Vitajte na webovej stránke MŠ

 - Nová Ves nad Žitavou!   

       Aktuálna akcia:

                               Úcta k starším - 15.10.2017                                                                                                                                            

 
 
 
    Prostredníctvom stránky Vám chceme priblížiť okamihy "života" detí v MŠ
    - zrealizované akcie postupne  počas roka v rubrike  Akcie  a  Fotogaléria.   
    Stránka neplní oznamovaciu funkciu, nakoľko prichádzame s rodičmi detí
    do kontaktu denne. Oznamy sú zverejňované  na výveske MŠ - vo vstupnej chodbe.                                                        
 
 
 
      
                                                                                                                                                                                                                                                                         

Poslanie MŠ

  Poslaním našej školy je rozvíjať kľúčové kompetencie detí v oblasti sociálno - citovej, senzomotorickej , kognitívnej(poznávacej), pripraviť deti na ďalšie vzdelávanie  v ZŠ.

Predprimárne vzdelávanie sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Zvedavkovia", ktorý je zameraný o. i. na rozvoj environmentálnej a regionálnej výchovy.

Výchovno - vzdelávací proces je zabezpečovaný kvalifikovanými pedagogickými pracovníčkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie detí počas pobytu v škole.

              Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti

                                                            za školský rok 2015 – 2016

 

 

Predkladá:

Dagmar Kramárová, riaditeľka MŠ – Nová Ves nad Žitavou

Prerokované na pedagogickej porade školy, dňa 11. 10. 2016

 

Vyjadrenie Rady školy pri MŠ – Nová Ves nad Žitavou:

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obec – Nová Ves nad Žitavou

 

                                              schváliť – neschváliť

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok  2015/16

                                       

                                    

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Obec – Nová Ves nad Žitavou        schvaľuje – neschvaľuje

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/16

 

Dňa: 27. 10. 2016                                                                     

                                                                                                                              

Východiská a podklady

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2005 zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2. Metodické usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2005.

3. Vyhodnotenie plnenia plánu MŠ  na školský rok 2015/2016.

4. Vyhodnotenie činnosti metodického združenia.za školský rok 2015/2016.

5. Informácie o činnosti rady školy .

6. Koncepcia školy na roky  2014-2016.

 

 

  

                                                                                                 

Názov školy:                   Materská škola

 

Adresa školy:                 Hviezdoslavova č. 55, 951 51

 

Telefónne číslo:               037/ 7884 379

 

Internetová a elektronická adresa školy: vlcikovia@orangemail.sk

Webová stránka: www.materskaskolanovavesnadzitavou.webnode.sk

 

Údaje o zriaďovateľovi: OBEC – Nová Ves nad Žitavou, t. č. 037/7884895, 7884902, starostka obce - Ing. Marta Danková

 

Mená vedúcich zamestnancov školy s určením funkcie:

                                          Dagmar KRAMÁROVÁ – riaditeľka školy

 

Údaje o rade školy

 

RŠ pri MŠ v Novej Vsi nad Žitavou vznikla v súlade s §24 ods. 3 písm.a) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v marci 2004.

RŠ je päťčlenná: predseda  Zuzana VAŠKOVÁ, Bc.

              zást. rodičov  Mária BALAJOVÁ                              

                                       Eva     KOVÁČOVÁ

              delegovaní za zriaďovateľa

                                        Mgr. Peter GÚCKY,

                                        Martin  FROHLICH (podpredseda)

                                           

V školskom roku 2015/16 RŠ zasadala trikrát (okt., marec, jún), na ktorých bola prítomná nadpolovičná väčšina členov, zasadnutí sa  zúčastňovala riaditeľka školy. Členovia riešili aktuálne problémy a požiadavky školy, prijali informácie o počte prijatých detí v školskom roku 2015/16, personálnom obsadení, prerokovali Školský poriadok, schválili Správu VVČ, riešili  materiálno - technické vybavenie školy, hlavne úpravy školského dvora (výrub st. tujového porastu, dovoz a rozhrabanie zeminy), či organizovanie Katarínskej zábavy.

