Školský vzdelávací program

    

 

MATERSKÁ ŠKOLA – NOVÁ VES NAD ŽITAVOU

 

 

                  Školský vzdelávací program

 

 

                         ZVEDAVKOVIA                              

 

        je vypracovaný v súlade s §7 ods.4 zákona

          č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

 

             

„Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si je skrz náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.“

                           GARCÍA Márquez Gabriel 

 

 

OBSAH

 

1. Základné identifikačné údaje o škole (názov školy, názov      vzdelávacieho programu, stupeň vzdelania, dĺžka štúdia, forma výchovy a vzdelávania,  vyučovací jazyk)

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania

3. Vlastné zameranie školy

4. Učebné osnovy a východiská plánovania

5. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie  

     dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

6.  Personálne zabezpečenie

7.  Materiálno – technické a priestorové podmienky

8.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

     a vzdelávaní

9.  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

11. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných     

      zamestnancov

 

 

 

 ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 

Názov školy:           Materská škola - Nová Ves nad Žitavou 55, 95151

 

Názov ŠkVP:            Zvedavkovia

 

Stupeň vzdelania:   predprimárne vzdelanie

 

Dĺžka dochádzky:   1 až 4 roky

 

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná a poldenná

 

Vyučovací jazyk:     slovenský

 

 

VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

• uplatňovať humanistické princípy predprimárneho vzdelávania

 

• vytvárať priaznivú výchovno – vzdelávaciu klímu s dôrazom na tvorivosť, učenie hrou, klásť dôraz na pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa v kruhu rovesníkov

 

• cieľavedome zaraďovať zmysluplné obsahovo zamerané hry a interaktívne hry a programy

 

• motivovať dieťa k aktívnemu poznávaniu, povzbudzovať jeho chuť k učeniu, záujem poznávať, objavovať nové veci a javy, porozumieť im

 

• vytvárať dieťaťu optimálne podmienky k rozvoju jeho osobnosti

 

• podporovať stále dokonalejšie chápanie okolitého sveta zážitkovým učením, bádaním, experimentovaním, pozorovaním

 

• rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie, formovať detskú osobnosť v smere niekým byť, samostatne posudzovať skutočnosť, byť zodpovedný, naučiť sa orientovať v hodnotách, vedieť ich posudzovať

 

• uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie MŠ

 

• podnecovať rozvoj elementárnych počítačových zručností, digitálnej gramotnosti

 

• pripraviť dieťa na vstup do ZŠ premysleným a profesijným pôsobením, posilniť individuálny prístup k deťom rok pred povinnou školskou dochádzkou

 

• vypracovať individuálny program pre deti s OPŠD a podľa potreby v spolupráci so špeciálnym pedagógom aj program pre deti so ŠVVP

 

• oboznamovať deti s elementárnymi základmi komunikácie v anglickom jazyku

 

• utvárať a rozvíjať národné povedomie, pestovať záujem o ľudové tradície a zvyky prostredníctvom ľudovej slovesnosti, naďalej žiť s ľudovými tradíciami našej obce účasťou na kultúrnych vystúpeniach, spoznávať ľudové zvyky a tradície nášho regiónu

 

• získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamiť ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na odborné poradenstvo, spolupracovať s logopédom, CPPPaP ako i detskou lekárkou

 

• rozvíjať a upevňovať spoluprácu medzi rodinou a školou na základe vzájomného rešpektu, dôvery a pocitu spolupatričnosti života rodiny so školou

 

• viesť deti k sebaúcte a sebahodnoteniu, klásť dôraz na prosociálnosť dieťaťa

 

• rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, správnou životosprávou

 

                                             

 

Ciele environmentálnej výchovy:

 

• utvárať u detí základy environmentálnej výchovy, vzťah k životnému prostrediu na základe praktických činností, experimentovania, zážitkového učenia sa, projektov

 

• umožniť deťom, aby vnímali prírodu všetkými zmyslami, poukázať na skutočnosť aká je príroda pre človeka užitočná

 

• pestovať zmysel pre estetiku najbližšieho okolia a areálu MŠ

          

• utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode, pociťovať radosť z existencie a krás

prírody živej a neživej, realizovať turistické vychádzky do parku, k rieke Žitava, blízkeho okolia

 

• prebúdzať elementárne cítenie, byť citlivý na aktuálny stav prírody a prejavy ničenia

prírody a životného prostredia, utvárať základy environmentálnej kultúry

 

