Vitajte na webovej stránke MŠ 

   - Nová Ves nad Žitavou!   

VÁŽENÍ RODIČIA!

Z dôvodu nedostatočného záujmu sa MŠ od 18.01.2021 neotvára. Otvorenie MŠ reálne od 25.01.2021.

Vložené: 14.01.21

OTVORENIE MŠ

Vážení rodičia!

Otvorenie MŠ môže byť reálne od pondelka - 18.1.21- pre deti rodičov pracujúcich na úseku kritickej infraštruktúry, detí rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu a podľa počtu prihlásených detí. Žiadame zamestnaných rodičov, ktorí majú záujem o prevádzku MŠ od 18.01.21, aby nahlásili dieťa zajtra, t. j. vo štvrtok 14.01., na tel. čísle MŠ – 037/7884379-v čase od 9.00 hod. do 13.00 hod. O otvorení MŠ budete informovaní prostredníctvom webovej stránky MŠ a miestneho rozhlasu.

Vložené: 13.01.21

NÁVRAT DO MŠ 2021

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. c), e), j), y) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

    (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. sa prevádzkovateľom zariadení pre deti a mládež nariaďuje zákaz prevádzky zariadení pre deti a mládež, ktoré poskytujú výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti do 7 rokov veku (dojčenského, batolivého a predškolského veku), a ktorými sú podľa § 24 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.: a) zariadenia, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie, b) zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, c) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šesť rokov veku dieťaťa, ak nie sú zariadeniami podľa písmena b), d) prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, e) zariadenia, v ktorých sa poskytuje služba výchovy a starostlivosti o deti a mládež, ak nie sú zariadeniami podľa písmen a) až d), zariadením sociálnych služieb alebo zariadením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately....(viď. RÚVZ, alebo stránku obce).

Podľa pravidiel COVID AUTOMATU (web MŠVVaŠ SR) sa okres Nitra nachádza v IV. stupni varovania!

Otvorenie prevádzky MŠ v zmysle horeuvedených opatrení a vývoja situácie sa posúva na 18. januára 2021.

Sprevádzajúca osoba dieťaťa do MŠ - len s negatívnym testom na Covid-19, vykonaným cez víkend pred nástupom do MŠ.

Rodičia majú nárok od 11.01. - 18.01.21 na čerpanie pandemickej OČR.

    
Poznámka: zástupcovia kritickej infraštruktúry - viď. zákon 45/2011  (sektor dopravy,elektr.komunikácií,priemyslu,zdravotníctva,energetiky,pošty atď.) 
Aktualizované: 06.01.21
   

 
 
 
 

   VIANOČNÉ TVORIVÉ DIEĽNE - viď. v Menu: Akcie a Fotogaléria  

                                                 

 
 

VÁŽENÍ RODIČIA!

 

Prevádzka MŠ bude prerušená od

   23. 12. 2020 – 08.01. 2021

z dôvodu nariadenia zriaďovateľa.

 

Počas prerušenia prevádzky MŠ sa budú realizovať plánované búracie práce časti obvodového múru budovy.

Prosíme rodičov, aby v deň posledného pobytu svojho dieťaťa v MŠ (pred prerušením) zobrali všetky veci zo skriniek svojich detí, nakoľko sa skrinkové zostavy z priestoru šatne budú vynášať.

                        Ďakujeme za pochopenie. 

Vážení rodičia! (30.10.20)

 Od 02. novembra zákonný zástupca pri nástupe dieťaťa predloží Vyhlásenie zákonného zástupcu. Tlačivo je zverejnené na webovej stránke MŠ, alebo k dispozícii v MŠ. Bez predloženia Vyhlásenia...dieťa nemôže nastúpiť do MŠ.  Sprevádzajúca osoba dieťaťa do MŠ musí sa preukázať negatívnym testom  na Covid-19 (vykonaný od 29.10.-01.11.), nakoľko vstupuje do priestorov MŠ!

      POZOR!

Nové opatrenia nariadené  ÚVZ SR platné od 16.09.2020:

Rodič  predkladá:

-         po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (doteraz sa vyhlásenie predkladalo po piatich dňoch)

-        pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast (doteraz sa nevyžadovalo od lekára).

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČIA!  (19.08.2020)   

Prevádzka MŠ v školskom roku 2020/21 začína 02. 09.2020 o 6.30 hod. - 16.00 hod.

  Podmienky MŠ je potrebné prispôsobiť pandemickej situácii, s rešpektovaním opatrení nariadených ÚVZ SR.
  Žiadame Vás riadiť sa týmito opatreniami vypracovanými podľa Manuálu pre MŠ vydaným MŠVVaŠ SR
  Opatrenia sú založené na princípe ROR - rúško,odstup,ruky. 
 

 Organizácia v šatni pri preberaní a odovzdávaní dieťaťa do/z MŠ 

Sprevádzajúca osoba dieťaťa pri príchode do MŠ vstupuje len s ochranným rúškom na tvári, dezinfikuje si ruky. Rúško dieťaťa odkladá do skrinky. Pred prvým nástupom vypíše Dotazník a  Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti  sa predkladá počas celého školského roka po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni po sebe. Tlačivá sú na stiahnutie  na webovej stránke školy-viď.nižšie). V šatni sa rodič zdržuje minimálne. Do ďalších priestorov MŠ nevstupuje!

Popoludní zákonný zástupca, alebo splnomocnená osoba, vstupuje do  MŠ s rúškom, vykoná dezinfekciu rúk, v priestoroch  MŠ sa zdržuje minimálne. Dieťa môže z MŠ prebrať aj súrodenec starší ako 10 rokov.

V šatni je obmedzený počet  - max. 2 dospelí, v prípade väčšieho počtu je potrebné dodržať odstupy vonku.

 Do MŠ môže nastúpiť dieťa, ktoré nejaví príznaky ochorenia a nie je v karanténe, sprevádza ho len jedna osoba!

Sprevádzajúca osoba prináša dieťa do MŠ najneskôr do 8.30 hod. Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty bezdotykovým teplomerom (max. teplota 37 Celzia) a na základe záveru ranného zdravotného filtra.  V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie. Zamestnanec po prevzatí zabezpečí, aby si dieťa pred vstupom do triedy umylo ruky mydlom. Deti sú počas pobytu v MŠ bez rúška. Do MŠ nie je možné nosiť hračky a iné pomôcky z domáceho prostredia.

 

Rodičia, ktorí nemajú možnosť si vytlačiť "Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka" (t.j.jedno tlačivo potrebné predložiť prvý deň nástupu do MŠ), budú tlačivá k dispozícii vo vstupnej chodbe na obecnom úrade posledný augustový týždeň.

  

         Tlačivo na stiahnutie:                                    

"Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka": docx (21726)    vypísať((  

Pokyny pre rodičov, ktorých deti nastupujú do MŠ po prvýkrát.

Vo vstupnej chodbe visí tabuľa so značkami + menovkami detí, na ktorej si nájdete meno svojho dieťaťa s pridelenou značkou. Značku pridelenú Vášmu dieťaťu si pohľadáte na  skrinkách v šatni.

Do skrinky dieťaťu je potrebné priniesť: náhradné oblečenie, prezuvky, papierové vreckovky, prípadne malý vešiak . Deťom, ktoré sú prijaté na celodenný pobyt nezabudnúť aj pyžamko.

                                                                     

 

 

 

    
 

 

    
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti

za školský rok 2018 – 2019

 

 

 

 

 

 

Predkladá:

Dagmar Kramárová, riaditeľka MŠ – Nová Ves nad Žitavou

 

 

 

Prerokované na pedagogickej rade školy, dňa 07. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ – Nová Ves nad Žitavou:

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obec – Nová Ves nad Žitavou

 

schváliť – neschváliť

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/19

 

 

Bc. Zuzana Vašková ……………………..

predseda RŠ podpis

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Obec – Nová Ves nad Žitavou schvaľuje – neschvaľuje

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/19

 

Dňa: 25. 10. 2019

 

 

………………………………………

podpis a pečiatka zriaďovateľa

 

 

 

 

 

Východiská a podklady:

 

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Metodické usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005.

Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ na školský rok 2018/2019.

Vyhodnotenie činnosti metodického združenia za školský rok 2018/2019.

Informácie o činnosti rady školy .

Plán práce na školský rok 2018/19.

Koncepcia školy na roky 2018-2023.

 

 

 

 

Názov školy: Materská škola

 

Adresa školy: Hviezdoslavova č. 55, 951 51

 

Telefónne číslo: 037/ 7884 379

 

Internetová a elektronická adresa školy: vlcikovia@orangemail.sk

Webová stránka: www.materskaskolanovavesnadzitavou.webnode.sk

 

Údaje o zriaďovateľovi: OBEC – Nová Ves nad Žitavou, t. č. 037/7884895, 7884902,

starostka obce – Mgr. Mária Korčoková

 

Mená vedúcich zamestnancov školy s určením funkcie:

Dagmar KRAMÁROVÁ – riaditeľka školy

 

Údaje o rade školy

 

RŠ pri MŠ v Novej Vsi nad Žitavou vznikla v súlade s §24 ods. 3 písm. a) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v marci 2004.

RŠ je päťčlenná: predseda Zuzana VAŠKOVÁ, Bc.

zást. rodičov Zdenka UHRINOVÁ

Zdenka SLOBODOVÁ

delegovaní za zriaďovateľa

Mgr. Peter GÚCKY, Martin FROHLICH

od 01.01. 2019 Jaroslav ŠIMEK

Na zasadnutiach sa členovia vyjadrili k predloženej Správe o VVČ za školský rok 2017/18, riešili aktuálne pripravované realizácie v MŠ – prístavba triedy, položenie gumovej dlažby na terase (zatiaľ v štádiu posudzovania), riaditeľka školy predložila vyhodnocovacie správy, oboznámila s plnením koncepčného zámeru, aktivitami školy, s organizačnými zmenami od 1.1.2019, s prevádzkou počas letných prázdnin, prerušením prevádzky, čerpaním dovoleniek PZ a NZ.

Zriaďovateľom bol delegovaný nový člen do RŠ od 1.1.2019 – p. J. Šimek a zároveň (po odchode p. Frohlicha) zvolený podpredseda RŠ – p. Z. Slobodová. Predsedkyňa RŠ predniesla výročnú správu, ktorá je dostupná na výveske školy. Členovia boli oboznámení so zmenou v organizácii z dôvodu navýšenia kapacity školy, s prijatím PZ, nepedagogického zamestnanca do výdajne školského stravovania (od 1.1.2019). Na jednom zasadnutí bola účasť členov 100%, na troch zasadnutiach chýbal vždy jeden člen. Riaditeľka školy bola prítomná na všetkých zasadnutiach.

 

Poradné orgány riaditeľa

 

V zmysle § 6 ods. 1 Vyhlášky 306/2008 o materskej škole sú poradnými orgánmi riaditeľa MŠ pedagogická rada a metodické združenie.

Pedagogická rada: zložená z členov pedagogického kolektívu, bola jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického kolektívu.

V tomto školskom roku sa zišla päťkrát

Obsahom rokovaní bolo:

 • prerokovanie plánu práce školy, školského poriadku, organizačného a rokovacieho poriadku

 • triedna dokumentácia, systém plánovania, BOZP

 • organizačné zabezpečenie školského roka, návrh aktivít, plán kontinuálneho vzdelávania, krúžková činnosť, kritériá hodnotenia

 • prerokovanie Správy o VVČ a jej výsledkoch za školský rok 2017/18

 • legislatíva (zápis do triednej knihy,používanie skratiek,smernica 36/218,zákon 18/2018...)

 • organizačné zmeny od 1.1.2019

 • vypracovanie interného projektu

 • vyhodnocovacie správy za 1. a 2. polrok VVČ

 • formy práce s predškolákmi, školská zrelosť

 • vyhodnotenie plnenie plánu práce, aktivít, hospitačnej činnosti

 • revidovanie ŠKVP

 • organizačné zabezpečenie školy počas letných prázdnin, prevádzka

   

 

Metodické združenie

Predsedníčka: Bc. Zuzana Vašková

Členovia: D. Kramárová, Bc. I. Szolnokiová, Bc. E. Koprdová

 

Na zasadnutiach metodického združenia, ktoré sme realizovali štyrikrát, sme pracovali podľa odsúhlaseného plánu predloženým predsedkyňou MZ na prvom zasadnutí

Počas zasadnutí sme riešili:

- vypracovávanie projektu „Zdravo sa stravujeme, s radosťou sa pohybujeme“, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl v oblasti stravovania a pohybových aktivít ako prevencie obezity u detí, ciele a úlohy projektu sme plnili v činnostiach počas dňa,

- zaoberali sme sa efektívnym využívaním digitálnych technológií, využívaním didaktických pomôcok v edukačnom procese v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí,

- ako správne uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj predčitateľskej gramotnosti v edukácii,

- odovzdávali sme si informácie a poznatky z inovačného funkčného vzdelávania (absolvovala D. Kramárová), zo seminára envir. projektu „Strom života“ (účasť Z.Vašková,Bc).

Hlavným cieľom bolo zvyšovať metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania.

 

 

Údaje o počte detí v MŠ

 

V školskom roku 2018/19 bolo vydaných 17 prvostupňových rozhodnutí.

Celkový počet detí – 44, z toho:

3 – 4 ročných - 20 detí

4 – 6 ročných – 24 detí

 

 

 

Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ

 

Zápisu do ZŠ sa zúčastnilo štrnásť detí. Dve deti nedovŕšili školskú zrelosť, na základe posúdenia CPPPaP majú odklad školskej dochádzky. Osem detí bolo prijatých do ZŠ v Novej Vsi nad Žitavou, tri deti do ZŠ vo Vrábloch.

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov

 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: Dagmar Kramárová

Bc. Ivana Striešková

Bc. Zuzana Vašková

Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec: Bc Eva Koprdová

Nepedagogickí zamestnanci: Anna Senášiová – upratovačka

Jana Juhásová – donáška stravy

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Aktualizačné:

Dagmar Kramárová

 • Digitálne technológie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (MPC Bratislava-DP Nitra)

 • Rozvoj tvorivosti v grafomotorických aktivitách a podpora počiatočného čítania a písania detí v predprimárnom vzdelávaní (Raabe Bratislava)

 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestáci (MPC Bratislava-DP Nitra)

 

Bc. Zuzana Vašková

   • Obsahová reforma v MŠ (MPC Nitra)

   • Revízia predprimárneho vzdelávania -matematika a práca s informáciami (MPC Nitra,2018)

 

Ďalšie vzdelávanie:

Dagmar Kramárová

  • Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických pracovníkov (MPC Trnava)

  • inovačné - Školský manažment v MŠ (MPC Bratislava-DP Nitra)

  • prvá atestácia (MPC Bratislava-DP Nitra)

  • inovačné funkčné vzdelávanie (2018,MPC Nitra)

Pedagogickí zamestnanci

    • samoštúdium prostredníctvom odbornej literatúry, internetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Týždeň zdravia (3.10 - 11.10. 2018)

Prostredníctvom pestrých aktivít deti spoznávali svet vitamínov, učili sa rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny,starať sa o svoje zdravie. Zahrali sa na maliarov, kuchárov, ktorých rúčky "vyčarili" len samé vitamínové "bomby".