 Na marcovom zasadnutí boli okrem členov a riaditeľky školy prítomné starostka obce - Ing. M. Danková a vedúca ŠJ pri ZŠ p. B. Juhásová. Predmetom zasadnutia bolo riešenie návrhu na úpravu prevádzky školy počas školských letných prázdnin, návrh na schválenie dodatku v štatúte RŠ - voľba podpredsedu (zvolený bol p. M. Frohlich). Na poslednom zasadnutí predsedkyňa predniesla výročnú správu za uplynulé obdobie ako i plán na ďalšie ročné obdobie. Členovia prerokovali návrh Školského poriadku na školský rok 2016/17 a nový ŠKVP. Oba návrhy dokumentov predložila riaditeľka školy.

 

Poradné orgány riaditeľa

 

Podľa § 6 ods. 1 Vyhlášky 306/2008 o materskej škole sú poradnými orgánmi riaditeľa MŠ pedagogická rada a metodické združenie. 

Pedagogická rada: zložená z členov pedagogického kolektívu, bola jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického kolektívu. 

V tomto školskom roku sa zišla štyrikrát.

Obsahom rokovaní boli:

- prerokovanie plánu práce školy, školského poriadku, plánovania

- vypracovanie nového ŠKVP

- stanoviská k výsledkom výchovy a vzdelávania

- informácie o progresívnych metódach výchovy a vzdelania

- zistenia a závery z kontrolnej a hospitačnej činnosti

Metodické združenie

Vedúcou MZ bola Z. Vašková, členmi všetky ped. pracovníčky.

Posudzovalo špecifické otázky výchovno - vzdelávacieho procesu, plánovania podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Zvyšovalo metodickú a odbornú úroveň pri tvorbe nového ŠKVP.

Plán bol zameraný na:

- aplikáciu získaných poznatkov zo školení, vzdelávania ped. pracovníkov v oblasti poznatkov tvorby ŠKVP,

- praktických zručností pri práci s interaktívnou tabuľou,  s programom Activeinspire, možnosti tvorby projektov, rozvíjania IKT kompetencií detí

-  vzájomnú konverzáciu na základe prednášky o agresivite a hyperaktivite detí v MŠ (pripravila E. Koprdová).

 

 

Údaje o počte detí v MŠ

 

V školskom roku 2015/16 bolo vydaných 10 prvostupňových rozhodnutí.

Celkový počet detí – 35, z toho:

                                                    2 – 3 ročných -  14 detí

                                                    5 – 6 ročných – 21 detí

                                                  

                                                   

Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ

Zápis do ZŠ sa zúčastnilo dvanásť detí, jedno dieťa bolo prijaté na odporučenie CPPPaP predčasne. Všetky deti absolvovali testy školskej zrelosti (depistáž), ktoré vykonala pracovníčka Centra pedagogicko – psychologickej poradne v Nitre – pobočka Vráble. Deti získali Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Nebola zaevidovaná ani jedna žiadosť o odklade školskej dochádzky.

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov

Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 3  – Dagmar Kramárová

                                                                        Bc. Eva Koprdová

                                                                        Bc. Zuzana Vašková

                                                                       

Nepedagogický zamestnanec:                1 - Anna Senášiová - upratovačka

 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

 

Školenia k vypracovaniu nového ŠKVP  - D. Kramárová,  Z. Vašková, Bc.                                                         

Samoštúdium prostredníctvom odbornej literatúry, internetu (všetky ped.pracovníčky).

 Z dôvodu nerealizácie vzdelávania zo strany MPC prihlásené pedagogické pracovníčky sa nezúčastili vzdelávania.

                                                                            

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

 

   Tekvičák

   Šašovské vystúpenie

   Úcta k starším – kultúrny program

   Ovocníčkovia ( Deň zdravej výživy)

   Šarkaniáda (v spolupráci s rod.)

   Mikuláš v spolupráci so ZŠ

   Adventné tvorivé dielne (v spolupráci s rod.)