• podnecovať rozvoj hodnôt a ďalších motivačných činiteľov citlivých na životné prostredie

 

• viesť deti k aktivite pri udržiavaní a zveľaďovaní životného prostredia (úprava školského dvora, miestneho parku, ochrana kríkov, stromov a rastlinstva v areáli MŠ)

                                                         

 

VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

 

  Materská škola  sídli v prízemnej budove umiestnenej v tichej uličke dediny. Z dvoch strán je obklopená flórou miestneho parku. Deti sú zrastené s prírodou a so životom na dedine. Miestny park a jeho okolie nám ponúka veľa možností využívať v edukácii zážitkové učenie.

 Z uvedených dôvodov sa v edukačnom procese zameriavame  hlavne na environmentálnu výchovu,  ktorá deťom na dedine ponúka veľa možností. Život na dedine s okolitou prírodou  tvoria témy   v ŠkVP, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú.   V predškolskom veku je dieťa  veľmi vnímavým pozorovateľom. Dokáže citlivo vnímať všetko pekné a zaujímavé. Styk s prírodou ho obohacuje a spôsobuje nesmiernu radosť, preto neváhame a chceme im ju dopriať a zároveň rozvíjať ochotu detí spolupracovať pri skúmaní prírodných reálií, rozvíjať nadšenie a záujem o prírodnú časť sveta, vytvárať priestor na vysvetlenie si javov vlastným spôsobom postavenom na minulej a aktuálnej skúsenosti prostredníctvom prírodovedného vzdelávania.

 

Keďže pre deti je prirodzenejší pohyb ako pokoj, vytvoríme podnetné a príťažlivé prostredie pre relax, pohybovú činnosť a zdravý životný štýl detí. Našou snahou je vytvoriť čo najlepšie priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na dobrú adaptáciu nových detí a na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom  dosiahnúť školskú pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie schopností učiť sa a utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Podporiť osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. Snahou kolektívu MŠ je, aby sa deti cítili dobre, bezpečne, rady do nej chodili, získali potrebné návyky, zručnosti a poznatky a aby rodičia pokojne odchádzali do práce.

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno - vzdelávacieho procesu je priblížiť deťom ľudové zvyky a tradície, podnietiť záujem detí o tradičné remeslá , utvárať pozitívny vzťah k regionálnemu folklóru, žiť v symbióze s miestnym kultúrnym dianím. ·

 

 

DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Dĺžka dochádzky závisí od záujmu zákonného zástupcu dieťaťa. Spravidla je niekoľkoročná (2 - 4 roky), alebo jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Výchova a vzdelávanie sa v našej materskej škole uskutočňuje celodennou, ale i poldennou formou v rozsahu štyroch hodín denne v dopoludňajšom čase.

 

 

 

    

 

  

 

UČEBNÉ OSNOVY/VZDELÁVACIE ŠTANDARDY JEDNOTLIVÝCH VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ

 

V zmysle § 9 ods. 5) a 6) školského zákona sú učebnými osnovami našej materskej školy vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016). Je dostupný na webovom sídle Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

 

 

VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA

 

 Východiská plánovania načrtávajú základný prístup našej materskej školy k plánovaniu výchovno - vzdelávacej činnosti. Nasledovné princípy vyjadrujú, akým spôsobom materská škola postupuje pri usporadúvaní konkrétneho obsahu vzdelávania.

 

- Výchovno - vzdelávacia činnosť je plánovaná týždenne vzhľadom na špecifiká práce v materskej škole s celodennou a poldennou výchovou a vzdelávania.

-  Predprimárne vzdelávanie zabezpečujú striedavo tri pani učiteľky cyklicky v oboch triedach.

- Plán výchovno - vzdelávacej činnosti, ktorého forma a spôsob vedenia je schválený pedagogickou radou vypracúva  učiteľka rannej zmeny pre svoju priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť v konkrétnej triede.

- Je na učiteľkách,  koľkokrát maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. V rámci cielenej vzdelávacej aktivity zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti.

- Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujú ich potreby, prirodzenú variabilitu s možnosťou využitia troch úrovní.

- Súčasťou plánovania je zohľadnenie vymedzených tém. Témy s podtémami sú rozpracované v ŠkVP (viď. prílohu), navrhnuté podľa ročných období, farebne identifikovateľné.