 

Martinka v ríši rozprávok (3.10.2018)

 

Bábkové divadielko DÚHA sa v našej škôlke predstavilo očarujúcim príbehom o neposlušnom dievčatku Martinke, ktorú pohltil svet televíznych animovaných rozprávok , pričom zabúda, že existuje aj krajší svet a to je láska k rodičom. Martinke sa splní želanie, a dostane sa do rozprávkovej krajiny Petra Pana, zažije s Petrom Panom a jeho kamarátmi Bubom a Klamkom veselé dobrodružstvá o hľadaní pokladu, lietania, ale aj poučné chvíle. Veselé chvíle so všetkými postavami zažili aj naši škôlkári.

 

Mesiac úcty k starším (15.10.-19.10.2018)

 

Z príležitosti úcty k starším sme týždeň v MŠ venovali všetkým dedkom a babkám prostredníctvom rôznorodých aktivít, súčasťou ktorých bolo aj zhotovovanie pozdravov pre babky a dedkov. Na záver týždňa sme navštívili sieň ľudových tradícií v Dome kultúry, kde nás privítala teta Eta. Svojim rozprávaním spomínala ako žili naši predkovia kedysi, deti sa oboznamovali s rôznymi pracovnými nástrojmi, videli ako sa kedysi ľudia obliekali,ako bývali, čomu sa venovali. A ako nás privítala? No predsa tak, ako nás vítajú naše babky a dedkovia-sladkosťou. Ďakujeme.

 

Triedenie odpadu (25.10.2018)

 

ELOKOS - organizácia zodpovednosti výrobcov prostredníctvom Levio.sk - poriada environmentálne vzdelávacie aktivity aj pre deti MŠ. Zažili to aj detičky v našej MŠ: vypočuli si rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov, Zopakovali si jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to:papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Naučili sa rozdiel medzi papierom a tetrapakom. Deti boli veľmi vnímavé a naučili sa rozdiely v materiáloch. Výučbový program "Do správneho koša" s praktickými ukážkami hravou formou predniesla a zároveň detičky zapojila do edukácie lektorka environmentálnej výchovy RNDr. Katarína Baťová PhD.

 

Koncert s Viktorom (19.10.2018)

 

V hudobnom programe si deti vypočuli veselé pesničky, ktoré si aj zaspievali, zoznámili sa s rôznymi zvieratkami,napodobňovali ich hlasy a pohyby,spolu s ujom Viktorom sa s chuťou vyšantili.

 

 

Šarkaniáda (XI./2018)

 

K jeseni patrí zhotovovanie a šantenie so šarkanmi. V spolupráci s rodičmi deti zhotovili rôznych farebných šarkankov, ktorými sme vyzdobili interiér škôlky. Za snahu boli deti odmenené medailami.

 

 

 

 

Vianočné tvorivé dielne (5.XII.2018)

 

Naša škôlka sa v predvečer príchodu Mikuláša zmenila na veľkú tvorivú dielňu, v ktorej deti spolu so svojimi rodičmi maľovali, lepili, vystrihovali, zhotovovali vianočné ozdoby, ozdobovali medovníčky. Spoločne sme všetci - ale hlavne deti- čakali na príchod Mikuláša, ktorý obdaril sladkosťami všetky detičky, nebojácne recitovali básničky. Rozlúčili sme sa s Mikulášom a popriali šťastnú cestu, aby o rok zavítal k nám opäť.

 

 

Vianočná besiedka (19.12.2018)

 

- na slávnosť pri vianočnom stromčeku sa deti tešili , aby predviedli svojim rodičom, čo si pre nich pripravili spolu s pani učiteľkami. Srdcia svojich blízkych potešili najmenší básničkami, tančekami. Staršie deti zahrali divadielko O deduškovej rukavičke, predstavili sa s pásmom PERINBABA A POMOCNÍCI ANJELÍCI, dievčatá - snehové vločky tancovali, malí baletníci baletili so závojom. So svojim krátkym programom vystúpili "angličtinári", aby predviedli,čo všetko sa naučili po anglicky. Spoločnou piesňou VIANOCE...sme sa rozlúčili a zaželali šťastné a veselé!

 

 

Karneval (21.02.2019)

 

K fašiangovému obdobiu patria masky a zábava. A tak to bolo aj v našej škôlke. Deti od rána prichádzali do škôlky v karnevalových maskách, každé stvárňovalo obľúbenú postavičku z rozprávky, alebo z príbehu. Škôlkou rozvoniavali tradičné fašiangové šišky, ktoré boli pochúťkou počas karnevalu. Rôzne súťažné hry, tanec a veselá zábava sa prelínali celým dopoludním. Ďakujeme rodičom za spoluprácu na príprave masiek pre svoje deti.

 

 

Návšteva v 1. triede ZŠ (22.03.2019)

S budúcimi - už čoskoro - prvákmi sme sa zúčastnili na vyučovacej hodine v 1. triede v ZŠ. Deti zažili skutočné vyučovanie so svojimi kamarátmi, ktorí sedia už v školských laviciach a predvedli sa im, čo sa naučili. Aj našich škôlkárov pani učiteľka "vyskúšala", čo všetko sa naučili v MŠ. Úlohy zvládli na jednotku, do školských lavíc môžu zasadnúť od budúceho školského roka. Budeme všetkým držať palce! Ako spomienku - na vyučovaciu hodinu - si každý predškolák odniesol pamätný list s obrázkom a drobnou sladkosťou.


 

Deň vody (21.03.2019)

 

V škôlke sme si pripomenuli Svetový deň vody hravou formou - zábavným predpoludním, v ktorom hlavným prostriedkom bola VODA. Najskôr sme sa s deťmi rozprávali o tom, aká je voda vzácna a potrebná pre život nás všetkých, zhotovili sme plagát s dažďovými kvapkami, súťažili vo "fúkaní" bublín, pití vody s citrónom, v prelievaní vody do nádob, pozorovaní pokusov s vodou...Deti sa navzájom povzbudzovali, držali palce svojim kamarátom, tlieskali,zabávali sa, ale i čo to naučili.

 

 

Exkurzia v knižnici (27.03.2019)

 

Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom knihy. Deťom ho pripomíname prostredníctvom rôznych edukačných činností, v ktorých dominujú knihy, zážitkové učenie a neodmysliteľne aj organizovanie exkurzií do knižníc. S predškolákmi sme zrealizovali exkurziu do Mestskej knižnice vo Vrábľoch. Pútavou metódou deti objavovali svet výroby papiera, cez tlačiareň, prácu spisovateľa, ilustrátora až po výrobu knihy.

 

Bábkové divadlo (28.03.2019)

 

Marec - mesiac knihy sme si pripomenuli o.i. pozvaním bábkového divadla Lienka, ktoré sa predstavilo Veselou rozprávkou. V rozprávke vystupovali krásne bábky z lipového dreva - marionety, ktoré pre deti boli novým zážitkom. Do deja rozprávky bábky zapojili deti, divadielko bolo zaujímavejšie, z čoho nepochybne najväčšiu radosť mali deti.

 

 

Vynášanie Moreny (05.04.2019)

 

Ku každoročnej tradícii v našej MŠ patrí vynášanie Moreny- dva týždne pred Veľkou nocou. Bola to obyčaj u našich predkov, ktorá mala urýchliť koniec vlády zimy - Moreny a následne privítať jar. Zachovať a šíriť zvyky predkov v našom regióne je cieľom a zároveň plnením edukácie. Morenu sme "vyniesli" do rieky, podľa zvykov podpálili a hľadeli ako ju unáša rieka ďaleko preč. Od tohto dňa dúfame, že nás budú zohrievať teplé lúče slniečka.

 

 

Stavanie "májky" (30.04.019)

 

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom víťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Tradične si "májku" staviame aj v MŠ, aby sme oslávili príchod jari, lásku ku všetkým. Na výzdobe sa podieľajú deti viazaním mašlí. Tento zvyk sme dodržali a zrealizovali deň pred prvým májom. Opekačku, ktorá býva súčasťou stavania májky, nám počasie nedoprialo, musíme si počkať na teplé lúče slnka, na ktoré sa všetci už tešíme.

 

Deň matiek (12.5.2019)

Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich radi máme, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť. Deti z MŠ a ZŠ to vyjadrili veršíkmi, tančekmi, piesňami v kultúrnom programe - v Dome kultúry - venovanom všetkým mamám. Ďakujeme mamy!

 

 

Medzinárodný deň mlieka (5./2019)

 

Deň mlieka je oslavou mlieka a mliečnej výživy. Odkiaľ k nám prichádza, čo všeličo je z mliečka sme sa nielen rozprávali, ale si aj vyskúšali ako sa doja kravičky, pripravili sme mliečne pochúťky a samozrejme ochutnali dobroty priamo z "obchodíka" v našej škôlke.

Chutilo nám veľmi! Veď už aj škôlkári vedia, že vďaka mliečku budú mať silné kosti a zdravé zúbky.

 

 

Predplavecká príprava (5./2019)

 

Každoročne realizujeme predplaveckú prípravu predškolákov v Škole plávania Ariela v Leviciach. Detičky správnemu nácviku techniky plávania učí pani inštruktorka, ktorá "plávanie" obohatila rôznymi hrami vo vode s využitím pomôcok a hračiek do vody. Školu plávania sme navštívili tri dni po sebe v čase VVČ.

 

Deň detí (31.5.19)

Smiech, radosť, zábava, povzbudzovanie, víťazstvo! To všetko prežili škôlkári na svoj sviatok - MDD, pre ktorých sme pripravili pestrý program- zmerali si sily v rôznych súťažiach, ukázali svoju odvahu a vytrvalosť, ako i tanečné schopnosti na diskotéke. Všetci boli za svoje výkony odmenení diplomom a sladkosťami.

 

Deň otcov (18.6.2019)

 

Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Na oslavu všetkých oteckov sme zorganizovali zábavno-športové popoludnie s vystúpením detičiek, súťažnými hrami - ockovia a detičky- a opekačkou. Sladké pohostenie nám pripravili mamičky.

 

Rozlúčka s predškolákmi (26.6.2019)

Tento rok sme sa rozlúčili s trinástimi predškolákmi. Za účasti škôlkárov, rodičov a príbuzných našich budúcich školáčikov sme si užili posledné slávnostné chvíle. Predviedli sa nám vystúpením, v ktorom nechýbali básničky, tance, záverečná rozlúčková pieseň. Po slávnostnom programe sa deťom prihovorila pani riaditeľka., ktorá deťom popriala veľa šťastia, nových kamarátov a hlavne dobrých známok v nasledujúcej škole. Spolu s pani učiteľkami deťom rozdala vysvedčenia za ich usilovnosť, knihy a drobné darčeky na pamiatku, ako spomienku na chvíle strávené v našej škôlke. Po slávnostnom detskom "prípitku" si všetci pochutnávali na výbornej torte, o ktorú sa postarali rodičia budúcich školáčikov. Prajeme všetkým len to najlepšie vo "veľkej škole"!


 

Exkurzia na rodinnú farmu Mašekov mlyn (27.6.2019)

Poldenný výlet, resp. exkurziu sme zorganizovali podľa plánu práce. Cieľom bolo spoznávať prírodu, zvieratká , život kedysi. V rozsiahlom gazdovskom dvore deti sa zoznámili so zvieratkami (kozička, daniel, osol, húsky, kačice...), navštívili múzeum ľudových nástrojov a náčinia, ktoré kedysi ľudia potrebovali na prácu na poli a v domácnosti, vypočuli si výklad o vzniku mlyna v dávnej minulosti, o jeho potrebe a význame. Pán domáci opísal nástroje a náčinia, ktoré sa používali v dávnej dobe. Spolu s ním deti kŕmili domáce zvieratká. Na záver sa „predviedol“ majiteľov strážny psík - vlčiak šantením v rieke Žitava.

 

Výtvarná súťaž Dúhový kolotoč- zaslané 4 výtvarné práce

Arborétum Mlyňany Čaro ruží- zaslané výtvarné práce v počte 5

Strom života - účasť vo všetkých aktivitách, získané 4 ocenenia

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

Strom života – v klube bolo v školskom roku zapojených 15 deti MŠ.

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. 

Ponúka programy environmentálnej výchovy, predovšetkým na rozvoj tvorivosti,  komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie. 

Škôlkári sú zaradení do skupiny STROMÁČIKOVIA.  

Počas roka sme sa zapojili do prírodovedných aktivít STROMÁČIKOV   vyhlásených organizáciou. Pracovali sme podľa ich celoročného plánu. Získali sme 4 diplomy v celoslovenskej konkurencii.

Integračný program Medvedík Nivea

Program Medvedík NIVEA  prináša zaujímavú, motivujúcu a didakticky prepracovanú vzdelávaciu ponuku, založenú na individuálnej voľbe, záujme a aktívnej účasti dieťaťa. Pomáha s aktívnou integráciou detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou. Nenásilnou formou a prirodzenou hrou podporuje u detí kreativitu, individuálnu nezávislosť a prispieva k celkovému rozvoju detskej osobnosti. Pomáha predškolákom rozširovať ich kľúčové kompetencie a pripravuje tak deti na úspešný vstup do základnej školy.

V školskom roku 2018/19 sme sa po druhýkrát zapojili do vzdelávacieho integračného programu Medvedík Nivea. Pani učiteľky pracovali s deťmi prostredníctvom pracovných listov v zošitoch Medvedík Nivea. Úlohy boli dosť náročné, potrebný bol individuálny prístup. Spätnou väzbou – prostredníctvom zošitov s domácimi úlohami- sme si overovali poznatky detí a zároveň do programu zainteresovali aj zákonných zástupcov detí – predškolákov.

Školské ovocie

V školskom roku 2017/18 sa naša MŠ zapojila do programu školského ovocia so spolufinancovaním Európskej únie, ktorého cieľom je podpora zdravého stravovania prostredníctvom konzumácie ovocia a ovocných štiav. Pravidelne v období od októbra do apríla 1x týždenne deti dostávali ovocie (jablká, hrušky, jablčná šťava). Školské ovocie je zabezpečené firmou Plantex,s.r.o, Veselé.


 

 

Interné projekty:

Bylinková záhradka (prírodovedná gramotnosť, pracovné návyky)

Pohybové a relaxačné činnosti

Aktivity na rozvoj predčitateľskej gramotnosti

Šikovné prsty a jazýčky (rozvíjanie grafomotoriky,výslovnosti)

Deti v pohybe ( revitalizácie školského dvora)

Človek a príroda (prírodovedná výchova)

Advent, Mikuláš, Vianoce, Fašiangy (ľudové tradície nášho regiónu)

Zdravo sa stravujeme, s radosťou sa pohybujeme (zdravý životný štýl)

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI :

naposledy vykonaná v školskom roku 2009/10, hodnotenie na veľmi dobrej úrovni.

