Vitajte na webovej stránke MŠ

 - Nová Ves nad Žitavou!   

 
 
 
    Prostredníctvom stránky Vám chceme priblížiť okamihy "života" detí v MŠ
    - zrealizované akcie postupne  počas roka v rubrike  Akcie  a  Fotogaléria.   
    Stránka neplní oznamovaciu funkciu, nakoľko prichádzame s rodičmi detí
    do kontaktu denne. Oznamy sú zverejňované  na výveske MŠ - vo vstupnej chodbe.                                                        
 
 
 
      
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Poslanie MŠ

  Poslaním našej školy je rozvíjať kľúčové kompetencie detí v oblasti sociálno - citovej, senzomotorickej , kognitívnej(poznávacej), pripraviť deti na ďalšie vzdelávanie  v ZŠ.

Predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Zvedavkovia", ktorý je zameraný o. i. na rozvoj environmentálnej a regionálnej výchovy.

Výchovno - vzdelávací proces je zabezpečovaný kvalifikovanými pedagogickými pracovníčkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie detí počas pobytu v škole.

              Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti

                                                            za školský rok 2016 – 2017

 

 

Predkladá:

Dagmar Kramárová, riaditeľka MŠ – Nová Ves nad Žitavou

Prerokované na pedagogickej rade školy, dňa 30. 8. 2017

 

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ – Nová Ves nad Žitavou:

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obec – Nová Ves nad Žitavou

                                              schváliť

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok                                               2016/17

 

                                                                   

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec – Nová Ves nad Žitavou        schvaľuje

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/17

 

Dňa: 29. 10. 2017                                                                     

                                                                                            

                                            

Východiská a podklady

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodické usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005.

3. Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ  na školský rok 2016/2017.

4. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia za školský rok 2015/2016.

5. Informácie o činnosti rady školy .

6. Koncepcia školy na roky  2013-2018.

                                                                                          

Názov školy:                   Materská škola

Adresa školy:                 Hviezdoslavova č. 55, 951 51

Telefónne číslo:             037/ 7884 379

Internetová a elektronická adresa školy: vlcikovia@orangemail.sk

Webová stránka: www.materskaskolanovavesnadzitavou.webnode.sk

 

Údaje o zriaďovateľovi: OBEC – Nová Ves nad Žitavou, t. č. 037/7884895, 7884902, starostka obce - Ing. Marta Danková

 

Mená vedúcich zamestnancov školy s určením funkcie:

                                          Dagmar KRAMÁROVÁ – riaditeľka školy

 

Údaje o rady školy

RŠ pri MŠ v Novej Vsi nad Žitavou vznikla v súlade s §24 ods. 3 písm.a) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v marci 2004.

RŠ je päťčlenná: predseda  Zuzana VAŠKOVÁ, Bc.

              zást. rodičov  Mária BALAJOVÁ                              

                                       Eva     KOVÁČOVÁ

              delegovaní za zriaďovateľa

                                        Mgr. Peter GÚCKY

                                        Martin  FROHLICH                                          

V školskom roku 2016/17 RŠ zasadala trikrát (okt., marec, júl), na ktorých bola prítomná nadpolovičná väčšina členov, zasadnutí sa  zúčastňovala riaditeľka školy. Členovia riešili aktuálne problémy a požiadavky školy, prijali informácie o počte prijatých detí v školskom roku 2016/17, personálnom obsadení, prerokovali Školský poriadok, schválili Správu VVČ, riešili  materiálno - technické vybavenie školy - úložné priestory, úprava dvora (zemina,vyrovnanie terénu), organizovanie Katarínskej zábavy.

Predsedkyňa na marcovom zasadnutí   predniesla výročnú správu za uplynulé obdobie ako i plán na ďalšie ročné obdobie.

 

Poradné orgány riaditeľa

Podľa § 6 ods. 1 Vyhlášky 306/2008 o materskej škole sú poradnými orgánmi riaditeľa MŠ pedagogická rada a metodické združenie. 

Pedagogická rada: zložená z členov pedagogického kolektívu, bola jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického kolektívu. 

V tomto školskom roku sa zišla štyrikrát.

Obsahom rokovaní boli:

- prerokovanie plánu práce školy, školského poriadku, plánovania

- stanoviská k výsledkom výchovy a vzdelávania

- vyhodnocovacie správy za 1. a 2. polrok VVČ

- zistenia a závery z kontrolnej a hospitačnej činnosti

- revidovanie ŠkVP

Metodické združenie

Vedúcou MZ bola Bc. Z. Vašková, členkami  všetky pedagogické pracovníčky.