- Plány učiteľky vypracovávajú v elektronickej aj printovej podobe.

 

3.Jar                                                   4.Leto

Kniha náš kamarát                                                   Slovensko-

Zelená sa príroda                                              - domovina moja

Ako je krásne na svete

2.Zima              1.Jeseň

Čaro  vianoc                                        Škôlkári

Pani zima  kraľuje                                       Jeseň pani bohatá

Svet okolo nás                                  Dáždik kvapká, vietor fúka

 

 

VYUČOVACÍ JAZYK

 

Vyučovacím jazykom, v ktorom sa realizuje predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole, je štátny jazyk na území Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

 

 

SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

 

Predprimárne vzdelanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku , v ktorom do 31. augusta dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Školskú spôsobilosť môže dieťa dosiahnuť i skôr, ale je potrebné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast ( predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov.)

Po ukončení predprimárneho vzdelávania dieťa získa doklad - OSVEDČENIE o absolvovaní predprimárneho vzdelania podľa § 18 ods. 2a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vydá materská škola v súlade s menovaným zákonom. Dieťaťu je osvedčenie odovzdané na rozlúčke s predškolákmi, ktorú materská škola poriada pravidelne na konci júna, za prítomnosti zákonných zástupcov detí - absolventov predprimárneho vzdelania.  Je spestrená kultúrnym programom v prevedení predškolákov, slávnostným odovzdávaním osvedčení, vecných darčekov pre budúcich prváčikov, sladkým pohostením a veselou zábavou  detí materskej školy.

Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.

 

 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

 

Výchovno - vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú tri učiteľky predprimárneho vzdelávania s viacročnou praxou na 100% uväzok, všetky spĺňajú kvalifikané podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.  Z troch samostatných pedagogických zamestnancov majú dvaja ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore , dvaja  majú dosiahnutý 1. stupeň vysokoškolského vzdelania v príslušnom odbore. Vedúci pedagogický zamestnanec absolvoval funkčné vzdelávanie a vykonal prvú atestáciu.  

 

 

MATERIÁLNO – TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY

 

  Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality. Snažíme sa, aby

bolo útulné, príjemné a harmonické. Interiér, ale aj exteriér  za posledné roky prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. Postupne je obohacovaný  inovačnými hrami a pomôckami. Vytvárame podnetné prostredie pre spontánne i zámerné učenie (zriadenie kútikov, vybavenie didaktickou a digitálnou technikou). Prostredie materskej školy zútuľňuje estetická výzdoba, ktorá sa pravidelne aktualizuje  podľa ročných období a podujatí materskej školy.

Hry a hračky sú  deťom voľne a viditeľne dostupné, dieťa sa samo rozhodne s        čím  sa chce hrať, dávame voľný priebeh ich iniciatíve. Pri vytváraní vhodného prostredia sme sa riadili určitými pravidlami, aby dieťa pri výbere hry sa mohlo samostatne rozhodovať:

      -    aby sme mu uľahčili voľný styk s okolím

      -    dostupnosť k hračkám

      -    komunikáciu pri spoločných hrových činnostiach  

      -  ponechať si vlastný výtvor v prostredí ( vystaviť si svoju prácu na určenú plochu a vyzdobiť tým interiér školy ).

Triedy sú rozdelené na hrové a pracovné kútiky pre spontánne hry detí v jednej časti triedy, logické a digitálne kútiky, ako i výchovno - vzdelávaciu činnosť. Voľný priestor triedy je vymedzený pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry.

V triedach sú zriadené detské knižnice s posedením -  knihy deti majú voľne k dispozícii.

                                                                   

Školský dvor

 

Školský dvor svojou dostatočne veľkou rozlohou disponuje okrasnou záhradkou, betónovými terasami, trávnantou plochou vybavenou drevenými preliezkami rôzneho typu, šmýkaľkami, hojdačkami a dreveným prístreškom, ktorý plní aj funkciu “triedy vonku”. Podľa aktuálnosti možno v ňom realizovať výchovno - vzdelávaciu činnosť.  

 

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELANÍ

 

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok materskej školy zodpovedá  riaditeľka materskej školy. Pedagogické pracovníčky sú zodpovedné za bezpečnosť a ochranu zdravia detí od prevzatia od rodiča až do odovzdania. Každé dva roky prebieha preškolenie BOZP za prítomnosti bezpečnostného technika.

