti – hry so slovami, slovné hádanky, prezeranie a„čítanie“ obrázkových kníh a leporel.

Môžeme však konštatovať, že deti sa vyjadrujú jednoslovne, jednoduchými vetami, rozhovor nerozvíjajú samostatne, odpovedajú zväčša na položené otázky. Vo výslovnosti sa vyskytujú časté problémy s hláskami c,s,č,š,r,l. V druhom polroku navštevovali logopéda 3 deti. Podnetným prostredím pre rozvíjanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, vedenia dialógu bol divadelný krúžok, ktorý navštevovalo 7 detí. S deťmi sme sa stretávali 2 krát do mesiaca. Rečové schopnosti si deti rozvíjali pri rôznych vystúpenia v obci, ale aj v MŠ /Deň matiek, Deň otcov/ krátkymi básňami, spevom, dramatizáciou rozprávky.

Šesť detí navštevovalo krúžok oboznamovanie sa s anglickým jazykom.

Nedostatky:

- zlá výslovnosť niektorých hlások,

- používanie nárečia /čechizmus/,

- zlá orientácia v časových vzťahoch /včera, zajtra/,

- u niektorých detí prevláda nesústredenosť pri činnosti, závislosť na usmernení, v niektorých prípadoch odmietanie až  pasivita.

Odporúčania:

- vytvárať jazykovo podnetné prostredie,

- uplatňovať aktívne počúvanie,

- pri odstraňovaní nedostatkov úzko spolupracovať s rodinou.

 

Senzomotorická oblasť

Pri plnení cieľov a realizácii aktivít boli rešpektované individuálne pohybové schopnosti a zabezpečený správny psychomotorický vývin. Počas roka sme sa snažili deti otužovať v chladnom i veternom počasí. Ranné cvičenia napomáhali k tomu, aby deti pravidelne cvičili a pociťovali radosť z pohybu. Staršie deti na cvičenie používali cvičebný úbor. Cvičenie bolo motivované riekankami, hudobným doprovodom, používali dostupné cvičebné náčinie /šatky, farebné krúžky, loptičky.../ a cvičebné náradie /stavebnica ATLAS, drevené lavičky, rôzne prekážky.../.

Deti majú osvojenú odbornú telovýchovnú terminológiu, správne držanie tela, koordináciu pohybov, zvýšila sa pohybová výkonnosť. Svoje pohybové schopnosti mali možnosť prezentovať v súťažných hrách, formovali sa vôľové vlastnosti, sebakontrola, schopnosť spolupracovať v skupine, dodržiavanie stanovených pravidiel, súťaženie v duchu fair-play /detská olympiáda, MDD,  predplavecká príprava /.

Úroveň rozvoja jemnej motoriky a vizuomotorickej koordinácie bola overovaná pracovnými zošitmi. Vo väčšine prípadov sa deti orientovali na ploche papiera samostatne, vypĺňali celú plochu, pri vyplnení predkreslených obrázkov mali tendenciu vybiehať za čiaru. Takmer všetci predškoláci sa vedia samostatne podpísať, niektorí poznajú už aj písmenka abecedy. Pozitívne výsledky sú v zlepšení uvoľnenosti rúk, zápästia. Grafický materiál držia dominantnou rukou, pri písaní majú správne držanie tela, neotáčajú zošitom. Vizuomotorickú koordináciu si ďalej mali možnosť rozvíjať pri používaní nástrojov v bežnom živote. Deťom sme vytvárali dostatočný priestor s ponukou materiálu, aby každé malo rovnakú možnosť prakticky si rozvíjať zručnosti, ktoré sú špecifikované vzdelávacími štandardami. Pri práci s rôznymi stavebnicami sa rozvíjali nielen zručnosti, ale aj technické myslenie /konštruovanie podľa plánu, podľa slovných inštrukcií/, manipulácia s papierom – skladanie, kde vo viacerých prípadoch robili tieto aktivity deťom problém, strihanie z papiera podľa predkreslenej línie, kde sme dbali na správny úchop nožníc v ruke a strihanie vo vyznačenej línii. Takmer všetky deti majú na veľmi dobrej úrovni osvojené sebaobslužné činnosti.

Nedostatky:

- zlý úchop grafického materiálu,

- tvrdá stopa na podložku,

- nesprávne strihanie-zlý úchop nožníc,

- problém pri skladaní papiera podľa slovných inštrukcií,

- viazanie šnúrok, obliekanie, obúvanie, zapínanie gombíkov, zipsu.