Uskutočnili sa tri zasadnutia podľa plánu MZ, na ktorých sa riešili pedagogické a výchovno - vzdelávacie problémy v oblastiach inovácie obsahu a rozširovania ponuky výchovy a vzdelávania a hodnotenia edukácie. Prerokovávali  návrhy, postupy  vo výchovnom - vzdelávacom procese, viedli  rozhovory o portfóliách detí, riešili revidovanie  ŠkVP. Vzájomne si členky vymieňali pedagogické skúsenosti z plánovania a z realizácii edukačných aktivít v rámci jednotlivých vzdelávacích oblastí. Oboznamovali sa s novými informáciami získavanými samoštúdiom, vzhľadom na to, že sa nerealizovali zo strany MPC vzdelávania, na ktoré boli ped. pracovníčky prihlásené.

 

Údaje o počte detí v MŠ

V školskom roku 2016/17 bolo vydaných ? prvostupňových rozhodnutí.

Celkový počet detí – 34, z toho:

                                                    2 – 3 ročných -  14 detí

                                                    4 – 6 ročných – 20 detí

                                                  

                                                   

Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ

Zápisu do ZŠ sa zúčastnilo osem detí. Všetky deti absolvovali testy školskej zrelosti (depistáž), ktoré vykonala pracovníčka Centra pedagogicko – psychologickej poradne v Nitre – pobočka Vráble. Hodnotenie úrovne pripravenosti detí na vstup do ZŠ zo strany pracovníčky CPPPaP bolo na veľmi dobrej úrovni. Deti získali Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Nebola zaevidovaná ani jedna žiadosť o odklade školskej dochádzky.

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 3  – Dagmar Kramárová (riad. MŠ)

                                                                              Bc. Ivana Szolnokiová

                                                                            Bc. Zuzana Vašková                                                                

Nepedagogický zamestnanec:                1 - Anna Senášiová - upratovačka

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Aktualizačné: Dagmar Kramárová - Digitálne technológie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (MPC Bratislava)

 Rozvoj tvorivosti v grafomotorických aktivitách a podpora počiatočného čítania a písania detí v predprimárnom vzdelávaní (Raabe Bratislava)

Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestácii (MPC Bratislavava)-

 B. Zuzana Vašková     - Obsahová reforma v MŠ  (MPC Bratislava)  

Ďalšie vzdelávanie: Dagmar Kramárová - funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických pracovníkov (MPC Trnava)

                                                        -    inovačné - Školský manažment v MŠ (MPC Bratislava-DP Nitra)     

                                                          - prvá atestácia (MPC Bratislava-DP Nitra)                         

- samoštúdium prostredníctvom odbornej literatúry, internetu (všetky ped.pracovníčky).

 Z dôvodu nerealizácie vzdelávania zo strany DP MPC v Nitre prihlásené pedagogické pracovníčky v školskom roku 2016/17 neabsolvovali vzdelávania na ktoré boli prihlásené.

                                                                         

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

  Tekvičák

   Veselé loptičkovanie so žonglérom Alexom

   Úcta k starším – kultúrny program, návšteva siene ľudových tradícií

   Deň školských knižníc v spolupráci so ZŠ

   Ovocníčkovia ( Deň zdravej výživy)

   Zábavné aktivity so psíkom Badym

   Šarkaniáda (v spolupráci s rod.)

   Mikuláš v spolupráci so ZŠ a s OUI v Novej Vsi nad Žit.

   Rozprávkovo - hudobný  koncert Zima , MC Klokanček

   Vianočný hudobný koncert (poznávanie dobových hudobných nástrojov a piesní)

   Vianočné tvorivé dielne (v spolupráci s rod.)

   Vianočná besiedka

   Karneval

   Vesmírne planetárium (mobilné planetárium v MŠ)

   Exkurzie do knižníc ( ŠK v ZŠ v obci, MsK  Vráble)

   Návšteva v 1. ročníku ZŠ

   Prišla jar - hudobno - výchovný koncert, MC Klokanček

   Morena, Morena

   Modrá starenka (Deň zeme)

   Deň mlieka                                

 Deň matiek – kultúrny program

 Deň plný hier a zábavy, opekačka

Bábkové divadlo Janko Hraško (v spolupráci so Širočnou - Požitavie)

Predplavecká príprava - Škola plávania ARIELA - Levice

Rozlúčka s predškolákmi

Výtvarná súťaž Ochranárik (3. miesto)

 Výtvarná súťaž Zlaty Dvônčovej - zaslané výtvarné práce detí v počte 6

 Výtvarná súťaž – Svet očami detí - zaslané výtvarné práce v počte 4

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Národný projekt DIGIŠKOLA

Interné projekty:

Deti v pohybe  pokračovanie v revitalizácii školského dvora

Človek a príroda,Jazierko (environmentálna výchova)

Advent, Mikuláš, Vianoce, Fašiangy (ľudové tradície nášho regiónu)

Veselá matematika

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI :

naposledy vykonaná v školskom roku 2009/10, hodnotenie na veľmi dobrej úrovni.