   Vianočná besiedka

   Vtáčia búdka (zhotovovanie búdky)

   Fašiangove radovánky a šašov karneval

   Exkurzia -  mestská knižnica  Vráble

   Návšteva v 1. ročníku ZŠ

   Morena, Morena

   Modrá starenka (Deň zeme)

   Stavanie májky, opekačka

   Mliečny svet (MDM – zhotovovanie z PET obalov, ochutnávka mliečnych

                        výrobkov)                                   

   Detská olympiáda  – Svetový deň zdravia

 Deň matiek – kultúrny program

 Výtvarná súťaž Zlaty Dvônčovej - zaslané výtvarné práce detí v počte 5

 Výtvarná súťaž – Svet očami detí - zaslané výtvarné práce v počte 4

 Exkurzia - Hasičský a záchranný zbor Vráble

 Deň detí

Bábkove divadlo Danka a Janka (v spolupráci so Širočnou - Požitavie)

Predplavecká príprava - Škola plávania ARIELA - Levice 

Rozlúčka s predškolákmi

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 

Národný projekt DIGIŠKOLA

Proxíková euroakadémia (finančná gramotnosť)

Veselé zúbky  (dentálna hygiena)

 

Interné projekty:

Deti v pohybe  pokračovanie v revitalizácii školského dvora – donáška zeminy (sponzorsky), čiastočné vyrovnanie terénu škol. dvora, výsadba zelene (sponzorsky) 

Človek a príroda (environmentálna výchova)

Advent, Mikuláš, Vianoce, Fašiangy (ľudové tradície nášho regiónu)

Ľudské telo

Jazierko

Veselá matematika

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI :

naposledy vykonaná v školskom roku 2009/10, hodnotenie na veľmi dobrej úrovni.

 

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

Budova školy je prízemná. Interiér tvoria dve triedy, ktoré spĺňajú priestorové podmienky v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy vydaným dňa 19. apríla 2016, vyhláškou MŠ SR č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Súčasťou interiéru je  spálňa (nábytkom oddelená od druhej triedy), šatňa, jedáleň a umyváreň, výdajňa školského stravovania. Priestranný dvor je vybavený pieskoviskom, dreveným prístreškom, preliezkami, hojdačkami a šmýkalkami. Jednotlivé triedy disponujú  širokou ponukou didaktických pomôcok, hier, učebných pomôcok, ktoré sú každoročne dopĺňané. Trieda starších detí je vybavená digitálnou technikou - interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, multifunkčným zariadením, LCD TV, CD prehrávačom,  PC v počte 3,  druhá trieda je vybavená TV, CD prehrávačom,  PC.

V tomto roku zriaďovateľ zabezpečil výmenu bočného oplotenia areálu a okien v pivničných priestoroch.

Sponzorsky: krajčírske práce - ušitie detských krojov v počte 12 ks, zakúpenie laminovačky, úhrada za dovoz a rozvoz zeminy do školského areálu (RŠ), získanie drevín (p. Záhorský) a následná výsadba.

Z príspevku MŠ SR na predškolákov: učebné pomôcky (viď. Inventár)

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  výchovno – vzdelávacej činnosti školy

 

1) dotácie zo štátneho rozpočtu: v kompetencii zriaďovateľa

2) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť:                              

- príspevky sa uhrádzajú podľa § 5 ods. 14 písm. e/ zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle  všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 vydaného Obecným zastupiteľstvom v Novej Vsi nad Žitavou dňa 26. 11. 2009, Dodatkom č. 2 dňa 11. 01. 2012 a to nasledovne:

                     5 eur dieťa s trvalým pobytom v obci

                     7 eur dieťa s trvalým pobytom mimo obce

                     4 eurá na dieťa, ak MŠ navštevuje 2 a viac detí z jednej rodiny                  

V školskom roku 2015/16 sa vyzbieralo 1072eur. Časť finančných prostriedkov bola použitá na materiálno – technické vybavenie školy: hračky, pracovné pomôcky, kancelárske potreby, toner, čistiace prostriedky.

.3) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy: 0

4) Sponzorský príspevok od rodičov – 8 eur na rodinu v celkovej sume 230 eur  

boli   použité na výtvarný a pracovný materiál v edukácii (viď. v agende  MŠ – Sponzorstvo)   

5) Prípevky združenia rodičov - 12 eur/dieťa - v plnej kompetencii pokladníčky ZRŠ - zvolenej rodičmi     

5) iné finančné prostriedky: príspevok na zakúpenie metráže na kroje pre deti z   finančných zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 400 eur

6) štátna dotácia. z MŠ SR poskytnutá na učebné pomôcky pre predškolákov

    vo výške 1500 eur ( predplavecká príprava, učebné pomôcky, pracovné zošity)                

                                                                         

 

Údaje o výsledkoch školy, výchovno – vzdelávacieho procesu, nedostatkoch a opatreniach

 

 Na základe hodnotiacich správ o výsledkoch výchovno - vyučovacieho procesu a aktivitách v jednotlivých vekových skupinách možno konštatovať, že úlohy Štátneho a Školského vzdelávacieho programu ako aj hlavné úlohy plánu práce vyplývajúce z pedagogicko - organizačných pokynov na školský rok 2013/2014 boli splnené a realizované v požadovanom rozsahu.

