Úhrada mesačného rodičovského poplatku

     Od 01.11.2022 mesačný rodičovský poplatok vo výške 7 eur sa bude uhrádzať na účet zriaďovateľa - Obci Nová Ves nad Žitavou. Rodičovský poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 10. dńa v mesiaci (odporúčame dať si trvalý príkaz), nakoľko po tomto termíne bude prebiehať kontrola o zaplatení poplatku.

 Číslo účtu: SK79 5600 0000 0022 0731 0005

 Variabilný symbol: uviesť mesiac/rok (napr. 11./2022, 03./2023...)

 
Vložené: 13.10.2022

 KRÚŽOK - OBOZNAMOVANIE SA S ANGLICKÝM JAZYKOM

  - začína 05. 10. 2022, v stredu pre prihlásené deti. Krúžok Aj sa bude  realizovať 1x týždenne, v stredu o 14.30 hod.  

       FOTOGRAFOVANIE DETÍ V MŠ 

- bude dňa 04.10.22. Rodičia majú možnosť si vybrať číslo fota a sadu podľa vzoriek  - k dispozícii v šatni MŠ.

          Školský rok 2022/23

     Rozhodnutie ministra školstva,pdf. - platné od 01.septembra 2022

     

PRVÝKRÁT V MATERSKEJ ŠKOLE

Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť môže priniesť problémy ako pre dieťa, tak i pre rodičov. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie, tešia sa a s ľahkosťou nadväzujú kontakty s osobami pre ne doposiaľ neznámymi. Iné sa tešia tiež, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na adaptáciu viac času. Pobyt v MŠ prináša množstvo zmien : iný režim dňa, prítomnosť ďalších detí, akceptovanie cudzej osoby – učiteľky.   Pre väčšinu z nich znamená táto zmena stres. Pre deti prítomnosť mamy zaručovala istotu a pocit bezpečia, materská škola v nich vzbudzuje strach a neistotu.   Pre úspech adaptačného procesu je najdôležitejšia spolupráca rodičov a učiteliek. Informácie rodičov o povahe a správaní dieťaťa pomáhajú ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov. Rodičia musia rozprávať s dieťaťom o materskej škole veľmi pekne, nerobiť z nej strašiaka, motivovať dieťa, aby sa do materskej školy a za kamarátmi tešilo.

Zopár rád pre bezbolestnejšie prvé chvíle v septembri : 

1. Zobúdzajte deti skôr aby ste predišli časovému stresu. 2. Buďte pokojní, ak dieťa začne ,,vyjednávať“. 3. Nesľubujte odmeny za to, keď pôjde do MŠ bez plaču. 4. Rozprávajte dieťaťu cestou do MŠ čo budete robiť. 5. Ak dieťa plače a nereaguje na slová, odlúčenie čo najviac urýchlite. 6. S dieťaťom sa rozlúčte nežne a rozhodne odíďte. 7. Rozhovory s učiteľkou v ranných hodinách dieťa rozrušujú (informácie získavajte popoludní ! ). 8. Rozprávajte dieťaťu, čo budete robiť, keď sa vráti z MŠ. 9. Ak je lúčenie bolestné a plačlivé, zbytočne ho nepredlžujte, pani učiteľky vedia, ako dieťa zaujať. 10. Pre dieťa prichádzajte usmiata, veselo komentujte dianie v MŠ (dieťa musí nadobudnúť pocit, že je všetko v poriadku).

 

    Čo by malo zvládnuť 3 - ročné dieťa

„Čarovné slovíčka“ – vie sa pozdraviť, poprosiť a poďakovať.

Sebaobslužné činnosti

  • Obliekanie / vyzliekanie – vedieť samo obliecť a vyzliecť jednoduchý odev, vedieť obuť topánky na správne nohy, zalepiť suchý zips na obuvi. Malo by si nacvičovať zapínanie a odopínanie gombíkov na svetríku.
  • Osobné veci –  malo by si  poznať svoje osobné veci (vedieť, že toto sú jeho papučky, vetrovka,...).
  • Stravovanie – samostatne sa najesť (aspoň lyžicou), piť z  pohára (nepoužívať kojeneckú fľašu), neodbiehať od stola počas jedenia a nerozprávať pri jedle.

Hygienické návyky

  • Plienky – do materskej školy sa neprijímajú deti s plienkou.
  • Používanie toalety - dieťa má vedieť včas oznámiť, že potrebuje ísť na toaletu,  vedieť stiahnuť si nohavice a samostatne si sadnúť na WC, po použití toalety automaticky a samostatne si umyť ruky mydlom.
  • Dieťa vie používať vreckovku a správne si vyfúkať nos.

Socializácia v kolektíve

· Je menej zamerané samo na seba a prejavuje menej agresívneho správania (ktoré je dovtedy pomerne normálne).

 · Začína viac rozumieť pocitom druhých.

· Viac reaguje na iné deti a začína s nimi vytvárať priateľstvá.

 · Stáva sa viac schopným deliť sa o veci – hračky.

 · Začína sa identifikovať so svojím pohlavím a začína vnímať rozdeľovanie rolí.