Odporúčania:

- zamerať sa pri individuálnom prístupe na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj grafomotoriky,

- úzko spolupracovať s rodinou /viesť deti k samostatnosti aj v domácom prostredí/.

Sociálno - citová oblasť

Vo všetkých organizačných formách dňa sme podporovali a rozvíjali prosociálne správanie, v ktorom sme sa zamerali na vytváranie a upevňovanie sociálnych schopností – pozdrav, prosba, poďakovanie, ohľaduplné správanie sa voči ostatným, rešpektovanie daných pravidiel. Snažili sme sa vytvoriť priaznivú sociálno-emocionálnu klímu, čím sme rozvíjali empatické cítenie u detí. Zážitkovou formou sme sa usilovali o to, aby mali deti radosť z nadväzovania spoločenských kontaktov.

V oblasti etiky sme sa zamerali na osvojovanie kultivovaného správania s dodržiavaním základných pravidiel slušnosti.

V emocionálnej oblasti sme upriamili pozornosť na vnímanie a rozoznávanie pozitívnych a negatívnych emócií u seba aj ostatných. Zdrojom kladných citových zážitkov bola pre deti hudba, ktorú sme zaraďovali počas dňa v rôznych činnostiach, najmä v rannom cvičení. Deti si rozvíjali sluchové vnímanie, reagovali na dĺžku, hlasitosť, farbu a výšku tónu. Majú osvojený bohatý repertoár piesní, tancov /ľudových aj moderných/ a hudobno-pohybových hier. Aktívne a s radosťou sa zapájali do príprav rôznych sviatkov a kultúrno-spoločenkých udalostí v MŠ a obci /Fašiagy, Deň matiek, Deň otcov/. Rozvíjali sme u nich rytmus, melódiu, harmóniu a dynamiku.

V inštrumentálnych činnostiach deti aktívne vnímali rôzne zvuky a tóny hudobných nástrojov,vedeli vyjadriť na základe počúvania, ktoré lahodia ich uchu, správne ich pomenovávali. S radosťou používali Orffove nástroje, ktoré u detí navodzovali pocit radosti, emocionálne zážitky a citové uspokojenie.

Vo výtvarných aktivitách mali deti možnosť stvárniť svoje myšlienky a pocity. Ponúkli sme im podnety a námety, viedli ich k používaniu rôznych výtvarných techník, používaniu nástrojov a materiálov, rozvíjali sme u nich tvorivosť, fantáziu a zručnosti pri narábaní s výtvarným materiálom. V činnostiach sme im nechávali priestor na ich vlastné nápady, no mnohí potrebovali konkrétne slovné usmernenia.

Priestor šatne bol vždy bohato vyzdobený prácami detí k daným témam, ročným obdobiam po celý školský rok.  Záujem detí o výtvarné aktivity sme podporili zapojením sa do výtvarných súťaží, krúžkovou činnosťou - realizovanou dva krát mesačne. Krúžok navštevovalo 6 detí.

Nedostatky:

- pretrvávanie zlého sústredenia sa pri činnostiach,

- žalovanie,drobné detské klamstvá,

- prejavy agresivity, útočného správania.

Odporúčania:

- využívať inovačné metódy,

- poskytovať deťom model etického správania, bez kriku.

 

Kognitívna oblasť - mladšie oddelenie

Prostredníctvom edukačnej práce v centrách aktivít si deti rozvíjali  zmyslovo – pohybové a konkrétno – názorné myslenie. Utvárali a rozširovali si poznatkový systém  a posilňovali  sústredenosť pri plnení jednotlivých úloh, tiež aktivitu, tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť. Využívali sme   aktivizujúce metódy a formy práce a metódy na podporu rozvoja  vynárajúcej sa gramotnosti. Podporovali sme vzťah deti k poznávaniu a učeniu hrou. U detí sa podporovala zvedavosť v poznávaní okolitého sveta v rámci rôznych tém, prostredníctvom pozorovania, rozprávania, vysvetľovania a riešenia veku primeraných úloh.