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

Budova školy je prízemná. Interiér tvoria dve triedy, ktoré spĺňajú priestorové podmienky v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy vydaným dňa 19. apríla 2016, vyhláškou MŠ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Súčasťou interiéru je  spálňa (nábytkom oddelená od druhej triedy), šatňa, jedáleň a umyváreň, výdajňa školského stravovania. Priestranný dvor je vybavený pieskoviskom, dreveným prístreškom, preliezkami, hojdačkami a šmýkalkami, lavičkami, v tomto roku boli vykonané nové nátery. Jednotlivé triedy disponujú  širokou ponukou didaktických pomôcok, hier, učebných pomôcok, ktoré sú každoročne dopĺňané. Trieda starších detí je vybavená digitálnou technikou - interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, multifunkčným zariadením, LCD TV, CD prehrávačom,  PC v počte 3,  druhá trieda je vybavená TV, CD prehrávačom,  PC zakúpeným v tomto školskom roku.

Mikroklimatické podmienky:

V priestoroch MŠ je neónové osvetlenie, vykurovanie objektu je z vlastnej kotolne, vetranie objektu je zabezpečené prirodzene oknami a dverami.

 

Zriaďovateľ v tomto školskom roku zabezpečil výmenu osvetlenia v interiéri MŠ, kryty na radiátoroch, položenie protišmykovej gumenej dlažby na terase.

 Sponzorsky:

 Krajčírske práce - ušitie detských sukní a záster na kultúrne vystúpenia (RŠ), farebné tonery (RŠ), PC (RŠ), drevené detské stoličky a lavičky do jedálne (RŠ), vstavaná skriňa (RŠ),  dreviny (p. Záhorský) .

Z príspevku MŠ SR na predškolákov:

učebné pomôcky, detská literatúra (viď. Inventár)

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  výchovno – vzdelávacej činnosti školy

1) dotácie zo štátneho rozpočtu: v kompetencii zriaďovateľa

2) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť:                              

- príspevky sa uhrádzajú podľa § 5 ods. 14 písm. e/ zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle  všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 vydaného Obecným zastupiteľstvom v Novej Vsi nad Žitavou dňa 26. 11. 2009, Dodatkom č. 2 dňa 11. 01. 2012 a to nasledovne:

                     5 eur dieťa s trvalým pobytom v obci

                     7 eur dieťa s trvalým pobytom mimo obce

                     4 eurá na dieťa, ak MŠ navštevuje 2 a viac detí z jednej rodiny                  

 Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a materiálno – technické vybavenie školy, odevy na kultúrne vystúpenia

3) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 0

4) Sponzorský príspevok od rodičov – 8 eur na rodinu   

boli   použité na výtvarný a pracovný materiál v edukácii (viď. v agende  MŠ – Sponzorstvo)   

5) Prípevky združenia rodičov - 12 eur/dieťa -  v kompetencii pokladníčky ZRŠ   

6) štátna dotácia z MŠ SR poskytnutá na učebné pomôcky pre predškolákov

vo výške   1.100  eur (predplavecká príprava-doprava, učebné pomôcky, pracovné zošity, výtvarný materiál) 

               

     Údaje o výsledkoch školy, výchovno – vzdelávacieho procesu, nedostatkoch a opatreniach 

V tomto školskom roku sme výchovno - vzdelávací proces realizovali podľa  inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a ŠkVP Zvedavkovia, ktorý sme vypracovali v súlade so ŠVP.       

 Výkonové štandardy boli operacionalizované v týždennom plánovaní, s rešpektom na individuálne osobitosti detí. Organizačné formy sa striedali v dennom poriadku s prihliadnutím na psychohygienu detí. Výchovno – vzdelávací proces prebiehal v dvoch heterogénnych triedach    s celkovým počtom 34 detí (veková skupina 4 – 6 r. – 20 detí, veková skupina 2 – 4 r. -14 detí).

 Zaškolili sme 8 predškolákov. 

Senzomotorická oblasť

U detí sme rozvíjali psychomotorické kompetencie cez rôzne formy práce: pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, vychádzky, letné a zimné sezónne činnosti. Deti získali prirodzený návyk  každodenného cvičenia, osvojili si základné pohybové zručnosti a dôraz sme kládli na samostatnosť pri uplatňovaní sebaobslužných  návykov.

V senzomotorickej oblasti si deti rozvíjali hrubú, jemnú motoriku, učili sa orientovať v priestore .