Výchovno - vzdelávací proces sa uskutočňoval podľa ŠKVP ZVEDAVKOVIA, ISCED 0 a interných projektov. Výkonové štandardy boli operacionalizované v týždennom plánovaní, rešpektovali sme aktuálne výchovno – vzdelávacie potreby detí, ich vekové a individuálne osobitosti. V mladšej vekovej skupine priebeh adaptácie detí prebiehal spontánne, u niektorých 2 - ročných detí bol adaptačný proces zdĺhavejší a náročnejší, čo si vyžadovalo individuálny prístup pedagogických pracovníčok. Dochádzka detí bola priemerná, v zimnom období dôsledkom vysokej chorobnosti na nariadenie RÚVZ bola prevádzka prerušená v rozsahu piatich pracovných dní.

V dennom poriadku  sa primerane striedali všetky organizačné formy s cieľom osvojenia návykov zdravého životného štýlu.

Výchovno – vzdelávací proces prebiehal v dvoch heterogénnych triedach    s celkovým počtom 35 detí (veková skupina 4 – 6 r. – 21 detí, veková skupina 2 – 4 r. -14 detí). Zaškolených bolo 12 predškolákov, jedno dieťa zo SZP malo odklad školskej dochádzky, dochádzka tohto dieťaťa počas školského roka bola minimálna, rodičia neprejavovali záujem o spoluprácu. Jedno dieťa, ktoré ešte nedosahovalo školskú zrelosť, po absolvovaní testov školskej zrelosti v CPPPaP bolo prijaté na primárne vzdelávanie.

 

 

Perceptuálno - motorická oblasť

 

V oblasti rozvíjania pohybových schopností sme sa zameriavali na plnenie vytýčených cieľov, v ktorých sme rešpektovali zdravotný stav detí a ich individualitu. Vo veľkej miere sme uplatňovali v edukačných aktivitách hudobno-pohybové a pohybové hry, pri ktorých sa formovali a rozvíjali nielen psychomotorické kompetencie, ale aj osobnostné a sociálne. V pohybovo-relaxačných cvičeniach sme využívali hovorené a hudobné riekanky. Jednotlivé cvičenia sme obohacovali s využitím rôzneho náčinia ( šatky, farebné loptičky a krúžky, tyče a pod.) a náradia. Deti si postupne osvojovali správne držanie tela, precvičenie odpozorovaných cvikov, kombináciu pohybov, pohybovú výkonnosť, rozvíjali sa vôľové vlastnosti, sebakontrola, schopnosť spolupracovať, dodržiavať zvolené pravidlá. Pre rozvíjanie pohybového aparátu v prípade priaznivého počasia sme vo veľkej miere využívali areál školského dvora, obecné ihrisko, ale aj multifunkčné ihrisko v priestoroch ZŠ.

Predškoláci sa zúčastnili predplaveckej prípravy v Škole plávania ARIELA v Leviciach, kde hravou formou sa oboznamovali s vodným prostredím, technikou plávania za prítomnosti inštruktorky.

Hrubá motorika u detí bola na primeranej úrovni, v niektorých prípadoch  zlá koordinácia pohybov - najmä u chlapcov.  Staršie deti si osvojili  telovýchovnú terminológiu. Malé deti sa snažili napodobňovať predcvičované cviky, osvojovali si ich individuálne.

Na formovanie a rozvíjanie jemnej motoriky sme využívali rôzne aktivity - navliekanie korálok, vyšívanie, skladanie, vkladanie, krčenie papiera a pod.