Motorické zručnosti

 · Skáče znožmo dole z prekážok vysokých až cca 40 cm.

 · Dokáže ísť hore a dole po schodoch, pričom nohy strieda.

· Dokáže sa zohnúť a nespadne pri tom.

· Behá už viac a istejšie a jazdí na trojkolke.

 · Skáče a stojí na jednej nohe cca 5 sekúnd.

· Chodí dopredu a dozadu bez problémov.

 · Experimentuje s nožnicami, papierom, prstovými farbami, či pastelkami.

· Začína kresliť kruh, trhá papier na menšie časti.

· Začína sa zdokonaľovať jeho jemná motorika – pohyby prstov a celej ruky.

Jazykové schopnosti

 · Malo by ovládať základné pravidlá reči a aktívne používať 600 – 1000 slov, pričom zrozumiteľnosť reči by mala byť asi 80%.

· Dieťa by malo vedieť povedať svoje meno a odpovedať na otázku „Koľko máš rokov?“.

 · Malo by hovoriť v trojslovných vetách a napodobňovať melódiu reči. Jedno z troch slov by malo byť sloveso.

· V tomto veku by malo dieťa používať aj zámená (ja varím polievočku, ty budeš spinkať?)

 · Malo by vedieť prerozprávať krátky príbeh – napr. 3 – 4 vety.

 · Čo sa týka správnej výslovnosti hlások:

 do 3. rokov: správne vyslovuje N, M, P, H, T, K, vo všetkých pozíciách (na začiatku, v strede, na konci slova); 

medzi 3. – 4. rokom: správne vyslovuje F, V, G, B, J, D;

 medzi 4. – 7. rokom: správna výslovnosť všetkých ostatných hlások, vo všetkých pozíciách v slove; k najťažším hláskam patria L, R a sykavky S, C, Z, Š, Č, Ž, DŽ.

     V prípade, že rečové nedostatky pretrvávajú dlhšie, je vhodné vyhľadať pomoc logopéda. Platí pravidlo „čím skôr, tým lepšie“. Signálom, že niečo nie je v poriadku s rečou vášho dieťaťa, je jednoduché porovnanie s inými viacerými deťmi v jeho veku.

Vývin poznávacích schopností (funkcií)

· Trojročné dieťa sa dostáva do opytovacieho obdobia, obvykle má veľa otázok. Je to normálna vývinová fáza a dieťa sa v tomto čase nekonečne veľa učí.

· Malo by vedieť správne pomenovať základné farby. · Triediť predmety podľa tvaru a farby.

· Pochopiť pojmy „rovnaký“ a „rozdielny“.    · Zapamätať si časť príbehu.

 · Porozumieť a vykonať pokyn zložený z troch častí – „choď do izbičky, vezmi bábiku a prines ju sem“.                

· Počítať a začať chápať súvislosti narábania s číslami.      · Poskladať veku primerané puzzle.

 

Pokyny pre rodičov, ktorých detičky nastupujú prvýkrát:

     - vo vstupnej chodbe na vývesnej tabuli sú značky s menovkami detí
     - pohľadáte si značku s menovkou Vášho dieťaťa a následne skrinku v šatni s pridelenou značkou 
     - vyplníte Vyhlásenie o bezpríznakovosti (ak ste si ho nepriniesli)
     - deťom je potrebné do skrinky priniesť hygienické vreckovky, náhradné oblečenie (spodné prádlo, tričko, legíny,tepláky...)
        dievčatám s dlhými vlasmi hrebienok,alebo kefu na vlasy (pri celodennej forme výchovy a vzdelávania)
     - pyžamká odovzdávate v šatni zamestnancovi MŠ
     - detičky, ktoré budú spávať priniesť nepremokavú podložku na lehátko
     - vstup do jedálne, tried nie je povolený, potrebné  zazvoniť 
 
  STRAVOVANIE         

Nahlasovanie/vyhlasovanie dieťaťa na/zo stravy je výlučne v kompetencii rodiča. Dieťa je potrebné  vyhlásiť zo stravy u vedúcej školskej jedálne (kontakt-037/3810164) ráno (pracovné dni) do 7,30 hod. V prípade, ak dieťa nebude vyhlásené, bude mu započítané stravné za daný deň. 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského zákona najmä:

- choroba, - lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, - rekonvalescencia 

- mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, - mimoriadne udalosti v rodine

Zákonný zástupca dieťaťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie môže ospravedlniť dieťa maximálne 7 dní za sebou idúcich v mesiaci, písomne - formou ospravedlnenia. Od 8. dňa je povinný predložiť potvrdenie od pediatra. Počet ospravedlniek nie je limitovaný.

VZOR OSPRAVEDLNENIA

                                  Ospravedlnenie

Ospravedlňujem svoje dieťa

meno a priezvisko...............................................nar.................................................

z neprítomnosti v MŠ dňa .........................................................................................

z nasledujúcich dôvodov............................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................ ..

 

Dátum ..................................                 ..................................................                                                    

                                                                 podpis zákonného zástupcu