Deti sme viedli k ovládaniu základných lokomočných pohybov (chôdza, beh, skok, hod, lezenie ) , k manipulácii s náčiním, k správnemu napodobňovaniu zdravotných cvikov. Staršie deti si osvojili  telovýchovnú terminológiu. Malé deti sa snažili napodobňovať predcvičované cviky, osvojovali si ich individuálne.

Vo veľkej miere sme uplatňovali hudobno - pohybové hry, pohybové hry, prostredníctvom ktorých sme rozvíjali psychomotorické, osobnostné a sociálne kompetencie. Obľúbené boli u detí pohybové a relaxačné cvičenia, ktoré sme obohacovali o cvičenia s hudbou, cvičenia s rôznymi telovýchovnými náčiniami . Deti si postupne osvojovali správne držanie tela, správnu koordináciu pohybov, postupne sa zvyšovala pohybová výkonnosť, rozvíjali sa vôľové vlastnosti, sebakontrola, schopnosť spolupracovať v skupine a dodržiavať stanovené pravidlá v triede. Pri  pohybových aktivitách sme využívali nielen priestory interiéru, ale aj exteriéru (školský areál, miestne ihrisko, multifunkčné ihrisko pri ZŠ a miestny park).

Predškoláci sa zúčastnili predplaveckej prípravy v Škole plávania ARIELA v Leviciach, kde hravou formou sa oboznamovali s vodným prostredím, technikou plávania za prítomnosti inštruktorky.

Na formovanie a rozvíjanie jemnej motoriky sme využívali rôzne aktivity - navliekanie korálok, vyšívanie, skladanie, vkladanie, krčenie papiera a pod.  Individuálny prístup a usmernenie potrebovali  mladšie deti hlavne pri uchopení ceruzky, štetca, farbičiek. Pri výtvarných činnostiach a pracovných činnostiach si osvojovali rôzne techniky práce s technickým , prírodným a odpadovým materiálom. Malé deti neovládajú techniku strihania, majú problém s uchopením nožníc. Rezervy sa vyskytovali aj pri modelovaní, skladaní papiera, nie všetky deti dokázali vytrvať v činnosti a dokončiť prácu.

So staršími deťmi boli pravidelne realizované grafomotorické cvičenia formou plnenia úloh v pracovných zošitoch, vypĺňaním grafomotorických tabúľ, ale aj kreslením v interaktívnom programe RNA. Prihliadli sme najmä na správny úchop grafického materiálu, tlak na podložku. V súčasnej dobe môžeme hodnotiť úroveň grafomotorických zručností kladne. Pozorovaním bolo zistené, že väčšie deti celkom dobre ovládajú techniku strihania, majú osvojené základy bezpečnej práce a pracovnej disciplíny. Vo veľkej miere  radi modelovali a maľovali,  zapájali sa do rôznych výtvarných súťaží ( Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč, Svet okolo nás a pod.). Osvojili si sebaobslužné činnosti, základy stolovania, naučili sa  používať príbor. Vo väčšine prípadov nezvládali si zaväzovať šnúrky.

Nedostatky:

3 - 4 ročné deti:

ü nesprávne držanie kresliaceho materiálu

ü nevyhranená lateralita

ü  nekoordinované strihanie

5 - 6 ročné deti:

ü nesprávny úchop nožníc, natáčanie papiera

ü u niektorých silný tlak na podložku.

ü u niektorých detí v tejto vekovej skupine bol problém pri tempe pracovných činností

ü nedostatočná úroveń sebaobslužných činností - viazanie šnúrok, zapínanie gombíkov

Odporúčania:

ü venovať pozornosť správnemu sedeniu a držaniu tela

ü viesť deti ku kultúrnemu správaniu sa pri stolovaní /čistota pri jedení, nevykrikovať pri stole/

ü častejšie zaraďovať aktivity na rozvíjanie jemnej motoriky

ü zdokonaľovať techniku strihania

 

Kognitívna oblasť

Výchovno - vzdelávacie ciele sme zamerali na utváranie uceleného systému poznatkov. V procese výchovy a vzdelávania sme využívali širokú škálu metód so striedaním individuálnych, skupinových a frontálnych foriem práce. Najčastejšie sme využívali metódu hry, praktických činností, zážitkového učenia, pozorovania.