Pri výchove a vzdelávaní - prihliadame na základné fyziologické potreby detí

                                      - vytvárame podmienky na zdravý vývin detí

                                      - zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí

                           

Súčasťou pedagogickej dokumentácie je kniha úrazov detí, ktorá slúži na evidenciu úrazov detí  počas pobytu  v materskej škole.

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku, v školskom poriadku materskej školy a interných predpisoch v súlade so zásadami BOZP a PO, vedená v súlade s pokynmi bezpečnostného technika.

 

VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ

 

Vnútorná evalvácia a hodnotenie prebieha na úrovni školy. Za vyhodnocovanie výchovno - vzdelávacieho procesu na úrovni školy je zodpovedná riaditeľka materskej školy, hodnotenie výchovno - vzdelávacej činnosti v rámci triedy je zodpovednosťou učiteliek. Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí je získať relevantný a dlhodobý prehľad o rozvoji a učení sa dieťaťa i o zrealizovaných opatreniach a ich účinnosti, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality.

Analyzujeme a vyhodnocujeme podmienky a výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu, hodnotíme na koľko sú splnené ciele a kontrolujeme úroveň dosiahnutých kompetencií. Priebežne hodnotíme individuálne výsledky detí, ich pokroky, úspechy i neúspechy. Individuálne hodnotenie má význam i pre počiatočné sebahodnotenie dieťaťa. Hodnotíme aktivitu, záujem detí, odchýlenie od plánu, ich vlastné námety, posun sociálnych vzťahov medzi deťmi, dôvody neúspechu, úroveň pripravenosti na plnenie povinnej školskej dochádzky a iné. U detí, u ktorých je to potrebné, si individuálny rozvoj  (pokroky i neúspechy ) zaznamenávame písomne. Diagnostika zaznamenáva úroveň detských schopností, socializáciu, postupný vývin dieťaťa. Realizuje sa pri vstupe dieťaťa do materskej školy, priebežne počas dochádzky a pri ukončení dochádzky dieťaťa.

Pre integrované deti využívame osobitný systém kontroly – vypracujeme stimulačný program v spolupráci so špeciálnym pedagógom.

.

VNÚTORNÝ SYSTÉM  KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV

 

Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia aktivít výchovno - vzdelávacieho procesu a zvyšovanie kvality práce.

Hospitácie sú zamerané na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov a ich práce vo vzťahu k cieľom hospitácie, ako i k dosiahnutiu cieľa vo vzťahu k deťom. O hospitáciách sú vedené záznamy. Ciele hospitácií určí riaditeľka už v pláne školy na príslušný školský rok.

Jedenkrát ročne sú tieto poznatky zhrnuté v sumatívnom hodnotení v rámci hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom, ktorý je založený na čiastkových výsledkoch formatívnych hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň je impulzom pre jeho profesijný rozvoj a kariérny rast. Záznam o vykonaní hodnotenia pedagogického zamestnanca je  vyhotovený písomne.

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v  pláne školy -  vnútornej  kontroly  školy  vypracovanom  v súlade  s  §  9  ods. 4 písm.c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. vznení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.

 

 

POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV

 

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov  prebieha v zmysle zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z.

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov sú rozpracované v Pláne kontinuálneho vzdelávania na príslušný rok (viď. Plán kontinuálneho vzdelávania). Kontinuálne ako i ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vychádza z podmienok a  aktuálnych potrieb školy.

Vzdelávanie prevádzkového zamestnanca sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky. Zahŕňa odborné vzdelávania, získanie odbornej zdravotnej spôsobilosti.

Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO.

 

 

                               

           TEMATICKÉ CELKY

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO      PROGRAMU

 

 

               ZVEDAVKOVIA

 

       

 

 

          ŠKÔLKÁRI

 

Škôlka a moji kamaráti

 

(spoznávanie interiéru, exteriéru, nové priateľstvá, moje p. učiteľky)

Ja a moja rodina

( ja, moji rodičia, starí rodičia, funkcia rodiny )

Na dedine som doma

( moja dedina,  dominanty, mesto - porovnávanie)

Bezpečne do školy

( orientácia v okolí, dopravné značky, dopravné prostriedky, semafor)

 

 JESEŃ-PANI BOHATÁ

   

 

 

Plody zo záhrady a z poľa

 

( ovocie, zelenina - triedenie,     tekvičková slávnosť, strašidielka, gaštankovia, výstava ovocia a zeleniny)