S deťmi boli pravidelne realizované grafomotorické cvičenia formou plnenia úloh v pracovných zošitoch, vypĺňaním grafomotorických tabúľ, ale aj kreslením v interaktívnom programe RNA. Prihliadli sme najmä na správny úchop grafického materiálu, tlak na podložku. Mnohé deti mali tendenciu tlačiť s graf. materiálom a vybiehať za čiaru. Pri výtvarných a pracovných činnostiach si osvojili rôzne techniky práce s využitím rozličných druhov materiálov ( odpadový, prírodný ). Niektoré menšie, ale aj staršie deti si pomaly osvojovali techniku strihania . Vo veľkej miere  radi modelovali a maľovali,  zapájali sa do rôznych výtvarných súťaží ( Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč, Svet okolo nás a pod.).

Staršie deti si osvojili sebaobslužné činnosti, základy stolovania, naučili sa  používať príbor. Vo väčšine prípadov nezvládali si zaväzovať šnúrky.

Nedostatky:

3 - 4 ročné deti:

-  pri jedení - zlé držanie lyžice, dokrmovanie, nechutenstvo

- nesprávne držanie kresliaceho materiálu

- nevyhranená lateralita

- nekoordinované strihanie

- prejavy plaču a vzdorovitosti

5 - 6 ročné deti:

- nesprávne držanie grafického materiálu,

- nesprávny  sklon papiera

- nesprávny úchop nožníc, natáčanie papiera

- u niektorých silný tlak na podložku.

- u niektorých detí v tejto vekovej skupine bol problém pri tempe pracovných činností

- nedostatočná úroveń sebaobslužných činností - viazanie šnúrok, zapínanie gombíkov

Opatrenia:

      - individuálnym prístupom rozvíjať hrubú a jemnú motoriku a grafomotoriku

      - zdokonaľovať techniku strihania

      - zamerať sa na správne držanie tela pri sedavých činnostiach

 

Kognitívna oblasť

Deti prostredníctvom edukačných aktivít nadobúdali vedomosti o rodine, blízkom a vzdialenom okolí, o ľudskom tele, prírode, ročných obdobiach, predmetoch a ich vlastnostiach.  ŠKVP ZVEDAVKOVIA bol zameraný na environmentálnu výchovu - deti  formou zážitkového učenia (vychádzky do miestneho parku) získavali poznatky o živej a neživej prírode,   pozorovaním, rozprávaním, pokusmi si osvojovali danú problematiku ( stromy, kríky, vtáky, živočíchy a zvieratá v parku, kvety a pod.). Aktívne sa zúčastňovali plánovaných aktivít ( Deň Zeme, úpravy školského areálu - hrabanie, zbieranie odpadkov ). Osvojovaním týchto poznatkov bolo našim cieľom formovať pozitívny vzťah k prírode, ako sa u ňu starať, neničiť  a žiť v správnej symbióze človek a príroda. Poznali svoje bydlisko,  dominanty v obci, krajinu, hlavné mesto, štátne symboly.

V rámci rozvíjania zdravého životného štýlu deti mali možnosť spoznávať svoje telo  ( stavba, funkcia jednotlivých orgánov, zdravé a nezdravé potraviny, vplyv pohybových aktivít na správny vývin ). Formou projektu Veselé zúbky učili sa starať  o svoj chrup. Správnu výživu o naše telo sme si pripomenuli aj ďalšími aktivitami ( Deň mlieka, Ovocníčkovia - ochutnávka ovocia a zeleniny, príprava ovocných a zeleninových šalátov ). Vedeli zaujať postoj k svojmu zdraviu a rozlíšiť príčiny možného poškodenia zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi ( ostré, horľavé, nebezpečenstvo elektriny a pod.).

Prostredníctvom námetových a konštruktívnych hier  napodobňovali prácu rodičov, chápali význam práce na základe rozmanitých pracovných činností.  Zážitkovou formou získavali informácie o práci hasičov v teréne ( exkurzia k hasičom vo Vrábľoch).

Spoznávali dopravné značky, vedeli zdôvodniť význam dodržiavania pravidiel cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť ( využívanie reflexných pásikov, reflexných vestičiek, stopterčíku ).

V oblasti matematickej gramotnosti sa orientovali v číselnom rade 1 - 20, v niektorých prípadoch aj vo vyšších desiatkach, rozlišovali geometrické tvary, pomenovávali ich.  Problémom u detí je pravá, ľavá orientácia. Rozoznávajú všetky farby, pri výtvarných aktivitách využívajú širokú paletu farieb, tvoria odtiene, ktoré aj pomenovávajú.