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

 

Budova školy je prízemná. Interiér tvoria dve triedy, ktoré spĺňajú priestorové podmienky v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy vydaným dňa 28.01.2019, vyhláškou MŠ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Herne plnia funkciu spální, ležadlá sú denne rozkladané v oboch triedach. Interiér ďalej pozostáva zo šatne, umyvárne, jedálne a kuchyne - výdajne školského stravovania. Priestranný dvor je vybavený pieskoviskom, dreveným prístreškom, preliezkami, hojdačkami a šmýkalkami, lavičkami.

Triedy disponujú širokou ponukou didaktických pomôcok, hier, učebných pomôcok, ktoré sú každoročne dopĺňané, internetovým pripojením. Trieda starších detí je vybavená digitálnou technikou - interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, multifunkčným zariadením, LCD TV, CD prehrávačom, PC v počte 2, druhá trieda je vybavená TV, CD prehrávačom, PC – 2 ks.

Nitriansky samosprávny kraj poskytol dotáciu zriaďovateľovi - obci na úhradu nákladov na podporu športu vo výške 1 600 eur. V plnej výške sme zakúpili telovýchovné náčinie a náradie na rozvoj pohybových činností detí.

 

 

 

 

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy

 

1) dotácie zo štátneho rozpočtu: v kompetencii zriaďovateľa

2) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť:

príspevky sa uhrádzajú podľa § 5 ods. 14 písm. e/ zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 vydaného Obecným zastupiteľstvom v Novej Vsi nad Žitavou dňa 26. 11. 2009, Dodatkom č. 2 dňa 11. 01. 2012 a to nasledovne:

5 eur dieťa s trvalým pobytom v obci

7 eur dieťa s trvalým pobytom mimo obce

4 eurá na dieťa, ak MŠ navštevuje 2 a viac detí z jednej rodiny

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a materiálno – technické vybavenie školy.

3) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 0

4) Sponzorský príspevok od rodičov – 8 eur na rodinu

(viď. v agende MŠ – Sponzorstvo)

5) Príspevky združenia rodičov - 12 eur/dieťa - v kompetencii pokladníčky ZRŠ

6) štátna dotácia z MŠ SR poskytnutá na učebné pomôcky pre predškolákov

vo výške 1 600 eur (predplavecká príprava-doprava, učebné pomôcky, pracovné zošity, výtvarný materiál, odmeny PZ)

 

Údaje o výsledkoch školy, výchovno – vzdelávacieho procesu, nedostatkoch

a opatreniach

 

V strede záujmu našej MŠ bolo a je dieťa so svojimi záujmami, skúsenosťami, zvedavosťou a prirodzenými potrebami. Učiteľky koncipovali plány, projekty, operacionalizovali v nich ciele s rešpektom na individuálne osobitosti detí a zavádzali inovatívne stratégie vo výučbe, aby deťom umožnili lepšie pochopiť nové pojmy a podporili ich tvorivosť, skúmanie, experimentovanie, sociálnu kooperáciu a poznanie v činnostnom učení sa.

Našim cieľom bolo vytvoriť optimálne podmienky pre skvalitnenie edukačnej starostlivosti detí od útleho veku po vstup do ZŠ.

Výchovno – vzdelávací proces v I. polroku prebiehal v dvoch heterogénnych triedach dopoludnia a popoludní v jednej triede. V II. polroku z dôvodu zvýšenej kapacity detí sme realizovali VVČ v dvoch triedach aj popoludní. Bola prijatá učiteľka a prevádzkový zamestnanec na výdaj stravy.

Počty detí  - trieda Lienky – 20 detí (vo veku 3 – 4 rokov)

- trieda Muchotrávky – 24 detí (vo veku 4 – 6 rokov)

Deti boli prijaté na celodennú (34) a poldennú formu (10) výchovy a vzdelávania.

Zaškolili sme 14 predškolákov, dve deti majú odklad školskej dochádzky.

 

 

 

 

Kognitívna oblasť - st. oddelenie

 

V oblasti kognitívneho myslenia sme sa zameriavali najmä na rozvíjanie komunikačných schopností detí, zdokonaľovaniu jazykového prejavu a osvojovaniu základov spisovnej slovenčiny. Pripravenými edukačnými aktivitami počas dňa sme stimulovali spontánny rečový prejav detí prostredníctvom ranného kruhu, rozprávaním príbehov, počúvaním rozprávky, osvojovaním textu básní a rôznych rečňovaniek, opisom obrázkov, čítaním príbehu – maľované čítanie. Viaceré deti majú v rozhovoroch tendenciu odpovedať stroho a jednoslovne. Svoje verbálne schopnosti si rozvíjali nielen v slovenskom jazyku, ale aj pri oboznamovaní sa s cudzím jazykom – anglickým, ktorý navštevovalo v 1. polroku 12 detí a v druhom 10 detí. Stále pretrvávajúcim problémom u väčšiny detí je zlá výslovnosť hlások a hláskových skupín. V práci s textom dokážu určovať v slovách začiatočné hlásky, problémom je určenie koncovej hlásky. Logopédiu v tomto školskom roku navštevovali 4 deti .Pri sprostredkovávaní poznatkov a v praktických činnostiach sme postupovali od jednoduchého k zložitejšiemu. Zadané úlohy deti zvládali primerane veku, v niektorých prípadoch sme pristupovali individuálne. V hrových činnostiach deti aplikovali získané poznatky a skúsenosti, čím sme rozvíjali poznávacie a učebné kompetencie. Využívaním aktivizujúcich metód sme sa snažili aktivovať pozornosť /sústrediť pozornosť na dlhší čas/, pamäť a logické myslenie. Manipuláciou s rôznymi predmetmi pri edukačných aktivitách si deti rozvíjali matematické poznatky o tvare, veľkosti a množstve, ale aj objeme. Deti vedia počítať do desať, v mnohých prípadoch sa orientujú aj cez desiatku. Niektorým však robí problém určovanie počtu pri odoberaní a pridávaní predmetov.

Vo väčšej miere ovládajú geometrické útvary, v niektorých prípadoch si zamieňajú plošné s priestorovými. Logické myslenie si rozvíjali rôznymi zadanými problémovými úlohami a osvojené poznatky si overovali riešením úloh na IT – Planéta vedomostí a v pracovných zošitoch. Využitím digitálnych pomôcok (interaktívna tabuľa, počítače, robotická hračka Bee-bot, dig. mikroskop, fotoaparát) v edukačných aktivitách sa rozvíjala digitálna gramotnosť detí.

Na rozvoj zmyslového vnímania sme sa zameriavali pri oboznamovaní sa so živou a neživou prírodou. V tomto prípade sme využívali najmä prvky zážitkového učenia v miestnom parku a v jeho okolí, kde mali deti možnosť spoznávať rôzne druhy rastlín /kvety, kríky, stromy – listnaté a ihličnaté/, zvierat /veveričky, vtáky/, živočíchov /rôzne druhy chrobáčikov/ a pod. Pozorovali vodný tok rieky Žitavy a rovnako mali možnosť sledovať vplyvy počasia a zmenu ročných období na prírodu. V danej oblasti sa aktívne zúčastňovali aj na plnení aktivít v environmentálnom projekte STROM ŽIVOTA, v ktorom bolo zapojených 15 detí a dosiahli v ňom svoje úspechy – 4. diplomy /2.miesto v súťaži Vtáčí obchod, 3x diplom uznania poroty/. Tematickými vychádzkami spoznávali blízke a vzdialené okolie, dominanty obce, z rozprávaní si mali možnosť osvojiť poznatky o histórii a ľudových tradíciách v obci /exkurzia do Novianskeho múzea/, sprostredkovanou formou získavali informácie o našom štáte, kontinentoch a národy, ktoré v nich žijú. Osvojili si základy bezpečnosti na ceste. Osobnou skúsenosťou a používaním ochranných prvkov /bezpečnostné vesty, stop terčík/ si uvedomili ich dôležitosť, spoznávali dopravné značky, ako správne prechádzať cez cestu a pod. No zároveň vnímali aj aké nebezpečenstvá číhajú pri nedodržiavaní pravidiel na ceste.

Deti sa vo väčšej miere vedia orientovať v čase /včera-dnes-zajtra/, vymenujú dni v týždni, mesiace v roku /. Majú základné poznatky o zdravých a nezdravých potravinách a návykoch správnej životosprávy. Svoje poznatky a vedomosti aplikovali v príprave ovocných šalátov a rôznych zeleninových dobrôt / Deň zdravej výživy/,v jarných mesiacoch sa zasa aktivizovali pri vysievaní a výsadbe zeleniny a liečivých bylín /projekt „ Bio záhradka“/ a počas roka priebežne plnili úlohy z projektu „Zdravo sa stravujeme, s radosťou sa pohybujeme. “Rozsah uvedených poznatkov zvládli deti primerane veku. Menšie nedostatky sa vyskytli u 1 dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ostatné 5 – 6 ročné deti sú pripravené na vstup do základnej školy.

Odporúčania:

- zaraďovať do denných činností riekanky a vyčítanky zamerané na problematické hlásky,

- pri ranných hrách a dopoludňajších činnostiach realizovať individuálne aktivity podporujúce rozvíjanie slovnej zásoby,

- viesť deti k vlastnému hodnoteniu,

- využívať matematické hry na priestorovú orientáciu a orientáciu na ploche,

- zlepšiť spoločné úsilie s rodinou pri odstraňovaní nezdravých stravovacích návykov.

 

Senzomotorická oblasť

Spontánne a riadené pohybové činnosti boli súčasťou organizačných foriem počas celého dňa. Deti sme podporovali rôznymi pohybovými aktivitami a praktickými činnosťami. Viedli sme ich k vzájomnej spolupráci a k dodržiavaniu vopred dohodnutých pravidiel. Vo väčšej miere ovládajú telovýchovnú terminológiu, s ktorou prichádzali do styku pri rôznych pohybových aktivitách. Pri cvičení sme dodržiavali hygienické požiadavky /vyvetraná miestnosť, uvoľnený odev, využívanie úborov/. Deti majú osvojené základné lokomočné pohyby, správne manipulujú s náčiním /šatky, f. kvietky a krúžky a pod./, bez väčších ťažkostí sa pohybujú po telocvičnom náradí /lavička, žinenka, polykarpová stavebnica, molitanová zostava ATLAS a pod./ S menšími nedostatkami zvládajú pravo-ľavú orientáciu v priestore a k vlastnej osobe. Rozvíjanie psychomotorických kompetencií sa prejavovalo túžbou a ochotou pohybovať sa rôznymi spôsobmi počas dňa, v rôznom teréne, prekonávaním terénnych prekážok a nerovností /chôdza po zľadovatenom teréne, turistické vychádzky do blízkeho okolia, hry v miestnom parku a pod./, realizovaním sezónnych činností pri pobyte vonku / v zimnom období – guľovanie, stavanie snehuliakov a Iglu, v jarných a letných mesiacoch – pohybové aktivity na školskom dvore, na multifunkčnom ihrisku v ZŠ/, v rôznych športových podujatiach /olympiády a rôzne športové aktivity v MŠ- MDD, Deň otcov/. Svoju odvahu si predškoláci mali možnosť vyskúšať v Škole plávania ARIELA v Leviciach, kde si za pomoci inštruktorky osvojovali základné prvky a štýly plávania.

V hudobno-pohybových hrách dodržiavali pravidlá, spolupracovali a rešpektovali sa navzájom. Pri počúvaní piesní si osvojovali rôzne tanečné prvky, ktoré sme potom zaraďovali do pripravovaných tančekov na rôzne kultúrne podujatia / Vianočná besiedka, Deň matiek, Deň otcov, rozlúčková slávnosť s predškolákmi/.

Súčasťou všetkých organizačných foriem bolo podporovanie sebaobslužných činností, vedia sa samostatne obliekať, obúvať, problémom je viazanie šnúrok. Primerane veku majú osvojené hygienické návyky a zručnosti, udržiavanie poriadku v hračkách, pri stolovaní používajú predškoláci príbor. Rozvíjanie jemnej motoriky a vizuomotoriky sme realizovali kreslením, obkreslovaním, strihaním, skladaním, lepením modelovaním, maľovaním, konštruovaním, mozaikové hry. Väčšina detí sa na ploche papiera orientovala samostatne, vypĺňali celú plochu. Grafický materiál držia dominantnou rukou a jeho kvalita úchopu je na rozdielnej úrovni. Vo väčšine prípadov sa vedia podpísať. Niektorí jednotlivci dokážu spájať hlásky do slov. Majú vypestovaný návyk správneho držania tela, sedu pri písaní, u väčšiny aj držanie ceruzky, neotáčajú zošitom, dodržujú primeranú vzdialenosť očí od papiera. U niektorých sa pri písaní prejavuje silný tlak na podložku, alebo tendencia vybiehať za čiaru. Techniku strihania sme si overovali pri strihaní predkreslených tvarov. Môžeme konštatovať, že viacerí nedokážu strihať papier, obrázok po predkreslenej línii. Ľavoruké deti pracovali s nožničkami pre ľavákov.

Svoju motoriku si deti mali možnosť rozvíjať aj v činnostiach súvisiacich s manuálnou prácou /hrabanie lístia, vytrhávanie buriny, siatie semienok a vysádzanie do školského záhona/. S týmito činnosťami úzko súviselo aj dodržiavanie bezpečnosti, k čomu boli vždy deti upozorňované a vedené. Pri konštruktívnych hrách vyjadrovali svoju priestorovú predstavivosť, sústredenosť a vzájomnú spoluprácu.

Odporúčania

 • zaraďovať činnosti zamerané na oblasť rozvíjania jemnej motoriky – strihanie-správny úchop nožníc, skladanie papiera, vyfarbovanie, aj v spolupráci s rodinou,

 • dbať na správny úchop grafického materiálu,

 • zamerať sa na úpravu zovňajšku.

 

 

 

 

Sociálno - citová oblasť

Deti si pri plnení rôznych úloh osvojovali a nadobúdali vedomosti spontánne aj zámerne, prežívali zážitky úspechu, ale aj neúspechu. Osobnostné a sociálne kompetencie rozvíjali prostredníctvom rôznych činností a hier v skupinách, kde sme ich viedli k vzájomnému akceptovaniu jeden druhého, pomoci, ohľaduplnosti k okoliu, zotrvávaniu v činnosti a jej dokončenie. Základy empatie si mali možnosť rozvíjať vo všetkých organizačných formách dňa, vzájomne medzi sebou na vychádzkach, vo vzťahu k druhým a pod. U niektorých jedincov sa však prejavujú prvky agresivity, posmešného správania, presadzovania svojich záujmov. Využívali sme metódy ranného kruhu, plnenie zadaných pravidiel, ktoré mali možnosť deti každodenne vídať v priestoroch triedy, ale aj rôznymi diskusiami a vzájomnými rozhovormi.