Deti poznajú rôzne druhy rastlín, stromov, kríkov, živočíchov a ich spôsob života v rôznych podmienkach. Dokážu odlíšiť živé a neživé súčasti prírody. Zážitkovým učením, pozorovaním, pokusmi  získali  poznatky o prírode, živote zvierat, rastlín, počasí, ročných obdobiach.Vzhľadom na dostupné podmienky spoznávali rôzne druhy domácich zvierat a vtákov. V oblasti neživej prírody získavali poznatky o potrebe vody pre človeka a celú okolitú prírodu. Nie sú im cudzie ani poznatky o prírodných javoch – svetlo, teplo a horenie. Poznajú, že oheň môže človeku slúžiť, ale aj ublížiť. Primerane vedia opísať princíp kolobehu vody v prírode. Pri rôznych pokusoch pozorovali rozpúšťanie niektorých látok vo vode, ale aj vzájomné reakcie jednotlivých látok. Vedia identifikovať rôzne materiály, z ktorých sú predmety vyrobené, majú základné poznatky o recyklácii, triedení odpadu..

Skúmali rôzne javy, v ktorých je možnosť vnímať prítomnosť vzduchu a dôležitosť kyslíka pre život človeka.

Deti postupne získavali poznatky o rodine, prírode, ročných obdobiach, predmetoch a ich vlastnostiach, farbách a  ľudskom tele. Rozlišovali ročné obdobia, ich striedanie, poznávali a zdôvodňovali význam spojitosti medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, orientáciu v zvieracej a rastlinnej ríši, v ríši hmyzu a vtákov, na elementárnej úrovni získali poznatky o vesmíre, hviezdach a Zemi (Mobilné planetárium), orientovali sa v časových vzťahoch, poznávali našu vlasť, hlavné mesto a symboly Slovenska. Deti majú dobrú orientáciu v bezprostrednom interiéri i vonkajšom okolí MŠ, poznajú základné verejné inštitúcie nachádzajúce sa v obci. Rozlišujú a pomenujú symboly obce, ale aj svojej krajiny. Poznajú dopravné značky, dopravné prostriedky, či stroje, vedia ich pomenovať, poznajú ich využitie vzhľadom na to, že ich majú možnosť sledovať počas pobytu vonku. Prostredníctvom rôznych námetových hier napodobňovali prácu rodičov, spoznávali pracovné profesie. Vedia sa orientovať v rodinných väzbách a v štruktúre rodiny, v časových súvislostiach jedného dňa, pomenovať dni v týždni v následnej postupnosti, majú osvojené poznatky o mesiacoch v roku.

V oblasti rozvíjania matematických a informačných zručností sa dobre orientujú v priestore /pred, za, pod a pod./, rozlišujú a pomenovávajú rôzne geometrické útvary, hľadajú ich podobnosť v okolitom priestore, rozlišujú veľkosť predmetov, určujú, pomenovávajú dĺžku, šírku, hrúbku, usporadúvajú predmety podľa veľkosti, dokážu rozhodovať o pravdivosti niektorých tvrdení, vyberajú predmety podľa vymedzenej vlastnosti, triedia objekty. Vo väčšine prípadov sa pohybujú v číselnom rade 1-10, 20, v individuálnych prípadoch aj vyššie. Niektoré deti vedia priradiť číslicu k príslušnému počtu objektov. V edukačných aktivitách sme sa zameriavali na rozvoj logického myslenia, experimentovanie, konštruktívnu aktivitu, samostatnosť a tvorivosť, uvedomelosť. Detí veľmi radi pracovali s pracovnými listami.

 Problémom u detí je pravá, ľavá orientácia.

V priebehu edukačných aktivít sa u detí rozvíjali  komunikačné kompetencie. S pozorovaní však môžeme konštatovať, že vo väčšine prípadov deti odpovedajú jednoslovne, prípadne holou vetou. V mnohých prípadoch sa vyskytujú nedostatky vo výslovnosti  hlások R, L a sykaviek. Len u málo detí je reč čistá a zrozumiteľná. Z celkového počtu detí v 1. polroku navštevovalo logopéda 1 dieťa, v 2. polroku 2 deti.

V rámci rozvíjania zdravého životného štýlu deti mali možnosť spoznávať svoje telo  ( stavba, funkcia jednotlivých orgánov, zdravé a nezdravé potraviny, vplyv pohybových aktivít na správny vývin ).  Správnu výživu  sme si pripomenuli  aktivitami ( Deň mlieka, Ovocníčkovia - ochutnávka ovocia a zeleniny, príprava ovocných a zeleninových šalátov ). Vedeli zaujať postoj k svojmu zdraviu a rozlíšiť príčiny možného poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi ( ostré, horľavé, nebezpečenstvo elektriny a pod.). .   Deti spontánne prejavovali záujem o hľadanie, skúmanie a oboznamovanie sa s novými javmi. Úroveň vedomostí a zručností v oblasti poznávacích a mimopoznávacích funkcií zodpovedalo ich vekovým a rozvojovým možnostiam. Nedostatky sa prejavovali v zlej sústredenosti detí, v chybnej výslovnosti a v málo komunikatívnych schopnostiach.