Zvládli orientáciu v časových vzťahoch, roroznávali ročné obdobia, osvojili si poznatky o mesiacoch v roku, postupne vymenovávali dni v týždni prostredníctvom Kalendára v triede. Pretrvávajúcim problémom je určovanie vzťahov včera, dnes a zajtra.

V edukačných aktivitách sme sa zameriavali na rozvoj logického myslenia, experimentovanie, konštruktívnu aktivitu, samostatnosť a tvorivosť, uvedomelosť. Detí veľmi radi pracovali s pracovnými listami.

Prevažná časť má vzhľadom k svojmu veku na primeranej úrovni rozvinutú schopnosť vnímať, pozorovať, schopnosť zapamätať si.   Vo veľkej miere pri hrách využívali dostupnú knižnú literatúru - encyklopédie. U väčšiny detí pretrvávala zlá výslovnosť a aj napriek upozorneniu zo strany učiteliek k rodičom, nemajú záujem riešiť daný problém, iba v prípade niekoľkých jednotlivcov.

Deti spontánne prejavovali záujem o hľadanie, skúmanie a oboznamovanie sa s novými javmi. Úroveň vedomostí a zručností v oblasti poznávacích a mimopoznávacích funkcií zodpovedalo ich vekovým a rozvojovým možnostiam. Nedostatky sa prejavovali v zlej sústredenosti detí, v chybnej výslovnosti a v málo komunikatívnych schopnostiach ( deti odpovedali holými vetami).

Pozitívom v tejto oblasti je veľké množstvo didaktických pomôcok, dostupné možnosti využitia IKT  (riešenie interaktívnych úloh - Planéta vedomostí, edukačných softvérov, CD - ROM, využívanie programovateľnej hračky Bee-Bot), detskej a odbornej literatúry.

Nedostatky:

3 - 4 ročné deti:

- pozornosť a sústredenosť nestála- nedokážu dlhšie zotrvať pri jednej činnosti

 - u viacerých detí nesprávna výslovnosť, artikulácia

5 - 6 ročné deti:

- vo veľkej vačšine nesprávna výslovnosť - hlavne výslovnosť  spoluhlások R, L, sykaviek

- nedostatočná koncentrácia pozornosti

- u niekoľkých detí boli nedostatky pri poznávaní časových vzťahov včera - dnes- zajtra

- orientácia vpravo - vľavo, pomenovávanie geometrických tvarov

 

Opatrenia:

  - zaraďovať do VVČ častejšie aktivity na rozvíjanie komunikačných  schopností

  - uplatňovať aktívne počúvanie

  - systematicky rozvíjať u detí tvorivé myslenie na zbystrenie pozornosti

  

 

 

Sociálno - emocionálna oblasť

V sociálno – emocionálnej oblasti výkonové štandardy smerovali k utváraniu a rozvíjaniu prosociálneho správania. Zameriavali sme sa na rozvoj sociálnych, emocionálnych a vzdelávacích potrieb detí. Deti sme viedli k  spolunažívaniu, pričom si osvojovali primerané spôsoby správania, konania, začleňovania do kolektívu, komunikácie a empatie. U detí sme rozvíjali asertívne a nenásilné správanie – schopnosť vypočuť si nesúhlasný názor, primerane sa presadiť v hre, ospravedlniť sa po nevhodnom správaní, primerane reagovať na prehru, samostatne riešiť konfliktové situácie. Staršie deti sa naučili znášať dôsledky svojho správania, vedeli sa ospravedlniť. Konzultáciami, dennými rozhovormi sa problémy u niektorých deti čiastočne zlepšili, hoci prejavy agresivity, zlosti a vzdoru sa nepodarilo odstrániť úplne, mimoriadne u 2- ročných detí.

V oblasti získavania jazykových kompetencií sme poskytovali deťom priestor na komunikáciu. Využívaním básní, piesní, hudobno-pohybových hier, ilustrácií, divadla, práce s rozprávkami a zážitkového učenia sme u detí rozvíjali slovnú zásobu, správnu výslovnosť. Spev piesní a hudobno-pohybové hry sa prelínali všetkými organizačnými formami.