V činnostiach s výtvarným a pracovným zameraním sme deťom k daným témam ponechávali voľnosť vo využívaní ich fantázie, nápaditosti a zároveň však boli vedené k vytrvalosti, sústredenosti a samostatnému prejavu, ktorý bol vo väčšej miere na veku primeranej úrovni.

Na vlastné sebavyjadrenie mali deti možnosť aj v hudobnej oblasti. Pri osvojovaní si textov a melódie piesní sme sa zameriavali na ich správne dýchanie, dodržiavanie primeraného tempa a rytmu piesní. S niektorými osvojenými piesňami sa mali možnosť prezentovať aj na verejnosti pri rôznych programoch a podujatiach organizovaných MŠ, ale aj obcou /Vianočná besiedka, Deň matiek, Deň otcov, rozlúčková slávnosť predškolákov/. Hudba bola pre nich zdrojom kladného citového zážitku a radosti, ktorú častokrát doprevádzali pohybom, kde si osvojovali rôzne tanečné prvky, ktorými vyjadrovali dynamiku a rytmus piesní. Spoznávali rôzne druhy hudobných nástrojov. Z dostupných možností / Orffov inštrumentár/ mali možnosť spoznávať nielen ich vzhľad, ale aj zvuk. Využívali sme ich ako hudobný doprovod k piesňam, ale aj pri ranných cvičeniach. Svoje estetické cítenie prejavovali aj vo výtvarných aktivitách pri využívaní vodových aj temperových farieb. Deti využívali vo výtvarných aktivitách širokú paletu farieb. 11 detí navštevovalo v 1. polroku výtvarný krúžok.

Zapojili sa do výtvarných súťaží „Dúhový kolotoč“ a „Čaro ruží v Arboréte Mlyňany“.

Vo vytvorenom čitateľskom kútiku mali deti možnosť listovať v knižkách, prezerať si encyklopédie, časopisy, čítali si obrázkové príbehy, čím sme u nich pestovali aj kladný vzťah ku knihe. Nadobudnuté poznatky si utvrdili exkurziou do Mestskej knižnice vo Vrábľoch.

Nácvikom básní a dramatizácií rozprávok sme oživovali rôzne vystúpenia. 12 detí navštevovalo v 1. polroku a krúžok DIVADIELKO.

Odporúčania

- uplatňovať v edukačných aktivitách a činnostiach prosociálne hry podporujúce spoluprácu a odstraňujúce prvky agresivity,

- zamerať sa na dodržiavanie zdvorilostných návykov,

- odstraňovať porušovanie pravidiel v triede.

 

 

 

Kognitívna oblasť - mladšie oddelenie

 

Kognitívne schopnosti priamo súvisia s myslením a poznaním. Snažili sme sa poskytnúť dieťaťu formou hry a vlastnej skúsenosti čo najširší priestor pre sebarealizáciu a novú životnú skúsenosť. Naučili sme deti chápať pojmy primerané ich veku. V edukačnom procese sme všetku aktivitu presúvali na dieťa, v ktorej dominovala hra, vytvárali priaznivú atmosféru, podporovali detskú zvedavosť, tvorivosť, fantáziu, zdokonaľovali a rozvíjali slovnú zásobu, komunikatívne schopnosti prostredníctvom divadelných scénok, námetových hier, rozhovorov. Vlastné aktivity najčastejšie deti prezentovali v rozhovoroch a praktických činnostiach rôzneho charakteru. Najobľúbenejšie sa prejavili u detí námetové hry, konštruktívne hry a hudobno-pohybové hry.

V danej oblasti sme vychádzali z prirodzenej túžby detí po novom poznávaní. Využívali sme prvky zážitkového učenia pri pobytoch vonku a vychádzkach v blízkom okolí. Deti tak postupne získavali poznatky o prírode (v miestnom parku a jeho okolí poznávali stromy, kríky, živočíchy, kvietky),učili sa ako treba chrániť prírodu, životné prostredie (separovali odpadky, čistili blízke okolie od smetí), získavali poznatky o vesmíre, poznávali exotické zvieratá. Marec sme venovali knihám, kde deti poznávali známych detských hrdinov, čítali a dramatizovali rozprávky. Poznávali základné dopravné značky, dopravné prostriedky, ktoré rozlíšovali podľa miesta pohybu, zvládli bezpečne prechádzať cez cestu pod vedením učiteľky.

Deti sa oboznamovali so základnými farbami, ktoré už vedia pomenovať, v niektorých prípadoch aj ich odtiene. V matematickej gramotnosti majú vo väčšine prípadov osvojené poznatky v určovaní počtu v číselnom rade od 1-5, v niektorých prípadoch od 1-10, rozoznávajú pojmy malý –veľký, krátky-dlhý a pod. Pri rozvíjaní kognitívnych a učebných kompetencií boli nápomocné aj jednoduché digitálne pomôcky, ich používanie. (včielka Bee-Boot, Tablet).

Na políčku na školskom dvore mali deti možnosť priamo sa zapojiť do pestovateľských prác: siali, sadili, zalievali, trhali burinu, pozorovali rast rastlín, ochutnávali dopestovanú zeleninu. Počas vychádzok, pobytu vonku a v edukačných aktivitách sa v náhodných i plánovaných situáciách zapájali do činností na ochranu životného prostredia.

U detí sme podporovali  samostatnosť a tvorivosť v rečovom prejave.  Deti sa zúčastnili na kultúrnych podujatiach v MŠ i obci, na ktorých mali možnosť sa slovne prejaviť, s radosťou reprodukovali riekanky, básne, tance a pod.

Odporúčania:

- podporovať u detí tvorivosť a aktivitu, využívať metódy zážitkového učenia,

- nechávať deti čo najviac hovoriť o veciach, javoch, aj naďalej posilňovať interpersonálnu odvahu v rečovom prejave

 

Sociálno- citová oblasť

Deti sme viedli, aby zvládli vyjadriť svoje pocity, potreby, túžby. Zlepšila sa kvalita vzájomnej spolupráce v skupinových činnostiach, schopnosť akceptovať sa a prirodzene sa presadzovať s ohľadom na iných. Rozvíjali sme schopnosť detí akceptovať multikultúrne odlišnosti detí, dôraz sme kládli hlavne na spôsoby riešenia konfliktov.

U detí sme sa snažili rozvíjať asertívne a nenásilné správanie, primerane sa presadiť v hre, ospravedlniť sa, primerane reagovať na neúspech a znášať dôsledky svojho správania vo vzťahu k sebe a iným. Naďalej sme formovali základy slušného správania, aby vedeli pozdraviť, poďakovať, požiadať o pomoc a komunikovať prijateľným spôsobom. Viedli sme ich, aby dodržiavali dohodnuté pravidlá, ktoré máme určené v triede a ku ktorým sme sa pravidelne vracali. Naučili sa ako sa s ostatnými podeliť a obdarovať ich.

Deti sú tvorivé a vedia svoju tvorivosť prejaviť v rôznych činnostiach a aktivitách. Vedia začať, rozvinúť, dokončiť hru a uplatniť tvorivosť v hre.

Odporúčania:

- aj naďalej posilňovať schopnosť ovládať svoje správanie pri riešení konfliktov, snažiť sa vyriešiť konflikt bez zásahu dospelého, posilňovať vzťahy medzi deťmi, pomáhať mladším deťom, vedieť sa podeliť, preberať na seba primeranú zodpovednosť, učiť sa hodnotiť svoje správanie a konanie

 

Senzomotorická oblasť

Vo všetkých organizačných formách sme sa snažili u detí rozvíjať jemnú a hrubú motoriku a utvárať poznatky z telesnej kultúry. Vytvárali sme deťom dostatočný priestor na pohyb, ktorý sa uskutočňoval prostredníctvom pohybových, zdravotných a relaxačných cvičení, pohybových a hudobno-pohybových hier. Pohyblivosť a obratnosť detí je na primeranej úrovni. Zlepšilo sa držanie tela pri zdravotných a lokomočných cvičeniach /chôdza, skok, beh, lezenie, plazenie, manipulácia s náčiním/. Upevňovali a rozvíjali sme sebaobslužné a hygienické návyky. Každodenné zdravotné cvičenia, pohybovo-relaxačné činnosti a pravidelný denný pobyt vonku, rozvíjali a podporovali pohybové schopnosti a zručnosti každého dieťaťa. . Na pohybové aktivity sme využívali hudbu, riekanky, motivované cvičenia, súťaže.

Naďalej sme zvýšenú pozornosť venovali oblasti grafomotoriky. Dbali sme na správny návyk úchopu písacieho a kresliaceho materiálu, pri vyfarbovaní predkreslených obrázkov a správny návyk polohy sedenia pri činnosti. Kresba detí je stále abstraktná, bez zmyslu, len v málo prípadoch sa vyskytujú prvky konkrétnosti. Viedli sme deti k tomu, aby dostatočne využívali plochu papiera. Jemnú motoriku každého dieťaťa sme rozvíjali rôznymi manipulačnými, výtvarnými a pracovnými činnosťami. /krčenie malých kúskov papiera, strihanie, lepenie, modelovanie, maľovanie temperami, vodovými farbami, ale aj hry so skladačkami a stavebnicami. Niektoré deti stále neovládajú techniku strihania, majú problém s uchopením nožníc. Pri všetkých činnostiach sme deti motivovali, povzbudzovali, využívali prvky pochvaly a povzbudenia a podľa potreby pristupovali individuálne.

Odporúčania:

- naďalej hravou formou organizovať aktivity na rozvoj pohybových schopností, rozvíjať úroveň pracovných zručností a sebaobsluhy, s dôrazom na rozvoj jemnej,  hrubej motoriky a grafomotoriky s využívaním rôznorodého materiálu,

- osvetou medzi rodičmi zvyšovať samostatnosť detí v sebaobslužných návykoch a pri stolovaní,

- rozvíjať tvorivosť a predstavivosť detí,

- viesť deti k sebahodnoteniu prác a vyjadrenie pocitov bezprostredne po ukončení.

 

 

Krúžková činnosť

 

- realizovali sme jazykový , divadelný a výtvarný krúžok. V II. polroku z organizačných dôvodov divadelný a výtvarný krúžok sa nerealizoval.

Jazykový krúžok - oboznamovanie s anglickým jazykom - viedla externá pani učiteľka ZŠ - Mgr. G. Brinčková. Cieľom aktivít bolo deti hravou formou oboznamovať s anglickými slovíčkami. Pani učiteľka pracovala podľa plánu, ktorý bol v súlade s témami zo ŠkVP. Krúžok navštevovalo 12 detí.

Výtvarný krúžok – viedla kmeňová pani učiteľka MŠ - Bc. I. Szolnokiová.

Prostredníctvom výtvarného krúžku si deti rozvíjali svoj talent, estetické vnímanie, fantáziu, tvorivosť, manuálnu zručnosť, sústredenie a chuť tvoriť. Okrem tradičných techník pracovali aj s netradičnými: maľba tušom, práca s modelovacou hmotou, s prírodninami, práca s korálkami a iné. Svojimi šikovnými rukami a tvorivými nápadmi prispievali k výzdobe interiéru školy. Výtvarný krúžok navštevovalo 11 detí.

Divadielko – viedla kmeňová pani učiteľka Bc. Z. Vašková.

Cieľom literárno-dramatického krúžku bolo podporovať sebavyjadrovanie detí pomocou tvorivej dramatiky.

Literárno-dramatický krúžok navštevovalo v 1.polroku 12 detí. Stretávali sa pravidelne

2 krát mesačne a postupovali podľa vypracovaného plánu. Vypočutými, prerozpávanými a pohybom zvýraznenými rozprávkami sa snažili o rozvíjanie vlastnej slovnej zásoby, tvorenie dialógov a vyjadrovanie svojich pocitov a emócií pohybom a gestom. Náplňou krúžku boli aj výtvarné a pracovné aktivity. Finálne práce sa využívali ako kulisy k rozprávkam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT analýza materskej školy:

 

Silné stránky:

- iniciatíva všetkých zamestnancov

- vybavenie IKT technikou

- dostatok kvalitných učebných prostriedkov

- web stránka

- dobrá poloha materskej školy

- estetické priestory MŠ

- veľký dvor, vybavený hracími prvkami

- realizovanie akcií v MŠ, nácviky kultúrnych programov

- prezentácia na verejnosti

 

Slabé stránky:

- nadmerná administratíva

- nedostatočná ponuka vzdelávania zo strany MPC

- nepostačujúce priestory, denné rozkladanie lehátok, obmedzený pohyb detí

 

 

Očakávania: Ohrozenia:

- ponuka školení zo strany MPC - často meniaca sa legislatíva

- zníženie byrokracie v školstve

- rozšírenie školy o nové priestory

 

 

 

Riadiaca činnosť - kontrolná a hospitačná činnosť

 

Vnútroškolská kontrola bola zameraná na kontrolu triednej dokumentácie, vedenie pedagogickej diagnostiky, sledovanie dochádzky zamestnancov , dodržiavanie BOZP, stav hygieny a čistoty zariadenia, starostlivosť o zdravie detí, hygienické návyky, stolovanie, pitný režim, organizáciu pobytu vonku, dodržiavanie denného, pracovného a školského poriadku, dodržiavanie základných noriem, predpisov a pokynov, organizáciu výchovnej práce, starostlivosť o zverený majetok, aktivít učiteliek s deťmi v rámci akcií, podujatí a tvorivých dielní, úroveň komunikácie s rodičmi.

Hospitačnou činnosťou bola sledovaná úroveň plánovania výchovno - vzdelávacej činnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP, uplatňovanie progresívnych metód a foriem v edukácii, prípravu učebných pomôcok, úroveň motivácie, stupeň záujmu detí o činnosť, ich aktivitu, pozornosť, sústredenosť, samostatnosť, primeraná implementácia digitálnych technológii do výučby.

 

Bolo uskutočnených šesť tematických hospitácií podľa plánu kontrolnej činnosti, neboli uložené žiadne opatrenia. Oporúčania boli priebežne splnené. Orientačné hospitácie boli vykonané v priebehu roka – jedenkrát štvrťročne, komplexná hospitácia bola zameraná na pripravenosť detí , ktoré mali rok pred plnením školskej dochádzky. Pripravenosť detí na školu je na dobrej úrovni. Učiteľky konali slobodne a autonómne vo svojej pedagogickej pôsobnosti.

V oblasti organizácie práce sa nevyskytli žiadne nedostatky, dodržiavali sa organizačné predpisy, vyhlášky, Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok a Školský poriadok školy.