Pozitívom v tejto oblasti je veľké množstvo didaktických pomôcok, dostupné možnosti využitia IKT  (riešenie interaktívnych úloh - Planéta vedomostí, edukačných softvérov, CD - ROM, využívanie programovateľnej hračky Bee-Bot), detskej a odbornej literatúry.

Nedostatky:

3 - 4 ročné deti:

ü pozornosť a sústredenosť nestála- nedokážu dlhšie zotrvať pri jednej činnosti

ü  u viacerých detí nesprávna výslovnosť, artikulácia

5 - 6 ročné deti:

ü vo veľkej vačšine nesprávna výslovnosť - hlavne výslovnosť  spoluhlások R, L, sykaviek

ü nedostatočná koncentrácia pozornosti

ü orientácia vpravo - vľavo

Odporúčania:

- zaraďovať do VVČ častejšie aktivity na rozvíjanie komunikačných  schopností

- podnecovať rodičov k návštevám logopéda /individuálne pohovory/,

- uplatňovať aktívne počúvanie

- systematicky rozvíjať u detí tvorivé myslenie na zbystrenie pozornosti

- pestovať kladný vzťah k zdravému životnému štýlu

 

Sociálno - citová oblasť

K utváraniu emocionálnej rovnováhy u detí sme prispievali vytváraním priaznivej  psycho –sociálnej klímy, využívaním pravidiel a ich dodržiavaním.

Deti sme viedli k spoločnému spolunažívaniu,  osvojovali si primerané spôsoby správania, konania, začleňovania do kolektívu, komunikácie a empatie. Podporovali sme sebavedomie a sebadôveru detí, vyzdvihovali  pozitívne vlastnosti. Deti sa učili komunikovať bez zábran, smelo vyjadrovať svoje názory, či postoje,  vedeli sa vzájomne počúvať, rešpektovať. U niekoľkých detí bolo potrebné korigovať negatívne  správanie sa v skupine , s ohľadom na iných a uvedomovať  si dôsledky svojho správania. Staršie deti sa naučili znášať dôsledky svojho správania, vedieť sa ospravedlniť. U detí sme rozvíjali asertívne a nenásilné správanie – schopnosť vypočuť si nesúhlasný názor, primerane sa presadiť v hre, ospravedlniť sa po nevhodnom správaní, primerane reagovať na prehru, samostatne riešiť konfliktové situácie. Formovali sme základy slušného správania - vedieť sa pozdraviť, poďakovať, požiadať o pomoc a komunikovať prijateľným spôsobom.

 V oblasti získavania jazykových kompetencií sme poskytovali deťom priestor na komunikáciu. Využívaním básní, piesní, hudobno - pohybových hier, ilustrácií, divadla, práce s rozprávkami a zážitkového učenia sme u detí rozvíjali slovnú zásobu a správnu výslovnosť.    Deti sme viedli k pozornému počúvaniu s porozumením a s citovým  zaangažovaním rozprávky (samostatne prerozprávali stručne obsah),  k spevu piesní, rytmizácii riekaniek,  prednesu riekaniek a básní, k experimentovaniu s farbami, kresleniu, maľovaniu, modelovaniu . Volili sme individuálny prístup, pochvalu a povzbudenie.

V jednotlivých aktivitách sme u detí rozvíjali predčitateľskú gramotnosť – prerozprávanie deja podľa obrázkov, tvorili pojmové mapy, orientovali sa v knihách – smer listovania, orientácia v texte zľava doprava. Spoznávali rôzne druhy literatúry – odbornú, detskú, leporelá. (návšteva mestskej knižnice vo Vrábľoch). Krásu slova mali možnosť spoznávať  okrem bežnej reči v básniach, riekankách, v dramatizáciách (hudobné pásmo Prišla zima, Prišla jar), ale aj v hudbe pri osvojovaní a reprodukovaní piesní, ktoré často dopĺňali hrou na Orffov inštrumentár, čím sa u detí formoval cit pre rytmus, hudobný sluch. Mnohé piesne (ľudové, umelé) dopĺňali jednoduchými tanečnými prvkami, čo u nich vzbudzovalo silný emocionálny zážitok. Týmito prostriedkami sme u nich podporovali cit pre ladnosť a dynamiku. Svoje jazykové a pohybové schopnosti mali možnosť prezentovať pri rôznych kultúrnych podujatiach v MŠ a kultúrnych programoch organizovaných v obci ( Október - mesiac úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek )

Nedostatky:

3 - 4 ročné deti

 nezáujem o pohybové činnosti niektorých detí, ostýchavosť

 nesprávna výslovnosť, maznanie (u dievčat)