Deti získavali poznatky o prírode (poznávali stromy, kríky, kvety, živočíchy), získavali poznatky o rodine, o doprave a cestnej premávke, o vesmíre, o zvieratách, o ľudskom tele, o Slovensku, poznávali svoje bydlisko a zaujímavosti vo svojom okolí. Deti sa oboznamovali zo základnými farbami, získavali poznatky o počte (1-5, v individuálnych prípadoch 1-10), informácie o geometrických útvaroch. Pri rozvíjaní kognitívnych a učebných kompetencií boli nápomocné aj jednoduché digitálne pomôcky, ich používanie. (včielka Bee-Boot, Tablet).

Na políčku na školskom dvore mali deti možnosť priamo sa zapojiť do pestovateľských prác: siali, sadili, zalievali, trhali burinu, pozorovali rast rastlín, ochutnávali dopestovanú zeleninu. Počas vychádzok, pobytu vonku a v edukačných aktivitách sa v náhodných i plánovaných situáciách  zapájali do činností na ochranu životného prostredia.

U detí sme podporovali  samostatnosť a tvorivosť v rečovom prejave.  Deti sa zúčastnili na kultúrnych podujatiach v MŠ i obci, na ktorých mali  možnosť sa slovne prejaviť, s radosťou reprodukovali riekanky, básne, tance a pod.   

Odporúčania:

- podporovať u detí tvorivosť a aktivitu, využívať metódy zážitkového učenia,

- nechávať deti čo najviac hovoriť o veciach, javoch, aj naďalej posilňovať  interpersonálnu odvahu v rečovom prejave.

 

 

Sociálno - citová oblasť

 

K utváraniu emocionálnej rovnováhy u detí sme prispievali vytváraním priaznivej psycho –sociálnej klímy, využívaním pravidiel triedy a ich dodržiavaním.

V jednotlivých  činnostiach, ale aj pri rôznych situáciách získavali  základy  spoločenských pravidiel, ohľaduplnosti, empatie, tolerancie jeden k druhému.

Adaptácia niektorých detí mala na začiatku kolísavý charakter, ale postupom času sa zlepšila. Deti si osvojili spôsoby správania v širšom spoločenskom prostredí.  Deti sme učili komunikovať bez zábran, smelo vyjadrovať svoje názory, aby sa vedeli vzájomne počúvať, rešpektovať a vytvárať pozitívne vzťahy medzi sebou. Formovali sme základy slušného správania, aby vedeli pozdraviť, poďakovať, požiadať o pomoc a komunikovať prijateľným spôsobom.

Pri činnostiach počas dňa deti manipulovali s rôznymi hračkami, knihami, časopismi. Obľúbenou činnosťou detí boli námetové hry, kde napodobňovali rôzne ľudské činnosti a aktivity (kuchárky, šoférov, stavbárov...), pohybové aktivity, kde sa rozvíja pohybová kultúra, rytmus, hudobné cítenie. Radi využívali hru s legom, či inými drobnými stavebnicami a skladačkami.  

Pri všetkých činnostiach a aktivitách sme volili individuálny prístup, pochvalu a povzbudenie.

Deťom sme dávali priestor ako sa naučiť obdarovať druhých, ale ako aj byť obdarený.

Odporúčania:

-aj naďalej posilňovať schopnosť ovládať svoje správanie  pri riešení konfliktov, snažiť sa vyriešiť konflikt bez zásahu dospelého, posilňovať vzťahy medzi deťmi, pomáhať mladším deťom, vedieť sa podeliť, preberať na seba primeranú zodpovednosť, učiť sa hodnotiť svoje správanie a konanie

Senzomotorická oblasť

U detí sme rozvíjali psychomotorické kompetencie cez rôzne formy práce: pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, vychádzky, letné a zimné sezónne činnosti. Deti získali prirodzený návyk  každodenného cvičenia, osvojili si základné pohybové zručnosti a dôraz sme kládli na samostatnosť pri uplatňovaní sebaobslužných  návykov.

Môžeme konštatovať, že v oblasti hrubej motoriky, predvádzania cvikov, dosiahli veku primeranú úroveň. V danej oblasti sme sa zameriavali , aby deti vnímali  a napodobňovali pohyby pokusom a omylom. Využívaním motivačných riekaniek a pohybových aktivít sme sa zameriavali na správne napodobňovanie zdravotných cvičení, správne držanie tela pre chôdzi, behu, preliezaní. Metódy, ktoré sme využívali boli zamerané na celkovú koordináciu tela, hry na zrakové a sluchové vnímanie a rozvoj pozornosti.