 

 

 

 

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

 

Cieľom bolo zvyšovať kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu, vytvoriť optimálne podmienky pre skvalitnenie edukačnej starostlivosti detí od útleho veku po vstup do ZŠ.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme postupovali v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu „ZVEDAVKOVIA“ so zameraním na prírodovednú a regionálnu výchovu, podľa učebných osnov, využívali sme progresívne inovačné trendy s dominanciou na hru. Realizácia cieľov bola na základe tematického plánovania (týždenné témy) plnená prostredníctvom špecifických cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré podporovali komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, úloh plánu práce školy, overovanie plnenia cieľa sa sledovalo a vyhodnocovalo vnútroškolskou kontrolnou činnosťou.

Úroveň kognitívneho, sociálno – emocionálneho a perceptuálno – motorického rozvoja osobnosti dieťaťa sme hodnotili v súčinnosti s cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu. Rozvíjali sme informačné kompetencie a digitálnu gramotnosť detí využívaním interaktívnej tabule , PC a digitálnej hračky Bee-bot.

Pedagogickí zamestnanci rozvíjali svoje kompetencie účasťou na odborných seminároch, vzdelávaniach a samoštúdiom, získané poznatky si navzájom odovzdávali na zasadnutiach metodického združenia. Organizovali sme rôzne aktivity, ktoré priaznivo vplývali na deti, rozvíjali u nich povedomie o tradíciách, obohacovali a spestrovali život školy.

Využívaním inovatívnych učebných pomôcok a digitálnej techniky sme vytvárali optimálne podmienky pre každodennú edukáciu.

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

 

V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho novelizácie zákona č. 324/2012 Z.z., § 28, ods 10, 11 bol počet detí v triede starších detí navýšený .

Psychohygienické podmienky boli dodržiavané. Priestorové usporiadanie materskej školy vyhovuje rôznym skupinovým a individuálnym činnostiam.

Denný poriadok je zostavený tak, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Rešpektovali sme v ňom potrebu aktivity dieťaťa, odpočinku, častý pobyt vonku a činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu.

 

 

 

 

 

 

Informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

 

1. Spolupráca s rodičmi detí

V rámci spolupráce s rodičmi sme v školskom roku 2018/2019 realizovali nižšie uvedené aktivity v materskej škole:

Šarkaniáda - v spolupráci s deťmi a rodičmi vytvorenie originálneho šarkana

Vianočná besiedka

Karneval

Deň otcov

Rozlúčka s predškolákmi

- individuálne konzultácie s rodičmi

- podpora materiálneho vybavenia školy (papier na kreslenie, hygienické potreby pre deti)

 

 

2. Spolupráca so ZŠ

V priebehu školského roka sa zrealizovali uvedené formy spolupráce:

návšteva Mikuláša a jeho pomocníkov v MŠ

návšteva 1. triedy, účasť na vyučovaní

 

3. Spolupráca s mestskou knižnicou vo Vrábľoch

- exkurzia s predškolákmi do MsK

 

4. Spolupráca so Školou plávania Ariela v Levicach

predplavecká príprava predškolákov a st. detí, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí

 

5. Spolupráca so zriaďovateľom - obecným úradom

- akcia - deň matiek (kultúrny program)

- údržba školského dvora, zabezpečenie opráv

- zabezpečenie dopravy na výlet do Mašekovho mlyna – Horný Ohaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti

za školský rok 2018 – 2019

 

 

 

 

 

 

Predkladá:

Dagmar Kramárová, riaditeľka MŠ – Nová Ves nad Žitavou

 

 

 

Prerokované na pedagogickej rade školy, dňa 07. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ – Nová Ves nad Žitavou:

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obec – Nová Ves nad Žitavou

 

schváliť – neschváliť

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/19

 

 

Bc. Zuzana Vašková ……………………..

predseda RŠ podpis

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Obec – Nová Ves nad Žitavou schvaľuje – neschvaľuje

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/19

 

Dňa: 25. 10. 2019

 

 

………………………………………

podpis a pečiatka zriaďovateľa

 

 

 

 

 

Východiská a podklady:

 

Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Metodické usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005.

Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ na školský rok 2018/2019.

Vyhodnotenie činnosti metodického združenia za školský rok 2018/2019.

Informácie o činnosti rady školy .

Plán práce na školský rok 2018/19.

Koncepcia školy na roky 2018-2023.

 

 

 

 

Názov školy: Materská škola

 

Adresa školy: Hviezdoslavova č. 55, 951 51

 

Telefónne číslo: 037/ 7884 379

 

Internetová a elektronická adresa školy: vlcikovia@orangemail.sk

Webová stránka: www.materskaskolanovavesnadzitavou.webnode.sk

 

Údaje o zriaďovateľovi: OBEC – Nová Ves nad Žitavou, t. č. 037/7884895, 7884902,

starostka obce – Mgr. Mária Korčoková

 

Mená vedúcich zamestnancov školy s určením funkcie:

Dagmar KRAMÁROVÁ – riaditeľka školy

 

Údaje o rade školy

 

RŠ pri MŠ v Novej Vsi nad Žitavou vznikla v súlade s §24 ods. 3 písm. a) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v marci 2004.

RŠ je päťčlenná: predseda Zuzana VAŠKOVÁ, Bc.

zást. rodičov Zdenka UHRINOVÁ

Zdenka SLOBODOVÁ

delegovaní za zriaďovateľa

Mgr. Peter GÚCKY, Martin FROHLICH

od 01.01. 2019 Jaroslav ŠIMEK

Na zasadnutiach sa členovia vyjadrili k predloženej Správe o VVČ za školský rok 2017/18, riešili aktuálne pripravované realizácie v MŠ – prístavba triedy, položenie gumovej dlažby na terase (zatiaľ v štádiu posudzovania), riaditeľka školy predložila vyhodnocovacie správy, oboznámila s plnením koncepčného zámeru, aktivitami školy, s organizačnými zmenami od 1.1.2019, s prevádzkou počas letných prázdnin, prerušením prevádzky, čerpaním dovoleniek PZ a NZ.

Zriaďovateľom bol delegovaný nový člen do RŠ od 1.1.2019 – p. J. Šimek a zároveň (po odchode p. Frohlicha) zvolený podpredseda RŠ – p. Z. Slobodová. Predsedkyňa RŠ predniesla výročnú správu, ktorá je dostupná na výveske školy. Členovia boli oboznámení so zmenou v organizácii z dôvodu navýšenia kapacity školy, s prijatím PZ, nepedagogického zamestnanca do výdajne školského stravovania (od 1.1.2019). Na jednom zasadnutí bola účasť členov 100%, na troch zasadnutiach chýbal vždy jeden člen. Riaditeľka školy bola prítomná na všetkých zasadnutiach.

 

Poradné orgány riaditeľa

 

V zmysle § 6 ods. 1 Vyhlášky 306/2008 o materskej škole sú poradnými orgánmi riaditeľa MŠ pedagogická rada a metodické združenie.

Pedagogická rada: zložená z členov pedagogického kolektívu, bola jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického kolektívu.

V tomto školskom roku sa zišla päťkrát

Obsahom rokovaní bolo:

 • prerokovanie plánu práce školy, školského poriadku, organizačného a rokovacieho poriadku

 • triedna dokumentácia, systém plánovania, BOZP

 • organizačné zabezpečenie školského roka, návrh aktivít, plán kontinuálneho vzdelávania, krúžková činnosť, kritériá hodnotenia

 • prerokovanie Správy o VVČ a jej výsledkoch za školský rok 2017/18

 • legislatíva (zápis do triednej knihy,používanie skratiek,smernica 36/218,zákon 18/2018...)

 • organizačné zmeny od 1.1.2019

 • vypracovanie interného projektu

 • vyhodnocovacie správy za 1. a 2. polrok VVČ

 • formy práce s predškolákmi, školská zrelosť

 • vyhodnotenie plnenie plánu práce, aktivít, hospitačnej činnosti

 • revidovanie ŠKVP

 • organizačné zabezpečenie školy počas letných prázdnin, prevádzka

   

 

Metodické združenie

Predsedníčka: Bc. Zuzana Vašková

Členovia: D. Kramárová, Bc. I. Szolnokiová, Bc. E. Koprdová

 

Na zasadnutiach metodického združenia, ktoré sme realizovali štyrikrát, sme pracovali podľa odsúhlaseného plánu predloženým predsedkyňou MZ na prvom zasadnutí

Počas zasadnutí sme riešili:

- vypracovávanie projektu „Zdravo sa stravujeme, s radosťou sa pohybujeme“, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl v oblasti stravovania a pohybových aktivít ako prevencie obezity u detí, ciele a úlohy projektu sme plnili v činnostiach počas dňa,

- zaoberali sme sa efektívnym využívaním digitálnych technológií, využívaním didaktických pomôcok v edukačnom procese v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí,

- ako správne uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj predčitateľskej gramotnosti v edukácii,

- odovzdávali sme si informácie a poznatky z inovačného funkčného vzdelávania (absolvovala D. Kramárová), zo seminára envir. projektu „Strom života“ (účasť Z.Vašková,Bc).

Hlavným cieľom bolo zvyšovať metodickú a odbornú úroveň výchovy a vzdelávania.

 

 

Údaje o počte detí v MŠ

 

V školskom roku 2018/19 bolo vydaných 17 prvostupňových rozhodnutí.

Celkový počet detí – 44, z toho:

3 – 4 ročných - 20 detí

4 – 6 ročných – 24 detí

 

 

 

Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ

 

Zápisu do ZŠ sa zúčastnilo štrnásť detí. Dve deti nedovŕšili školskú zrelosť, na základe posúdenia CPPPaP majú odklad školskej dochádzky. Osem detí bolo prijatých do ZŠ v Novej Vsi nad Žitavou, tri deti do ZŠ vo Vrábloch.

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov

 

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: Dagmar Kramárová

Bc. Ivana Striešková

Bc. Zuzana Vašková

Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec: Bc Eva Koprdová

Nepedagogickí zamestnanci: Anna Senášiová – upratovačka

Jana Juhásová – donáška stravy

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Aktualizačné:

Dagmar Kramárová

 • Digitálne technológie pre vedúcich pedagogických zamestnancov (MPC Bratislava-DP Nitra)

 • Rozvoj tvorivosti v grafomotorických aktivitách a podpora počiatočného čítania a písania detí v predprimárnom vzdelávaní (Raabe Bratislava)

 • Prípravné atestačné vzdelávanie k prvej atestáci (MPC Bratislava-DP Nitra)

 

Bc. Zuzana Vašková

   • Obsahová reforma v MŠ (MPC Nitra)

   • Revízia predprimárneho vzdelávania -matematika a práca s informáciami (MPC Nitra,2018)

 

Ďalšie vzdelávanie:

Dagmar Kramárová

  • Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických pracovníkov (MPC Trnava)

  • inovačné - Školský manažment v MŠ (MPC Bratislava-DP Nitra)

  • prvá atestácia (MPC Bratislava-DP Nitra)

  • inovačné funkčné vzdelávanie (2018,MPC Nitra)

Pedagogickí zamestnanci

    • samoštúdium prostredníctvom odbornej literatúry, internetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Týždeň zdravia (3.10 - 11.10. 2018)

Prostredníctvom pestrých aktivít deti spoznávali svet vitamínov, učili sa rozlišovať zdravé a nezdravé potraviny,starať sa o svoje zdravie. Zahrali sa na maliarov, kuchárov, ktorých rúčky "vyčarili" len samé vitamínové "bomby".

 

Martinka v ríši rozprávok (3.10.2018)

 

Bábkové divadielko DÚHA sa v našej škôlke predstavilo očarujúcim príbehom o neposlušnom dievčatku Martinke, ktorú pohltil svet televíznych animovaných rozprávok , pričom zabúda, že existuje aj krajší svet a to je láska k rodičom. Martinke sa splní želanie, a dostane sa do rozprávkovej krajiny Petra Pana, zažije s Petrom Panom a jeho kamarátmi Bubom a Klamkom veselé dobrodružstvá o hľadaní pokladu, lietania, ale aj poučné chvíle. Veselé chvíle so všetkými postavami zažili aj naši škôlkári.

 

Mesiac úcty k starším (15.10.-19.10.2018)

 

Z príležitosti úcty k starším sme týždeň v MŠ venovali všetkým dedkom a babkám prostredníctvom rôznorodých aktivít, súčasťou ktorých bolo aj zhotovovanie pozdravov pre babky a dedkov. Na záver týždňa sme navštívili sieň ľudových tradícií v Dome kultúry, kde nás privítala teta Eta. Svojim rozprávaním spomínala ako žili naši predkovia kedysi, deti sa oboznamovali s rôznymi pracovnými nástrojmi, videli ako sa kedysi ľudia obliekali,ako bývali, čomu sa venovali. A ako nás privítala? No predsa tak, ako nás vítajú naše babky a dedkovia-sladkosťou. Ďakujeme.

 

Triedenie odpadu (25.10.2018)

 

ELOKOS - organizácia zodpovednosti výrobcov prostredníctvom Levio.sk - poriada environmentálne vzdelávacie aktivity aj pre deti MŠ. Zažili to aj detičky v našej MŠ: vypočuli si rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov, Zopakovali si jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to:papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Naučili sa rozdiel medzi papierom a tetrapakom. Deti boli veľmi vnímavé a naučili sa rozdiely v materiáloch. Výučbový program "Do správneho koša" s praktickými ukážkami hravou formou predniesla a zároveň detičky zapojila do edukácie lektorka environmentálnej výchovy RNDr. Katarína Baťová PhD.

 

Koncert s Viktorom (19.10.2018)

 

V hudobnom programe si deti vypočuli veselé pesničky, ktoré si aj zaspievali, zoznámili sa s rôznymi zvieratkami,napodobňovali ich hlasy a pohyby,spolu s ujom Viktorom sa s chuťou vyšantili.

 

 

Šarkaniáda (XI./2018)

 

K jeseni patrí zhotovovanie a šantenie so šarkanmi. V spolupráci s rodičmi deti zhotovili rôznych farebných šarkankov, ktorými sme vyzdobili interiér škôlky. Za snahu boli deti odmenené medailami.

 

 

 

 

Vianočné tvorivé dielne (5.XII.2018)

 

Naša škôlka sa v predvečer príchodu Mikuláša zmenila na veľkú tvorivú dielňu, v ktorej deti spolu so svojimi rodičmi maľovali, lepili, vystrihovali, zhotovovali vianočné ozdoby, ozdobovali medovníčky. Spoločne sme všetci - ale hlavne deti- čakali na príchod Mikuláša, ktorý obdaril sladkosťami všetky detičky, nebojácne recitovali básničky. Rozlúčili sme sa s Mikulášom a popriali šťastnú cestu, aby o rok zavítal k nám opäť.