Žijeme zdravo

( zdravá výživa, vitamíny, boj s bacilmi, prevencia proti chorobám, správna hygiena, u lekára,)

Dedkovia a babičky

(naši starí rodičia, ich zvyky a tradície, Október-mesiac úcty k starším - oslavy)

 

Najskôr práca - potom pláca

 

( kto čo robí, remeslá a povolania)

 

      DÁŽDIK KVAPKÁ,     VIETOR FÚKA

 

Dobrodružstvá s počasím

 

( zmeny počasia v roku, kolobeh vody, obliekanie)

Telo je ako dom

( časti tela a niektoré orgány - funkcia, päť zmyslov)

Jeseň v parku

(stromy a kríky v parku, huby, lietajúci šarkani)

Farby jesene

(čo sa zmenilo v prírode, maľovaná jeseň, farby - pomenovávanie, triedenie)

Zvieratká už idú spať

(lesné zvieratká, život zvierat)

 

 

     ČARO VIANOC

    

 

Predvianočná dielnička

 

(pečenie medovníkov,  tvorivé dielne s   rodičmi, ozdoby k Vianociam)

Vítame Ťa Mikuláš

(mikulášske posedenie, darčeky)

Čo to cinká, čo to zvoní?

(sviatky, besiedka, koledy, list Ježiškovi, darčeky)

 

  PANI ZIMA KRAĽUJE

      

 

Na Nový rok o slepačí krok

 

(ráno-obed-večer, včera-dnes- zajtra, ročné obdobia, mesiace v roku)

Zimné radovánky a športy

( zimné športy, oblečenie)

Zvieratká prosia o pomoc

(vtáčiky v zime, kŕmidlá pre vtáčiky, potrava)

Ľadové kráľovstvo

(pokusy so snehom a ľadom, počasie v zime, snehuliak)

 

   SVET OKOLO NÁS

    

 

Predmety a ich vlastnosti

 

(vlastnosti materiálov, nebezpečné predmety)

Fašiangy a karneval

(fašiangové tradície, karnevalové masky, prípravy na karneval, šašove obrázky-geometrické tvary)

Vesmír

(cesta do vesmíru - Slnko, Mesiac, hviezdy, planéty)

Exotické zvieratá

(zvieratá v ZOO, v cirkuse, v praveku)

 

KNIHA-NÁŠ KAMARÁT

 

   

Babičkina rozprávka

 

(rozprávanie starých mám - klasické rozprávky)

Tajomstvo knihy

(ujovia a tety spisovateľky, vznik knihy, ilustrátori, starostlivosť o knihy)

Múdrosť v knihách

(bájky)

Hrdinovia detských príbehov

 

(próza, moderné rozprávky)

Jar už klope na dvere

(prvý jarný deň, jarné veršovanky, riekanky, vyčítanky - poézia)

 

 ZELENÁ SA PRÍRODA

   

 

Veľká Noc

(veľkonočné vajíčko, veľkonočný zajačik, veľkonočné tradície-polievačky, šibačky, dielničky)

Vykuklo slniečko

(zmeny v prírode, klíčenie semienka, jarné počasie)

Jarné prebúdzanie

(príroda v parku a v záhrade - kvietky, stromy, kríky)

Modrá starenka

(živá, neživá príroda, voda, vzduch, triedenie odpadu)

AKO JE KRÁSNE NA   SVETE

   

 

Vitaj bábätko, vitaj mláďatko

 

(nový člen v rodine, starostlivosť o bábätko, zvieratá a mláďatká)

Mamička, veľmi Ťa ľúbim

(u nás doma, list pre mamičku, prípravy na oslavy, besiedka ku Dňu matiek)

Vôňa kvetov

(kvietky v záhrade a na lúke, herbár)

Pri potoku, jazierku, lieta motýľ so včielkou

(hmyz v tráve, vo vzduchu, vodné živočíchy)

SLOVENSKO-DOMOVINA MOJA   

 

Deti rôznych pletí

 

(MDD, národnosti, rasy)

Naša vlasť

(názov krajiny, hl. mesto, št. vlajka, št. znak, št. hymna - spoznávanie medzi inými skladbami)

S batohom po Slovensku

(dediny, mestá, hory, rieky, farby prírody)

Hurá na prázdniny

(rozlúčka s predškolákmi, roč. obdobie)