Pri rozvíjaní jemnej motoriky sme využívali rôzne pracovné techniky ako lepenie, strihanie, krčenie papiera, modelovanie, maľovanie temperami, deti sa učili správne držať grafický materiál (farbičky, ceruzky), tiež si osvojovali návyky sedenia pri kreslení a maľovaní. Boli vedené k udržiavaniu poriadku, čistoty .

Deti si postupne osvojili hygienické návyky (umývanie rúk pred jedlom a po použití WC) zdokonalili sa v sebaobslužných činnostiach (samostatnosť v obliekaní, vyzliekaní).

V každej činnosti sme deti motivovali pochvalou a povzbudením.

Odporúčania:

- naďalej hravou formou organizovať aktivity na rozvoj pohybových schopností, rozvíjať    úroveň pracovných zručností a sebaobsluhy, s dôrazom na rozvoj jemnej,  hrubej motoriky a grafomotoriky s využívaním rôznorodého materiálu,

- osvetou medzi rodičmi zvyšovať samostatnosť detí v sebaobslužných návykoch a  pri stolovaní,

- rozvíjať tvorivosť a predstavivosť detí,

- viesť deti k sebahodnoteniu prác a vyjadrenie pocitov bezprostredne po ukončení,

 

Krúžková činnosť   

- realizovali sme jazykový , divadelný a výtvarný krúžok.

Jazykový krúžok - oboznamovanie s anglickým jazykom - viedla pani učiteľka  ZŠ - Mgr. G. Brinčková. Cieľom aktivít bolo deti hravou formou oboznamovať s anglickými slovíčkami. Pani učiteľka pracovala podľa plánu, ktorý bol v súlade s témami zo ŠkVP. Krúžok navštevovalo 6 detí.

Výtvarný krúžok - zabezpečovala interná pani učiteľka MŠ - Bc. I. Szolnokiová.

Cieľom výtvarného krúžku bolo podporovať a rozvíjať talent a tvorivosť detí prostredníctvom výtvarných aktivít. Výtvarný krúžok navštevovalo 6 detí. Aktivity, obsahom ktorých bolo kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie, zostrojovanie a práca s rôznym materiálom sa plnili podľa plánu.

Divadielko - viedla interná pani učiteľka MŠ - Bc. Z. Vašková. Cieľom krúžku bolo rozvíjať a zdokonaľovať komunikatívne kompetencie detí, správnu výslovnosť, predčitateľskú gramotnosť. Nadobúdali schopnosti a zručnosti s nácvikom divadielka, zodpovednosti zverených úloh. Krúžok navštevovalo 7 detí.

Krúžková činnosť sa realizovala v popoludňajších hodinách, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov.

 

SWOT analýza materskej školy:

Silné stránky:

- vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ

- 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

- záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie

- iniciatíva všetkých zamestnancov

- vybavenie IKT technikou

- dostatok kvalitných učebných prostriedkov

- web stránka

- dobrá spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy

- dobrá poloha materskej školy

-  estetické priestory MŠ

- veľký dvor, vybavený hracími prvkami

- realizovanie akcií v MŠ, nácviky kultúrnych programov, ktoré nie sú na úkor kvality

- prezentácia na verejnosti

- krúžková činnosť- výtvarný krúžok,  divadelný, anglický jazyk

Slabé stránky:

- nadmerná administratíva

- nezáujem rodičov o brigády

Očakávania:

- ponuka školení  zo strany MPC

- zníženie byrokracie v školstve

- zvýšenie záujmu rodičov o spoluprácu v MŠ

- rozšírenie školy o nové priestory

- tvorba interných projektov

Ohrozenia:

- strata záujmu učiteľa pri pohľade na súčasnú situáciu v školstve

- často meniaca sa legislatíva

 

Riadiaca činnosť - kontrolná a hospitačná činnosť

Vnútroškolská kontrola bola zameraná na  kontrolu triednej dokumentácie, vedenie pedagogickej diagnostiky, sledovanie dochádzky zamestnancov i detí, dodržiavanie BOZP,  stav hygieny a čistoty zariadenia, starostlivosť o zdravie detí, hygienické návyky, stolovanie, pitný režim, organizáciu pobytu vonku, dodržiavanie denného, pracovného a školského poriadku, dodržiavanie základných noriem, predpisov a pokynov, organizáciu výchovnej práce, starostlivosť o zverený majetok, evidenciu finančných úhrad od zákonných zástupcov detí, aktivít učiteliek s deťmi v rámci akcií, podujatí a tvorivých dielní, úroveň komunikácie s rodičmi.