 

 

Vianočná besiedka (19.12.2018)

 

- na slávnosť pri vianočnom stromčeku sa deti tešili , aby predviedli svojim rodičom, čo si pre nich pripravili spolu s pani učiteľkami. Srdcia svojich blízkych potešili najmenší básničkami, tančekami. Staršie deti zahrali divadielko O deduškovej rukavičke, predstavili sa s pásmom PERINBABA A POMOCNÍCI ANJELÍCI, dievčatá - snehové vločky tancovali, malí baletníci baletili so závojom. So svojim krátkym programom vystúpili "angličtinári", aby predviedli,čo všetko sa naučili po anglicky. Spoločnou piesňou VIANOCE...sme sa rozlúčili a zaželali šťastné a veselé!

 

 

Karneval (21.02.2019)

 

K fašiangovému obdobiu patria masky a zábava. A tak to bolo aj v našej škôlke. Deti od rána prichádzali do škôlky v karnevalových maskách, každé stvárňovalo obľúbenú postavičku z rozprávky, alebo z príbehu. Škôlkou rozvoniavali tradičné fašiangové šišky, ktoré boli pochúťkou počas karnevalu. Rôzne súťažné hry, tanec a veselá zábava sa prelínali celým dopoludním. Ďakujeme rodičom za spoluprácu na príprave masiek pre svoje deti.

 

 

Návšteva v 1. triede ZŠ (22.03.2019)

S budúcimi - už čoskoro - prvákmi sme sa zúčastnili na vyučovacej hodine v 1. triede v ZŠ. Deti zažili skutočné vyučovanie so svojimi kamarátmi, ktorí sedia už v školských laviciach a predvedli sa im, čo sa naučili. Aj našich škôlkárov pani učiteľka "vyskúšala", čo všetko sa naučili v MŠ. Úlohy zvládli na jednotku, do školských lavíc môžu zasadnúť od budúceho školského roka. Budeme všetkým držať palce! Ako spomienku - na vyučovaciu hodinu - si každý predškolák odniesol pamätný list s obrázkom a drobnou sladkosťou.


 

Deň vody (21.03.2019)

 

V škôlke sme si pripomenuli Svetový deň vody hravou formou - zábavným predpoludním, v ktorom hlavným prostriedkom bola VODA. Najskôr sme sa s deťmi rozprávali o tom, aká je voda vzácna a potrebná pre život nás všetkých, zhotovili sme plagát s dažďovými kvapkami, súťažili vo "fúkaní" bublín, pití vody s citrónom, v prelievaní vody do nádob, pozorovaní pokusov s vodou...Deti sa navzájom povzbudzovali, držali palce svojim kamarátom, tlieskali,zabávali sa, ale i čo to naučili.

 

 

Exkurzia v knižnici (27.03.2019)

 

Už tradične sa mesiac marec spája s mesiacom knihy. Deťom ho pripomíname prostredníctvom rôznych edukačných činností, v ktorých dominujú knihy, zážitkové učenie a neodmysliteľne aj organizovanie exkurzií do knižníc. S predškolákmi sme zrealizovali exkurziu do Mestskej knižnice vo Vrábľoch. Pútavou metódou deti objavovali svet výroby papiera, cez tlačiareň, prácu spisovateľa, ilustrátora až po výrobu knihy.

 

Bábkové divadlo (28.03.2019)

 

Marec - mesiac knihy sme si pripomenuli o.i. pozvaním bábkového divadla Lienka, ktoré sa predstavilo Veselou rozprávkou. V rozprávke vystupovali krásne bábky z lipového dreva - marionety, ktoré pre deti boli novým zážitkom. Do deja rozprávky bábky zapojili deti, divadielko bolo zaujímavejšie, z čoho nepochybne najväčšiu radosť mali deti.

 

 

Vynášanie Moreny (05.04.2019)

 

Ku každoročnej tradícii v našej MŠ patrí vynášanie Moreny- dva týždne pred Veľkou nocou. Bola to obyčaj u našich predkov, ktorá mala urýchliť koniec vlády zimy - Moreny a následne privítať jar. Zachovať a šíriť zvyky predkov v našom regióne je cieľom a zároveň plnením edukácie. Morenu sme "vyniesli" do rieky, podľa zvykov podpálili a hľadeli ako ju unáša rieka ďaleko preč. Od tohto dňa dúfame, že nás budú zohrievať teplé lúče slniečka.

 

 

Stavanie "májky" (30.04.019)

 

S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom víťazstva jari nad zimou, života nad smrťou a znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Tradične si "májku" staviame aj v MŠ, aby sme oslávili príchod jari, lásku ku všetkým. Na výzdobe sa podieľajú deti viazaním mašlí. Tento zvyk sme dodržali a zrealizovali deň pred prvým májom. Opekačku, ktorá býva súčasťou stavania májky, nám počasie nedoprialo, musíme si počkať na teplé lúče slnka, na ktoré sa všetci už tešíme.

 

Deň matiek (12.5.2019)

Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich radi máme, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu lásku a vďačnosť. Deti z MŠ a ZŠ to vyjadrili veršíkmi, tančekmi, piesňami v kultúrnom programe - v Dome kultúry - venovanom všetkým mamám. Ďakujeme mamy!

 

 

Medzinárodný deň mlieka (5./2019)

 

Deň mlieka je oslavou mlieka a mliečnej výživy. Odkiaľ k nám prichádza, čo všeličo je z mliečka sme sa nielen rozprávali, ale si aj vyskúšali ako sa doja kravičky, pripravili sme mliečne pochúťky a samozrejme ochutnali dobroty priamo z "obchodíka" v našej škôlke.

Chutilo nám veľmi! Veď už aj škôlkári vedia, že vďaka mliečku budú mať silné kosti a zdravé zúbky.

 

 

Predplavecká príprava (5./2019)

 

Každoročne realizujeme predplaveckú prípravu predškolákov v Škole plávania Ariela v Leviciach. Detičky správnemu nácviku techniky plávania učí pani inštruktorka, ktorá "plávanie" obohatila rôznymi hrami vo vode s využitím pomôcok a hračiek do vody. Školu plávania sme navštívili tri dni po sebe v čase VVČ.

 

Deň detí (31.5.19)

Smiech, radosť, zábava, povzbudzovanie, víťazstvo! To všetko prežili škôlkári na svoj sviatok - MDD, pre ktorých sme pripravili pestrý program- zmerali si sily v rôznych súťažiach, ukázali svoju odvahu a vytrvalosť, ako i tanečné schopnosti na diskotéke. Všetci boli za svoje výkony odmenení diplomom a sladkosťami.

 

Deň otcov (18.6.2019)

 

Tretia nedeľa v mesiaci jún je „venovaná“ všetkým mužom, z ktorých sa stali oteckovia. V túto nedeľu sa v mnohých krajinách oslavuje otcovstvo a pripomíname si dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Na oslavu všetkých oteckov sme zorganizovali zábavno-športové popoludnie s vystúpením detičiek, súťažnými hrami - ockovia a detičky- a opekačkou. Sladké pohostenie nám pripravili mamičky.

 

Rozlúčka s predškolákmi (26.6.2019)

Tento rok sme sa rozlúčili s trinástimi predškolákmi. Za účasti škôlkárov, rodičov a príbuzných našich budúcich školáčikov sme si užili posledné slávnostné chvíle. Predviedli sa nám vystúpením, v ktorom nechýbali básničky, tance, záverečná rozlúčková pieseň. Po slávnostnom programe sa deťom prihovorila pani riaditeľka., ktorá deťom popriala veľa šťastia, nových kamarátov a hlavne dobrých známok v nasledujúcej škole. Spolu s pani učiteľkami deťom rozdala vysvedčenia za ich usilovnosť, knihy a drobné darčeky na pamiatku, ako spomienku na chvíle strávené v našej škôlke. Po slávnostnom detskom "prípitku" si všetci pochutnávali na výbornej torte, o ktorú sa postarali rodičia budúcich školáčikov. Prajeme všetkým len to najlepšie vo "veľkej škole"!


 

Exkurzia na rodinnú farmu Mašekov mlyn (27.6.2019)

Poldenný výlet, resp. exkurziu sme zorganizovali podľa plánu práce. Cieľom bolo spoznávať prírodu, zvieratká , život kedysi. V rozsiahlom gazdovskom dvore deti sa zoznámili so zvieratkami (kozička, daniel, osol, húsky, kačice...), navštívili múzeum ľudových nástrojov a náčinia, ktoré kedysi ľudia potrebovali na prácu na poli a v domácnosti, vypočuli si výklad o vzniku mlyna v dávnej minulosti, o jeho potrebe a význame. Pán domáci opísal nástroje a náčinia, ktoré sa používali v dávnej dobe. Spolu s ním deti kŕmili domáce zvieratká. Na záver sa „predviedol“ majiteľov strážny psík - vlčiak šantením v rieke Žitava.

 

Výtvarná súťaž Dúhový kolotoč- zaslané 4 výtvarné práce

Arborétum Mlyňany Čaro ruží- zaslané výtvarné práce v počte 5

Strom života - účasť vo všetkých aktivitách, získané 4 ocenenia

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

Strom života – v klube bolo v školskom roku zapojených 15 deti MŠ.

Strom života je environmentálna, mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia, nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. 

Ponúka programy environmentálnej výchovy, predovšetkým na rozvoj tvorivosti,  komunikačných a prezentačných zručností ako aj projektové riadenie. 

Škôlkári sú zaradení do skupiny STROMÁČIKOVIA.  

Počas roka sme sa zapojili do prírodovedných aktivít STROMÁČIKOV   vyhlásených organizáciou. Pracovali sme podľa ich celoročného plánu. Získali sme 4 diplomy v celoslovenskej konkurencii.

Integračný program Medvedík Nivea

Program Medvedík NIVEA  prináša zaujímavú, motivujúcu a didakticky prepracovanú vzdelávaciu ponuku, založenú na individuálnej voľbe, záujme a aktívnej účasti dieťaťa. Pomáha s aktívnou integráciou detí predškolského veku a detí s odloženou školskou dochádzkou. Nenásilnou formou a prirodzenou hrou podporuje u detí kreativitu, individuálnu nezávislosť a prispieva k celkovému rozvoju detskej osobnosti. Pomáha predškolákom rozširovať ich kľúčové kompetencie a pripravuje tak deti na úspešný vstup do základnej školy.

V školskom roku 2018/19 sme sa po druhýkrát zapojili do vzdelávacieho integračného programu Medvedík Nivea. Pani učiteľky pracovali s deťmi prostredníctvom pracovných listov v zošitoch Medvedík Nivea. Úlohy boli dosť náročné, potrebný bol individuálny prístup. Spätnou väzbou – prostredníctvom zošitov s domácimi úlohami- sme si overovali poznatky detí a zároveň do programu zainteresovali aj zákonných zástupcov detí – predškolákov.

Školské ovocie

V školskom roku 2017/18 sa naša MŠ zapojila do programu školského ovocia so spolufinancovaním Európskej únie, ktorého cieľom je podpora zdravého stravovania prostredníctvom konzumácie ovocia a ovocných štiav. Pravidelne v období od októbra do apríla 1x týždenne deti dostávali ovocie (jablká, hrušky, jablčná šťava). Školské ovocie je zabezpečené firmou Plantex,s.r.o, Veselé.


 

 

Interné projekty:

Bylinková záhradka (prírodovedná gramotnosť, pracovné návyky)

Pohybové a relaxačné činnosti

Aktivity na rozvoj predčitateľskej gramotnosti

Šikovné prsty a jazýčky (rozvíjanie grafomotoriky,výslovnosti)

Deti v pohybe ( revitalizácie školského dvora)

Človek a príroda (prírodovedná výchova)

Advent, Mikuláš, Vianoce, Fašiangy (ľudové tradície nášho regiónu)

Zdravo sa stravujeme, s radosťou sa pohybujeme (zdravý životný štýl)

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI :

naposledy vykonaná v školskom roku 2009/10, hodnotenie na veľmi dobrej úrovni.

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

 

Budova školy je prízemná. Interiér tvoria dve triedy, ktoré spĺňajú priestorové podmienky v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy vydaným dňa 28.01.2019, vyhláškou MŠ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Herne plnia funkciu spální, ležadlá sú denne rozkladané v oboch triedach. Interiér ďalej pozostáva zo šatne, umyvárne, jedálne a kuchyne - výdajne školského stravovania. Priestranný dvor je vybavený pieskoviskom, dreveným prístreškom, preliezkami, hojdačkami a šmýkalkami, lavičkami.

Triedy disponujú širokou ponukou didaktických pomôcok, hier, učebných pomôcok, ktoré sú každoročne dopĺňané, internetovým pripojením. Trieda starších detí je vybavená digitálnou technikou - interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, multifunkčným zariadením, LCD TV, CD prehrávačom, PC v počte 2, druhá trieda je vybavená TV, CD prehrávačom, PC – 2 ks.

Nitriansky samosprávny kraj poskytol dotáciu zriaďovateľovi - obci na úhradu nákladov na podporu športu vo výške 1 600 eur. V plnej výške sme zakúpili telovýchovné náčinie a náradie na rozvoj pohybových činností detí.

 

 

 

 

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy

 

1) dotácie zo štátneho rozpočtu: v kompetencii zriaďovateľa

2) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť:

príspevky sa uhrádzajú podľa § 5 ods. 14 písm. e/ zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 vydaného Obecným zastupiteľstvom v Novej Vsi nad Žitavou dňa 26. 11. 2009, Dodatkom č. 2 dňa 11. 01. 2012 a to nasledovne:

5 eur dieťa s trvalým pobytom v obci

7 eur dieťa s trvalým pobytom mimo obce

4 eurá na dieťa, ak MŠ navštevuje 2 a viac detí z jednej rodiny

Finančné prostriedky boli použité na prevádzku a materiálno – technické vybavenie školy.

3) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 0

4) Sponzorský príspevok od rodičov – 8 eur na rodinu

(viď. v agende MŠ – Sponzorstvo)

5) Príspevky združenia rodičov - 12 eur/dieťa - v kompetencii pokladníčky ZRŠ

6) štátna dotácia z MŠ SR poskytnutá na učebné pomôcky pre predškolákov

vo výške 1 600 eur (predplavecká príprava-doprava, učebné pomôcky, pracovné zošity, výtvarný materiál, odmeny PZ)

 

Údaje o výsledkoch školy, výchovno – vzdelávacieho procesu, nedostatkoch

a opatreniach

 

V strede záujmu našej MŠ bolo a je dieťa so svojimi záujmami, skúsenosťami, zvedavosťou a prirodzenými potrebami. Učiteľky koncipovali plány, projekty, operacionalizovali v nich ciele s rešpektom na individuálne osobitosti detí a zavádzali inovatívne stratégie vo výučbe, aby deťom umožnili lepšie pochopiť nové pojmy a podporili ich tvorivosť, skúmanie, experimentovanie, sociálnu kooperáciu a poznanie v činnostnom učení sa.