Manipulácia s nástrojmi Orffovho inštrumentára navodzovala atmosféru radosti, emocionálnych zážitkov a citového uspokojenia. Deti tak získali základy pohybovej kultúry a rytmiky. Obohatili si svoj repertoár o množstvo piesní – umelých a ľudových, učili sa rozlišovať piesne podľa melódie a rytmiky.

Svoje jazykové a pohybové schopnosti mali možnosť prezentovať pri rôznych kultúrnych podujatiach v MŠ a kultúrnych programoch organizovaných v obci ( Október - mesiac úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek )

Deti si vytvorili kladný vzťah k literatúre (každodennými hrami v knižnici), chápali jednoduché bájky, ponaučenia, hodnotili konanie postáv. Staršie deti konfrontovali situácie z príbehov s osobnými zážitkami.

 

Nedostatky:

3 - 4 ročné deti

- nezáujem o pohybové činnosti niektorých detí, ostýchavosť

- nesprávna výslovnosť, maznanie (u dievčat)

5 - 6 ročné deti:

- agresívne správanie chlapcov

- nerešpektovanie spoločných pravidiel

-  nerešpektovanie hovoriaceho

Opatrenia

 - poskytovať deťom model pozitívneho  etického správania bez kriku, agresivity

 - pristupovať k deťom pozitívne, vyzdvihovať ich pozitíva, jedinečnosť a originalitu

 - posilňovať citovú stabilitu a tak utvárať psychickú odolnosť voči stresu

                                                                                       
 Riadiaca činnosť

1. Pracovno – právna oblasť: bola zameraná na stav hygieny a čistoty zariadenia,

dodržiavanie bezpečnostných predpisov, čistotu školského dvora, využívanie pracovného času, spôsob a realizáciu a dodržiavanie psychohygieny detí, na kvalitu využívania digitálnej techniky a učebných pomôcok. 

2. Pedagogická oblasť: hospitačná činnosť bola zameraná vo všetkých výchovných zložkách a výchovno – vzdelávacích činnostiach smerom na učiteľku, spôsob plnenia, relizáciu a uplatňovania progresívnych metód a foriem práce. Smerom na deti sme sa zamerali na úroveň prosociálneho cítenia a správania a na pripravenosť detí do školy. Bolo uskutočnených deväť tematických hospitácií, neboli uložené žiadne opatrenia. Oporúčania boli priebežne splnené. Orientačné hospitácie boli vykonané v priebehu roka – jedenkrát štvrťročne, komplexné hospitácie boli vykonané dve, zamerané hlavne na prípravu detí, ktoré mali rok pred plnením školskej dochádzky. Neboli zaznamenané žiadne nedostatky ani pri vnútroškolskej kontrole.

V oblasti organizácie práce sa nevyskytli žiadne nedostatky, dodržiavali sa organizačné predpisy, vyhlášky, Pracovný poriadok, Prevádzkový poriadok a Školský poriadok školy. Osvedčilo sa zaužívanie uvoľneného režimu dňa. 

 

Opatrenia:

- zamerať sa na efektívnejšie využívanie pracovného času

- prerozdeliť kompetencie a úlohy medzi pedagogických zamestnancov a tým

   ich viac zapojiť do pomoci pri riadení  MŠ

- podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov s úmyslom rozvíjať

  ich kompetencie a iniciatívu

- dbať na úpravu svojho prostredia, šetrenie s energiami a materiálno -

  technickými prostriedkami

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia:

·

Cieľom MŠ bolo vytvárať efektívne pôsobiace prostredie pre každodennú edukáciu, ponúknuť deťom  kvalitnú výchovu a vzdelávanie s možnosťou využitia širokej ponuky učebných pomôcok,     

- zabezpečenie realizácie Školského vzdelávacieho programu “Zvedavkovia“.

Pri utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií detí:

- sme využívali inovatívne formy a stratégie výchovno - vzdelávacej činnosti,

- venovali zvýšenú pozornosť činnostiam zameraným na rozvíjanie vyšších psychických procesov,

- podnecovali deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností,

- rozvíjali hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k stanoveným cieľom,

-  zvyšovali  úroveň pripravenosti detí na vstup do ZŠ.

Naplánované ciele a úlohy boli pravidelne kontrolované a  splnené (viď. Záznamy kontrolnej činnosti). Prioritou bola realizácia ŠKVP, na ktorom sa podieľal celý kolektív.