Hospitačnou činnosťou bola sledovaná úroveň   plánovania výchovno - vzdelávacej činnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP, uplatňovanie progresívnych   metód a foriem v edukácii, prípravu učebných pomôcok, úroveň motivácie,  stupeň záujmu detí o činnosť, ich aktivitu, pozornosť, sústredenosť, samostatnosť, primeraná implementácia digitálnych technológii do výučby.

 

Bolo uskutočnených osem tematických hospitácií podľa plánu kontrolnej činnosti, neboli uložené žiadne opatrenia. Oporúčania boli priebežne splnené. Orientačné hospitácie boli vykonané v priebehu roka – jedenkrát štvrťročne, komplexná hospitácia bola zameraná na pripravenosť detí   , ktoré mali rok pred plnením školskej dochádzky. Pripravenosť detí na školu je veľmi na dobrej úrovni. Učiteľky konali slobodne a autonómne vo svojej pedagogickej pôsobnosti.

V oblasti organizácie práce sa nevyskytli žiadne nedostatky, dodržiavali sa organizačné predpisy, vyhlášky, Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok a Školský poriadok školy.

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plneni

Cieľom bolo vo  výchovno - vzdelávacej  činnosti  využívať  najnovšie  poznatky  z psychodidaktiky a pedagogiky rešpektujúc vzdelávaciepotreby a  rozvojové možnosti detí, realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaného v súlade so  ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaV SR.

Vo výchovno - vzdelávacom procese sa črtala snaha učiteliek využívať progresívne metódy a formy práce ako experimenty, problémové a zážitkové učenie, didaktické aktivity či manipulačné činnosti.

 

  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho novelizácie zákona č. 324/2012 z.z., § 28, ods 10, 11 bol počet detí v  triedach   navýšený o 3 deti.

Psychohygienické podmienky sú v materskej škole na kvalitnej úrovni. Priestorové usporiadanie materskej školy vyhovuje rôznym skupinovým a individuálnym činnostiam.

Denný poriadok je zostavený tak, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Rešpektovali sme v ňom potrebu aktivity dieťaťa, odpočinku, častý pobyt vonku a činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu.

 

Informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú
 

1. Spolupráca s rodičmi detí

V rámci spolupráce s rodičmi sme v školskom roku 2016/2017 realizovali nižšie uvedené aktivity v materskej škole: 

ü  zhotovovanie tekvičákov na výstavu

ü  Šarkaniáda - v spolupráci s deťmi a rodičmi vytvorenie originálneho šarkana

ü  vianočná besiedka

ü Deň otcov

ü  rozlúčka s predškolákmi·

ü  individuálne konzultácie s rodičmi 

ü podpora materiálneho vybavenia školy (papiere na kreslenie,  hygienické      potreby pre deti)

ü brigádnická pomoc pri úprave školského dvora

 

2. Spolupráca s CPPPaP

ü 1x ročne bola vykonaná depistáž školskej zrelosti,  odborné poradenstvo so školskou psychologičkou, úroveň zaškolenosti detí bolo na veľmi dobrej úrovni

 

3. Spolupráca so ZŠ

V priebehu školského roka sa zrealizovali uvedené formy spolupráce:

ü  návšteva Mikuláša a jeho pomocníkov v MŠ

ü  karneval

ü  exkurzia do ŠK

ü  návšteva 1. triedy, účasť na vyučovaní

4. Spolupráca s mestskou knižnicou vo Vrábľoch

ü  exkurzia s predškolákmi do MsK

 

  5. Spolupráca so Školou plávania Ariela v Levicach

ü  predplavecká príprava predškolákov a st. detí, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí

 

6. Spolupráca so zriaďovateľom - obecným úradom

ü spoločné akcie - úcta k starším , deň matiek, karneval

ü ústretová spolupráca so zriaďovateľom - starostkou obce pri náležitých opravách, rekonštrukcie interiéru, exteriéru, údržbe školského dvora, ochota komunikovať,  riešiť problém

ü zabezpečenie dopravy do Arboréta a lesnej obory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.


Fotogaléria:

Táto fotogaléria je prázdna.


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.