Našim cieľom bolo vytvoriť optimálne podmienky pre skvalitnenie edukačnej starostlivosti detí od útleho veku po vstup do ZŠ.

Výchovno – vzdelávací proces v I. polroku prebiehal v dvoch heterogénnych triedach dopoludnia a popoludní v jednej triede. V II. polroku z dôvodu zvýšenej kapacity detí sme realizovali VVČ v dvoch triedach aj popoludní. Bola prijatá učiteľka a prevádzkový zamestnanec na výdaj stravy.

Počty detí  - trieda Lienky – 20 detí (vo veku 3 – 4 rokov)

- trieda Muchotrávky – 24 detí (vo veku 4 – 6 rokov)

Deti boli prijaté na celodennú (34) a poldennú formu (10) výchovy a vzdelávania.

Zaškolili sme 14 predškolákov, dve deti majú odklad školskej dochádzky.

 

 

 

 

Kognitívna oblasť - st. oddelenie

 

V oblasti kognitívneho myslenia sme sa zameriavali najmä na rozvíjanie komunikačných schopností detí, zdokonaľovaniu jazykového prejavu a osvojovaniu základov spisovnej slovenčiny. Pripravenými edukačnými aktivitami počas dňa sme stimulovali spontánny rečový prejav detí prostredníctvom ranného kruhu, rozprávaním príbehov, počúvaním rozprávky, osvojovaním textu básní a rôznych rečňovaniek, opisom obrázkov, čítaním príbehu – maľované čítanie. Viaceré deti majú v rozhovoroch tendenciu odpovedať stroho a jednoslovne. Svoje verbálne schopnosti si rozvíjali nielen v slovenskom jazyku, ale aj pri oboznamovaní sa s cudzím jazykom – anglickým, ktorý navštevovalo v 1. polroku 12 detí a v druhom 10 detí. Stále pretrvávajúcim problémom u väčšiny detí je zlá výslovnosť hlások a hláskových skupín. V práci s textom dokážu určovať v slovách začiatočné hlásky, problémom je určenie koncovej hlásky. Logopédiu v tomto školskom roku navštevovali 4 deti .Pri sprostredkovávaní poznatkov a v praktických činnostiach sme postupovali od jednoduchého k zložitejšiemu. Zadané úlohy deti zvládali primerane veku, v niektorých prípadoch sme pristupovali individuálne. V hrových činnostiach deti aplikovali získané poznatky a skúsenosti, čím sme rozvíjali poznávacie a učebné kompetencie. Využívaním aktivizujúcich metód sme sa snažili aktivovať pozornosť /sústrediť pozornosť na dlhší čas/, pamäť a logické myslenie. Manipuláciou s rôznymi predmetmi pri edukačných aktivitách si deti rozvíjali matematické poznatky o tvare, veľkosti a množstve, ale aj objeme. Deti vedia počítať do desať, v mnohých prípadoch sa orientujú aj cez desiatku. Niektorým však robí problém určovanie počtu pri odoberaní a pridávaní predmetov.

Vo väčšej miere ovládajú geometrické útvary, v niektorých prípadoch si zamieňajú plošné s priestorovými. Logické myslenie si rozvíjali rôznymi zadanými problémovými úlohami a osvojené poznatky si overovali riešením úloh na IT – Planéta vedomostí a v pracovných zošitoch. Využitím digitálnych pomôcok (interaktívna tabuľa, počítače, robotická hračka Bee-bot, dig. mikroskop, fotoaparát) v edukačných aktivitách sa rozvíjala digitálna gramotnosť detí.

Na rozvoj zmyslového vnímania sme sa zameriavali pri oboznamovaní sa so živou a neživou prírodou. V tomto prípade sme využívali najmä prvky zážitkového učenia v miestnom parku a v jeho okolí, kde mali deti možnosť spoznávať rôzne druhy rastlín /kvety, kríky, stromy – listnaté a ihličnaté/, zvierat /veveričky, vtáky/, živočíchov /rôzne druhy chrobáčikov/ a pod. Pozorovali vodný tok rieky Žitavy a rovnako mali možnosť sledovať vplyvy počasia a zmenu ročných období na prírodu. V danej oblasti sa aktívne zúčastňovali aj na plnení aktivít v environmentálnom projekte STROM ŽIVOTA, v ktorom bolo zapojených 15 detí a dosiahli v ňom svoje úspechy – 4. diplomy /2.miesto v súťaži Vtáčí obchod, 3x diplom uznania poroty/. Tematickými vychádzkami spoznávali blízke a vzdialené okolie, dominanty obce, z rozprávaní si mali možnosť osvojiť poznatky o histórii a ľudových tradíciách v obci /exkurzia do Novianskeho múzea/, sprostredkovanou formou získavali informácie o našom štáte, kontinentoch a národy, ktoré v nich žijú. Osvojili si základy bezpečnosti na ceste. Osobnou skúsenosťou a používaním ochranných prvkov /bezpečnostné vesty, stop terčík/ si uvedomili ich dôležitosť, spoznávali dopravné značky, ako správne prechádzať cez cestu a pod. No zároveň vnímali aj aké nebezpečenstvá číhajú pri nedodržiavaní pravidiel na ceste.

Deti sa vo väčšej miere vedia orientovať v čase /včera-dnes-zajtra/, vymenujú dni v týždni, mesiace v roku /. Majú základné poznatky o zdravých a nezdravých potravinách a návykoch správnej životosprávy. Svoje poznatky a vedomosti aplikovali v príprave ovocných šalátov a rôznych zeleninových dobrôt / Deň zdravej výživy/,v jarných mesiacoch sa zasa aktivizovali pri vysievaní a výsadbe zeleniny a liečivých bylín /projekt „ Bio záhradka“/ a počas roka priebežne plnili úlohy z projektu „Zdravo sa stravujeme, s radosťou sa pohybujeme. “Rozsah uvedených poznatkov zvládli deti primerane veku. Menšie nedostatky sa vyskytli u 1 dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ostatné 5 – 6 ročné deti sú pripravené na vstup do základnej školy.

Odporúčania:

- zaraďovať do denných činností riekanky a vyčítanky zamerané na problematické hlásky,

- pri ranných hrách a dopoludňajších činnostiach realizovať individuálne aktivity podporujúce rozvíjanie slovnej zásoby,

- viesť deti k vlastnému hodnoteniu,

- využívať matematické hry na priestorovú orientáciu a orientáciu na ploche,

- zlepšiť spoločné úsilie s rodinou pri odstraňovaní nezdravých stravovacích návykov.

 

Senzomotorická oblasť

Spontánne a riadené pohybové činnosti boli súčasťou organizačných foriem počas celého dňa. Deti sme podporovali rôznymi pohybovými aktivitami a praktickými činnosťami. Viedli sme ich k vzájomnej spolupráci a k dodržiavaniu vopred dohodnutých pravidiel. Vo väčšej miere ovládajú telovýchovnú terminológiu, s ktorou prichádzali do styku pri rôznych pohybových aktivitách. Pri cvičení sme dodržiavali hygienické požiadavky /vyvetraná miestnosť, uvoľnený odev, využívanie úborov/. Deti majú osvojené základné lokomočné pohyby, správne manipulujú s náčiním /šatky, f. kvietky a krúžky a pod./, bez väčších ťažkostí sa pohybujú po telocvičnom náradí /lavička, žinenka, polykarpová stavebnica, molitanová zostava ATLAS a pod./ S menšími nedostatkami zvládajú pravo-ľavú orientáciu v priestore a k vlastnej osobe. Rozvíjanie psychomotorických kompetencií sa prejavovalo túžbou a ochotou pohybovať sa rôznymi spôsobmi počas dňa, v rôznom teréne, prekonávaním terénnych prekážok a nerovností /chôdza po zľadovatenom teréne, turistické vychádzky do blízkeho okolia, hry v miestnom parku a pod./, realizovaním sezónnych činností pri pobyte vonku / v zimnom období – guľovanie, stavanie snehuliakov a Iglu, v jarných a letných mesiacoch – pohybové aktivity na školskom dvore, na multifunkčnom ihrisku v ZŠ/, v rôznych športových podujatiach /olympiády a rôzne športové aktivity v MŠ- MDD, Deň otcov/. Svoju odvahu si predškoláci mali možnosť vyskúšať v Škole plávania ARIELA v Leviciach, kde si za pomoci inštruktorky osvojovali základné prvky a štýly plávania.

V hudobno-pohybových hrách dodržiavali pravidlá, spolupracovali a rešpektovali sa navzájom. Pri počúvaní piesní si osvojovali rôzne tanečné prvky, ktoré sme potom zaraďovali do pripravovaných tančekov na rôzne kultúrne podujatia / Vianočná besiedka, Deň matiek, Deň otcov, rozlúčková slávnosť s predškolákmi/.

Súčasťou všetkých organizačných foriem bolo podporovanie sebaobslužných činností, vedia sa samostatne obliekať, obúvať, problémom je viazanie šnúrok. Primerane veku majú osvojené hygienické návyky a zručnosti, udržiavanie poriadku v hračkách, pri stolovaní používajú predškoláci príbor. Rozvíjanie jemnej motoriky a vizuomotoriky sme realizovali kreslením, obkreslovaním, strihaním, skladaním, lepením modelovaním, maľovaním, konštruovaním, mozaikové hry. Väčšina detí sa na ploche papiera orientovala samostatne, vypĺňali celú plochu. Grafický materiál držia dominantnou rukou a jeho kvalita úchopu je na rozdielnej úrovni. Vo väčšine prípadov sa vedia podpísať. Niektorí jednotlivci dokážu spájať hlásky do slov. Majú vypestovaný návyk správneho držania tela, sedu pri písaní, u väčšiny aj držanie ceruzky, neotáčajú zošitom, dodržujú primeranú vzdialenosť očí od papiera. U niektorých sa pri písaní prejavuje silný tlak na podložku, alebo tendencia vybiehať za čiaru. Techniku strihania sme si overovali pri strihaní predkreslených tvarov. Môžeme konštatovať, že viacerí nedokážu strihať papier, obrázok po predkreslenej línii. Ľavoruké deti pracovali s nožničkami pre ľavákov.

Svoju motoriku si deti mali možnosť rozvíjať aj v činnostiach súvisiacich s manuálnou prácou /hrabanie lístia, vytrhávanie buriny, siatie semienok a vysádzanie do školského záhona/. S týmito činnosťami úzko súviselo aj dodržiavanie bezpečnosti, k čomu boli vždy deti upozorňované a vedené. Pri konštruktívnych hrách vyjadrovali svoju priestorovú predstavivosť, sústredenosť a vzájomnú spoluprácu.

Odporúčania

 • zaraďovať činnosti zamerané na oblasť rozvíjania jemnej motoriky – strihanie-správny úchop nožníc, skladanie papiera, vyfarbovanie, aj v spolupráci s rodinou,

 • dbať na správny úchop grafického materiálu,

 • zamerať sa na úpravu zovňajšku.

 

 

 

 

Sociálno - citová oblasť

Deti si pri plnení rôznych úloh osvojovali a nadobúdali vedomosti spontánne aj zámerne, prežívali zážitky úspechu, ale aj neúspechu. Osobnostné a sociálne kompetencie rozvíjali prostredníctvom rôznych činností a hier v skupinách, kde sme ich viedli k vzájomnému akceptovaniu jeden druhého, pomoci, ohľaduplnosti k okoliu, zotrvávaniu v činnosti a jej dokončenie. Základy empatie si mali možnosť rozvíjať vo všetkých organizačných formách dňa, vzájomne medzi sebou na vychádzkach, vo vzťahu k druhým a pod. U niektorých jedincov sa však prejavujú prvky agresivity, posmešného správania, presadzovania svojich záujmov. Využívali sme metódy ranného kruhu, plnenie zadaných pravidiel, ktoré mali možnosť deti každodenne vídať v priestoroch triedy, ale aj rôznymi diskusiami a vzájomnými rozhovormi.

V činnostiach s výtvarným a pracovným zameraním sme deťom k daným témam ponechávali voľnosť vo využívaní ich fantázie, nápaditosti a zároveň však boli vedené k vytrvalosti, sústredenosti a samostatnému prejavu, ktorý bol vo väčšej miere na veku primeranej úrovni.

Na vlastné sebavyjadrenie mali deti možnosť aj v hudobnej oblasti. Pri osvojovaní si textov a melódie piesní sme sa zameriavali na ich správne dýchanie, dodržiavanie primeraného tempa a rytmu piesní. S niektorými osvojenými piesňami sa mali možnosť prezentovať aj na verejnosti pri rôznych programoch a podujatiach organizovaných MŠ, ale aj obcou /Vianočná besiedka, Deň matiek, Deň otcov, rozlúčková slávnosť predškolákov/. Hudba bola pre nich zdrojom kladného citového zážitku a radosti, ktorú častokrát doprevádzali pohybom, kde si osvojovali rôzne tanečné prvky, ktorými vyjadrovali dynamiku a rytmus piesní. Spoznávali rôzne druhy hudobných nástrojov. Z dostupných možností / Orffov inštrumentár/ mali možnosť spoznávať nielen ich vzhľad, ale aj zvuk. Využívali sme ich ako hudobný doprovod k piesňam, ale aj pri ranných cvičeniach. Svoje estetické cítenie prejavovali aj vo výtvarných aktivitách pri využívaní vodových aj temperových farieb. Deti využívali vo výtvarných aktivitách širokú paletu farieb. 11 detí navštevovalo v 1. polroku výtvarný krúžok.

Zapojili sa do výtvarných súťaží „Dúhový kolotoč“ a „Čaro ruží v Arboréte Mlyňany“.

Vo vytvorenom čitateľskom kútiku mali deti možnosť listovať v knižkách, prezerať si encyklopédie, časopisy, čítali si obrázkové príbehy, čím sme u nich pestovali aj kladný vzťah ku knihe. Nadobudnuté poznatky si utvrdili exkurziou do Mestskej knižnice vo Vrábľoch.

Nácvikom básní a dramatizácií rozprávok sme oživovali rôzne vystúpenia. 12 detí navštevovalo v 1. polroku a krúžok DIVADIELKO.

Odporúčania

- uplatňovať v edukačných aktivitách a činnostiach prosociálne hry podporujúce spoluprácu a odstraňujúce prvky agresivity,

- zamerať sa na dodržiavanie zdvorilostných návykov,

- odstraňovať porušovanie pravidiel v triede.

 

 

 

Kognitívna oblasť - mladšie oddelenie

 

Kognitívne schopnosti priamo súvisia s myslením a poznaním. Snažili sme sa poskytnúť dieťaťu formou hry a vlastnej skúsenosti čo najširší priestor pre sebarealizáciu a novú životnú skúsenosť. Naučili sme deti chápať pojmy primerané ich veku. V edukačnom procese sme všetku aktivitu presúvali na dieťa, v ktorej dominovala hra, vytvárali priaznivú atmosféru, podporovali detskú zvedavosť, tvorivosť, fantáziu, zdokonaľovali a rozvíjali slovnú zásobu, komunikatívne schopnosti prostredníctvom divadelných scénok, námetových hier, rozhovorov. Vlastné aktivity najčastejšie deti prezentovali v rozhovoroch a praktických činnostiach rôzneho charakteru. Najobľúbenejšie sa prejavili u detí námetové hry, konštruktívne hry a hudobno-pohybové hry.