5 - 6 ročné deti:

 agresívne správanie chlapcov

 nerešpektovanie spoločných pravidiel

 nerešpektovanie hovoriaceho

Odporúčania:

apelovať na odstraňovanie prvkov agresívneho a útočného správania

 podporovať a rozvíjať komunikatívne schopnosti – vzájomné rozhovory

 podporovať a rozvíjať prvky hodnotenia a sebahodnotenia

nechávať deťom priestor vyjadrovať sa o veciach a javoch

 pristupovať k deťom pozitívne, vyzdvihovať ich pozitíva, jedinečnosť a originalitu

 posilňovať citovú stabilitu a tak utvárať psychickú odolnosť voči stresu

   

Krúžková činnosť  

  realizovali sme jazykový a výtvarný krúžok.

Jazykový krúžok - oboznamovanie s anglickým jazykom - viedla pani učiteľka so ZŠ - Mgr. G. Brinčková. Cieľom aktivít bolo deti hravou formou oboznamovať s anglickými slovíčkami. Pani učiteľka pracovala podľa plánu, ktorý bol v súlade s témami zo ŠkVP. Krúžok navštevovalo 12 detí.

Výtvarný krúžok zabezpečovala interná pani učiteľka MŠ - Bc. Z. Vašková.

Cieľom výtvarného krúžku bolo podporovať a rozvíjať talent a tvorivosť detí prostredníctvom výtvarných aktivít. Výtvarný krúžok navštevovalo 7 detí (dievčat). Aktivity, obsahom ktorých bolo kreslenie, maľovanie, modelovanie, plošné a priestorové vytváranie, zostrojovanie a práca s rôznym materiálom sa plnili podľa plánu.

Krúžková činnosť sa realizovala v popoludňajších hodinách, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov.

 

SWOT analýza materskej školy

Silné stránky:

 vysoký záujem rodičov o umiestnenie detí do MŠ

 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie

 plánovanie, organizácia MŠ

 široká ponuka učebných a didaktických pomôcok

 digitálne technológie

  web stránka

  dobrá spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy, ZŠ

 dobrá poloha materskej školy

estetické priestory MŠ

 veľký dvor vybavený hracími prvkami

 prezentácia na verejnosti

 

Slabé stránky:

 nedostatočné informácie, nerealizácia vzdelávania zo strany MPC

 nezáujem niektorých rodičov o prácu ich detí v materskej škole 

 neochota rodičov pri zveľaďovaní MŠ

 nadmerná administratíva

 zamlčovanie reality zdravotného stavu dieťaťa  v priebehu dochádzky

 

Očakávania:

 dostatok možností pre bezplatné vzdelávanie učiteľov

 ponuka školení  zo strany MPC

 zníženie byrokracie v školstve

 zvýšenie záujmu rodičov o spoluprácu v MŠ

 ukončenie revitalizácie školského dvora

 

Ohrozenia:

  strata záujmu učiteľa pri pohľade na súčasnú situáciu v školstve

  často meniaca sa legislatíva

 

Z hľadiska výchovno - vzdelávacieho procesu

Silné stránky:

 ovládanie digitálnej technológie

 využívanie inovatívnych prvkov vo výchovno - vzdelávacom procese

  rozvíjanie kompetencií u detí

  realizovanie akcií v MŠ, nácviky kultúrnych programov, ktoré nie sú na úkor kvality, divadielka, tvorivé dielne

   krúžková činnosť

   predplavecká príprava

 dopĺňanie edukačného procesu - exkurziami,  edukačnými programami

 využívanie pracovných listov

 dobrá pripravenosť na primárne  dobrá spolupráca s CPPPaP

 

Riadiaca činnosť - kontrolná a hospitačná činnosť

Vnútroškolská kontrola bola zameraná na  kontrolu triednej dokumentácie, vedenie pedagogickej diagnostiky, sledovanie dochádzky zamestnancov i detí, dodržiavanie BOZP,  stav hygieny a čistoty zariadenia, starostlivosť o zdravie detí, hygienické návyky, stolovanie, pitný režim, organizáciu pobytu vonku, dodržiavanie denného, pracovného a školského poriadku, dodržiavanie základných noriem, predpisov a pokynov, organizáciu výchovnej práce, starostlivosť o zverený majetok, evidenciu finančných úhrad od zákonných zástupcov detí, aktivít učiteliek s deťmi v rámci akcií, podujatí a tvorivých dielní, úroveň komunikácie s rodičmi.

Hospitačnou činnosťou bola sledovaná úroveň   plánovania výchovno - vzdelávacej činnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP, uplatňovanie progresívnych   metód a foriem v edukácii, prípravu učebných pomôcok, úroveň motivácie,  stupeň záujmu detí o činnosť, ich aktivitu, pozornosť, sústredenosť, samostatnosť, primeraná implementácia digitálnych technológii do výučby.