V danej oblasti sme vychádzali z prirodzenej túžby detí po novom poznávaní. Využívali sme prvky zážitkového učenia pri pobytoch vonku a vychádzkach v blízkom okolí. Deti tak postupne získavali poznatky o prírode (v miestnom parku a jeho okolí poznávali stromy, kríky, živočíchy, kvietky),učili sa ako treba chrániť prírodu, životné prostredie (separovali odpadky, čistili blízke okolie od smetí), získavali poznatky o vesmíre, poznávali exotické zvieratá. Marec sme venovali knihám, kde deti poznávali známych detských hrdinov, čítali a dramatizovali rozprávky. Poznávali základné dopravné značky, dopravné prostriedky, ktoré rozlíšovali podľa miesta pohybu, zvládli bezpečne prechádzať cez cestu pod vedením učiteľky.

Deti sa oboznamovali so základnými farbami, ktoré už vedia pomenovať, v niektorých prípadoch aj ich odtiene. V matematickej gramotnosti majú vo väčšine prípadov osvojené poznatky v určovaní počtu v číselnom rade od 1-5, v niektorých prípadoch od 1-10, rozoznávajú pojmy malý –veľký, krátky-dlhý a pod. Pri rozvíjaní kognitívnych a učebných kompetencií boli nápomocné aj jednoduché digitálne pomôcky, ich používanie. (včielka Bee-Boot, Tablet).

Na políčku na školskom dvore mali deti možnosť priamo sa zapojiť do pestovateľských prác: siali, sadili, zalievali, trhali burinu, pozorovali rast rastlín, ochutnávali dopestovanú zeleninu. Počas vychádzok, pobytu vonku a v edukačných aktivitách sa v náhodných i plánovaných situáciách zapájali do činností na ochranu životného prostredia.

U detí sme podporovali  samostatnosť a tvorivosť v rečovom prejave.  Deti sa zúčastnili na kultúrnych podujatiach v MŠ i obci, na ktorých mali možnosť sa slovne prejaviť, s radosťou reprodukovali riekanky, básne, tance a pod.

Odporúčania:

- podporovať u detí tvorivosť a aktivitu, využívať metódy zážitkového učenia,

- nechávať deti čo najviac hovoriť o veciach, javoch, aj naďalej posilňovať interpersonálnu odvahu v rečovom prejave

 

Sociálno- citová oblasť

Deti sme viedli, aby zvládli vyjadriť svoje pocity, potreby, túžby. Zlepšila sa kvalita vzájomnej spolupráce v skupinových činnostiach, schopnosť akceptovať sa a prirodzene sa presadzovať s ohľadom na iných. Rozvíjali sme schopnosť detí akceptovať multikultúrne odlišnosti detí, dôraz sme kládli hlavne na spôsoby riešenia konfliktov.

U detí sme sa snažili rozvíjať asertívne a nenásilné správanie, primerane sa presadiť v hre, ospravedlniť sa, primerane reagovať na neúspech a znášať dôsledky svojho správania vo vzťahu k sebe a iným. Naďalej sme formovali základy slušného správania, aby vedeli pozdraviť, poďakovať, požiadať o pomoc a komunikovať prijateľným spôsobom. Viedli sme ich, aby dodržiavali dohodnuté pravidlá, ktoré máme určené v triede a ku ktorým sme sa pravidelne vracali. Naučili sa ako sa s ostatnými podeliť a obdarovať ich.

Deti sú tvorivé a vedia svoju tvorivosť prejaviť v rôznych činnostiach a aktivitách. Vedia začať, rozvinúť, dokončiť hru a uplatniť tvorivosť v hre.

Odporúčania:

- aj naďalej posilňovať schopnosť ovládať svoje správanie pri riešení konfliktov, snažiť sa vyriešiť konflikt bez zásahu dospelého, posilňovať vzťahy medzi deťmi, pomáhať mladším deťom, vedieť sa podeliť, preberať na seba primeranú zodpovednosť, učiť sa hodnotiť svoje správanie a konanie

 

Senzomotorická oblasť

Vo všetkých organizačných formách sme sa snažili u detí rozvíjať jemnú a hrubú motoriku a utvárať poznatky z telesnej kultúry. Vytvárali sme deťom dostatočný priestor na pohyb, ktorý sa uskutočňoval prostredníctvom pohybových, zdravotných a relaxačných cvičení, pohybových a hudobno-pohybových hier. Pohyblivosť a obratnosť detí je na primeranej úrovni. Zlepšilo sa držanie tela pri zdravotných a lokomočných cvičeniach /chôdza, skok, beh, lezenie, plazenie, manipulácia s náčiním/. Upevňovali a rozvíjali sme sebaobslužné a hygienické návyky. Každodenné zdravotné cvičenia, pohybovo-relaxačné činnosti a pravidelný denný pobyt vonku, rozvíjali a podporovali pohybové schopnosti a zručnosti každého dieťaťa. . Na pohybové aktivity sme využívali hudbu, riekanky, motivované cvičenia, súťaže.

Naďalej sme zvýšenú pozornosť venovali oblasti grafomotoriky. Dbali sme na správny návyk úchopu písacieho a kresliaceho materiálu, pri vyfarbovaní predkreslených obrázkov a správny návyk polohy sedenia pri činnosti. Kresba detí je stále abstraktná, bez zmyslu, len v málo prípadoch sa vyskytujú prvky konkrétnosti. Viedli sme deti k tomu, aby dostatočne využívali plochu papiera. Jemnú motoriku každého dieťaťa sme rozvíjali rôznymi manipulačnými, výtvarnými a pracovnými činnosťami. /krčenie malých kúskov papiera, strihanie, lepenie, modelovanie, maľovanie temperami, vodovými farbami, ale aj hry so skladačkami a stavebnicami. Niektoré deti stále neovládajú techniku strihania, majú problém s uchopením nožníc. Pri všetkých činnostiach sme deti motivovali, povzbudzovali, využívali prvky pochvaly a povzbudenia a podľa potreby pristupovali individuálne.

Odporúčania:

- naďalej hravou formou organizovať aktivity na rozvoj pohybových schopností, rozvíjať úroveň pracovných zručností a sebaobsluhy, s dôrazom na rozvoj jemnej,  hrubej motoriky a grafomotoriky s využívaním rôznorodého materiálu,

- osvetou medzi rodičmi zvyšovať samostatnosť detí v sebaobslužných návykoch a pri stolovaní,

- rozvíjať tvorivosť a predstavivosť detí,

- viesť deti k sebahodnoteniu prác a vyjadrenie pocitov bezprostredne po ukončení.

 

 

Krúžková činnosť

 

- realizovali sme jazykový , divadelný a výtvarný krúžok. V II. polroku z organizačných dôvodov divadelný a výtvarný krúžok sa nerealizoval.

Jazykový krúžok - oboznamovanie s anglickým jazykom - viedla externá pani učiteľka ZŠ - Mgr. G. Brinčková. Cieľom aktivít bolo deti hravou formou oboznamovať s anglickými slovíčkami. Pani učiteľka pracovala podľa plánu, ktorý bol v súlade s témami zo ŠkVP. Krúžok navštevovalo 12 detí.

Výtvarný krúžok – viedla kmeňová pani učiteľka MŠ - Bc. I. Szolnokiová.

Prostredníctvom výtvarného krúžku si deti rozvíjali svoj talent, estetické vnímanie, fantáziu, tvorivosť, manuálnu zručnosť, sústredenie a chuť tvoriť. Okrem tradičných techník pracovali aj s netradičnými: maľba tušom, práca s modelovacou hmotou, s prírodninami, práca s korálkami a iné. Svojimi šikovnými rukami a tvorivými nápadmi prispievali k výzdobe interiéru školy. Výtvarný krúžok navštevovalo 11 detí.

Divadielko – viedla kmeňová pani učiteľka Bc. Z. Vašková.

Cieľom literárno-dramatického krúžku bolo podporovať sebavyjadrovanie detí pomocou tvorivej dramatiky.

Literárno-dramatický krúžok navštevovalo v 1.polroku 12 detí. Stretávali sa pravidelne

2 krát mesačne a postupovali podľa vypracovaného plánu. Vypočutými, prerozpávanými a pohybom zvýraznenými rozprávkami sa snažili o rozvíjanie vlastnej slovnej zásoby, tvorenie dialógov a vyjadrovanie svojich pocitov a emócií pohybom a gestom. Náplňou krúžku boli aj výtvarné a pracovné aktivity. Finálne práce sa využívali ako kulisy k rozprávkam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT analýza materskej školy:

 

Silné stránky:

- iniciatíva všetkých zamestnancov

- vybavenie IKT technikou

- dostatok kvalitných učebných prostriedkov

- web stránka

- dobrá poloha materskej školy

- estetické priestory MŠ

- veľký dvor, vybavený hracími prvkami

- realizovanie akcií v MŠ, nácviky kultúrnych programov

- prezentácia na verejnosti

 

Slabé stránky:

- nadmerná administratíva

- nedostatočná ponuka vzdelávania zo strany MPC

- nepostačujúce priestory, denné rozkladanie lehátok, obmedzený pohyb detí

 

 

Očakávania: Ohrozenia:

- ponuka školení zo strany MPC - často meniaca sa legislatíva

- zníženie byrokracie v školstve

- rozšírenie školy o nové priestory

 

 

 

Riadiaca činnosť - kontrolná a hospitačná činnosť

 

Vnútroškolská kontrola bola zameraná na kontrolu triednej dokumentácie, vedenie pedagogickej diagnostiky, sledovanie dochádzky zamestnancov , dodržiavanie BOZP, stav hygieny a čistoty zariadenia, starostlivosť o zdravie detí, hygienické návyky, stolovanie, pitný režim, organizáciu pobytu vonku, dodržiavanie denného, pracovného a školského poriadku, dodržiavanie základných noriem, predpisov a pokynov, organizáciu výchovnej práce, starostlivosť o zverený majetok, aktivít učiteliek s deťmi v rámci akcií, podujatí a tvorivých dielní, úroveň komunikácie s rodičmi.

Hospitačnou činnosťou bola sledovaná úroveň plánovania výchovno - vzdelávacej činnosti v súlade so ŠVP a ŠkVP, uplatňovanie progresívnych metód a foriem v edukácii, prípravu učebných pomôcok, úroveň motivácie, stupeň záujmu detí o činnosť, ich aktivitu, pozornosť, sústredenosť, samostatnosť, primeraná implementácia digitálnych technológii do výučby.

 

Bolo uskutočnených šesť tematických hospitácií podľa plánu kontrolnej činnosti, neboli uložené žiadne opatrenia. Oporúčania boli priebežne splnené. Orientačné hospitácie boli vykonané v priebehu roka – jedenkrát štvrťročne, komplexná hospitácia bola zameraná na pripravenosť detí , ktoré mali rok pred plnením školskej dochádzky. Pripravenosť detí na školu je na dobrej úrovni. Učiteľky konali slobodne a autonómne vo svojej pedagogickej pôsobnosti.

V oblasti organizácie práce sa nevyskytli žiadne nedostatky, dodržiavali sa organizačné predpisy, vyhlášky, Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok a Školský poriadok školy.

 

 

 

 

 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

 

Cieľom bolo zvyšovať kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu, vytvoriť optimálne podmienky pre skvalitnenie edukačnej starostlivosti detí od útleho veku po vstup do ZŠ.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme postupovali v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu „ZVEDAVKOVIA“ so zameraním na prírodovednú a regionálnu výchovu, podľa učebných osnov, využívali sme progresívne inovačné trendy s dominanciou na hru. Realizácia cieľov bola na základe tematického plánovania (týždenné témy) plnená prostredníctvom špecifických cieľov výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré podporovali komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, úloh plánu práce školy, overovanie plnenia cieľa sa sledovalo a vyhodnocovalo vnútroškolskou kontrolnou činnosťou.

Úroveň kognitívneho, sociálno – emocionálneho a perceptuálno – motorického rozvoja osobnosti dieťaťa sme hodnotili v súčinnosti s cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu. Rozvíjali sme informačné kompetencie a digitálnu gramotnosť detí využívaním interaktívnej tabule , PC a digitálnej hračky Bee-bot.

Pedagogickí zamestnanci rozvíjali svoje kompetencie účasťou na odborných seminároch, vzdelávaniach a samoštúdiom, získané poznatky si navzájom odovzdávali na zasadnutiach metodického združenia. Organizovali sme rôzne aktivity, ktoré priaznivo vplývali na deti, rozvíjali u nich povedomie o tradíciách, obohacovali a spestrovali život školy.

Využívaním inovatívnych učebných pomôcok a digitálnej techniky sme vytvárali optimálne podmienky pre každodennú edukáciu.

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

 

V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho novelizácie zákona č. 324/2012 Z.z., § 28, ods 10, 11 bol počet detí v triede starších detí navýšený .

Psychohygienické podmienky boli dodržiavané. Priestorové usporiadanie materskej školy vyhovuje rôznym skupinovým a individuálnym činnostiam.

Denný poriadok je zostavený tak, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. Rešpektovali sme v ňom potrebu aktivity dieťaťa, odpočinku, častý pobyt vonku a činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu.

 

 

 

 

 

 

Informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

 

1. Spolupráca s rodičmi detí

V rámci spolupráce s rodičmi sme v školskom roku 2018/2019 realizovali nižšie uvedené aktivity v materskej škole:

Šarkaniáda - v spolupráci s deťmi a rodičmi vytvorenie originálneho šarkana

Vianočná besiedka

Karneval

Deň otcov

Rozlúčka s predškolákmi

- individuálne konzultácie s rodičmi

- podpora materiálneho vybavenia školy (papier na kreslenie, hygienické potreby pre deti)

 

 

2. Spolupráca so ZŠ

V priebehu školského roka sa zrealizovali uvedené formy spolupráce:

návšteva Mikuláša a jeho pomocníkov v MŠ

návšteva 1. triedy, účasť na vyučovaní

 

3. Spolupráca s mestskou knižnicou vo Vrábľoch

- exkurzia s predškolákmi do MsK

 

4. Spolupráca so Školou plávania Ariela v Levicach

predplavecká príprava predškolákov a st. detí, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí

 

5. Spolupráca so zriaďovateľom - obecným úradom

- akcia - deň matiek (kultúrny program)

- údržba školského dvora, zabezpečenie opráv

- zabezpečenie dopravy na výlet do Mašekovho mlyna – Horný Ohaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.


Fotogaléria:

Táto fotogaléria je prázdna.


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.