Bolo uskutočnených osem tematických hospitácií podľa plánu kontrolnej činnosti, neboli uložené žiadne opatrenia. Oporúčania boli priebežne splnené. Orientačné hospitácie boli vykonané v priebehu roka – jedenkrát štvrťročne, komplexná hospitácia bola zameraná na pripravenosť detí   , ktoré mali rok pred plnením školskej dochádzky. Pripravenosť detí na školu je veľmi na dobrej úrovni. Učiteľky konali slobodne a autonómne vo svojej pedagogickej pôsobnosti.

V oblasti organizácie práce sa nevyskytli žiadne nedostatky, dodržiavali sa organizačné predpisy, vyhlášky, Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok a Školský poriadok školy.

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

Cieľom bolo vo  výchovno - vzdelávacej  činnosti  využívať  najnovšie  poznatky  z psychodidaktiky a pedagogiky rešpektujúc vzdelávacie potreby a  rozvojové možnosti detí, realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaného v súlade so  ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaV SR.

Vo výchovno - vzdelávacom procese sa črtala snaha učiteliek využívať progresívne metódy a formy práce ako experimenty, problémové a zážitkové učenie, didaktické aktivity či manipulačné činnosti.

Jadrom zmien v plánovaní a zostavovaní triednych plánov či projektov boli ciele a úlohy vyplývajúce z inovovaného  štátneho vzdelávacieho programu a  vytvorenie vlastného školského vzdelávacieho programu.

 

  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho novelizácie zákona č. 324/2012 z.z., § 28, ods 10, 11 bol počet detí v  triede s celodennou formou vzdelávania  popoludní navýšený o 3 deti.

Psychohygienické podmienky sú v materskej škole na kvalitnej úrovni. Priestorové usporiadanie materskej školy vyhovuje rôznym skupinovým a individuálnym činnostiam.

Denný poriadok je zostavený tak, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Rešpektovali sme v ňom potrebu aktivity dieťaťa, odpočinku, častý pobyt vonku a činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu.

 

Informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

 

1. Spolupráca s rodičmi detí

V rámci spolupráce s rodičmi sme v školskom roku 2016/2017 realizovali nižšie uvedené aktivity v materskej škole: 

- zhotovovanie tekvičákov na výstavu

- Šarkaniáda - v spolupráci s deťmi a rodičmi vytvorenie originálneho šarkana

- predvianočné tvorivé dielne - výroba vianočných ozdôb - rodičia a deti

-  vianočná besiedka

- účasť niektorých rodičov pri návšteve divadla

- rozlúčka s predškolákmi, príprava občerstvenia·

- rokovania rady rodičov a rady školy

- individuálne konzultácie s rodičmi 

- podpora materiálneho vybavenia školy (papiere na kreslenie,  hygienické      potreby pre deti)

- ústretovosť a pomoc pri zorganizovaní zábavy poriadanej radou škoy, zabezpečenie sponzorstva do tomboly

- brigádnická pomoc pri úprave školského dvora

 

2. Spolupráca s CPPPaP

- 1x ročne bola vykonaná depistáž školskej zrelosti,  odborné poradenstvo so školskou psychologičkou, úroveň zaškolenosti detí bolo na veľmi dobrej úrovni

 

3. Spolupráca so ZŠ

V priebehu školského roka sa zrealizovali uvedené formy spolupráce:

- účasť na Dni školských knižníc

-  návšteva Mikuláša a jeho pomocníkov v MŠ

-  karneval

-  exkurzia do ŠK

-  návšteva 1. triedy, účasť na vyučovaní

-  pohybové aktivity na multifunkčnom ihrisku

 

4. Spolupráca s mestskou knižnicou vo Vrábľoch

-  exkurzia s predškolákmi do MsK

 

  5. Spolupráca so Školou plávania Ariela v Levicach

-  predplavecká príprava predškolákov a st. detí, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí

 

6. Spolupráca so zriaďovateľom - obecným úradom

- spoločné akcie - úcta k starším , deň matiek, karneval

- ústretová spolupráca so zriaďovateľom - starostkou obce pri náležitých opravách, rekonštrukcie interiéru, údržbe školského dvora, ochota komunikovať,  riešiť problém

- zabezpečenie dopravy do BD v Nitre sprostredkovaného mikroregiónom Širočina Požitavie

 

7. Spolupráca s OUI - Nová Ves nad Žitavou

- návšteva Mikuláša s anjelmi a čertom                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.


Fotogaléria:

Táto fotogaléria je prázdna.


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.