 

                               Hodnotenie stavu podľa SWOT analýzy

 

 

       Silné stránky                                                  Slabé stránky

      

     - Schopnosť pedagógov uplatňovať

        nové trendy vo výchove a vzdelávania                                                                                                    

      - Vhodná poloha školy                                           - Vysoká chorobnosť detí,

      - 100% kvalifikovanosť učiteliek                             nedbanlivosť zo strany rod.                                                                              

      - Prezentácia aktivít na webe školy                        - Nezáujem rodičov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      - Modernizácia interiéru školy                                 o logopédiu                              

      - Priestranný  školský dvor                                       - Neobjektívnosť niektorých

      - Akcie MŠ, ktoré nie sú na úkor kvality                  rodičov, nezáujem o dianie                                   

      - Podpora zo strany zriaďovateľa                             v MŠ

      - Ústretovosť a spolupráca s radou školy                                                                                                                                                             

      - Estetické prostredie                                                                                                                                                                                                    

      Ohrozenia                                                               Príležitosti

      - Zmena legislatívy                                                   - Spolupráca s viacerými

      - Nerealizácia vzdelávania zo strany                                          organizáciami

         MPC                   

                                                                                      - Sponzorstvo  

                                                                                                            

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

 

V zmysle zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho novelizácie zákona č. 324/2012 Z. z., § 28, ods 10, 11 bol počet detí v  triede s celodennou formou vzdelávania  navýšený o 3 deti.

Výchova a vzdelávanie bolo realizované podľa denného poriadku, ktorý poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole:

- denne  zabezpečený pitný režim

- medziľudské vzťahy a spolupráca zamestnancov vyplývala z etického kódexu, charakterových vlastností ako aj pravidiel dohodnutých na pracovisku, bol uplatňovaný prosociálny výchovný štýl

– primeraná klíma, atmosféra v triede, profesionálny pedagogický prístup k

deťom, ktorý podstatne ovplyvnil výchovno - vzdelávací proces

 

Krúžková činnosť

                                                                                 

 V   MŠ sa realizovali  krúžky :

- výtvarný - pod vedením internej p. učiteľky, u deti si rozvíjali výtvarné a pracovné  zručnosti, prihlásených bolo 6 detí s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí

- oboznamovanie sa s anglickým jazykom - pod vedením externej pracovníčky, ktorá spĺňala kvalifikačné predpoklady (pedagogické vzdelanie a jazykovú skúšku s AJ), zúčastňovalo sa sedem detí - predškolákov s informovaným súhlasom zákonných zástupcov detí

 

Informácie o vzájomných vzťahoch medzi školou a deťmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

 

1. Spolupráca s rodičmi detí

V rámci spolupráce s rodičmi sme v školskom roku 2015/2016 realizovali nižšie uvedené aktivity v materskej škole: 

- zhotovovanie tekvičákov na výstavu

- Šarkaniáda - v spolupráci s deťmi a rodičmi vytvorenie originálneho šarkana

- predvianočné tvorivé dielne - výroba vianočných ozdôb - rodičia a deti

- vianočná slávnosť

- účasť niektorých rodičov pri návšteve divadla

- rozlúčka s predškolákmi, príprava občerstvenia·

- rokovania rady rodičov a rady školy

- individuálne konzultácie s rodičmi 

- podpora materiálneho vybavenia školy (papiere na kreslenie,  hygienické      potreby pre deti)

- ústretovosť a pomoc pri zorganizovaní zábavy poriadanej radou škoy, zabezpečenie sponzorstva do tomboly

- zorganizovanie exkurzie k hasičom (p. Frohlich)

- brigádnická pomoc pri úprave školského dvora

 

2. Spolupráca s CPPPaP

- 1x ročne bola vykonaná depistáž školskej zrelosti,  odborné poradenstvo so školskou psychologičkou

3. Spolupráca so ZŠ

V priebehu školského roka sa zrealizovali uvedené formy spolupráce:

- pohybové aktivity na multifunkčnom ihrisku

- návšteva Mikuláša a jeho pomocníkov v MŠ zabezpečená zo strany ZŠ

- účasť na BD v priestoroch ZŠ

- návšteva 1. triedy, účasť na vyučovaní

4. Spolupráca s mestskou knižnicou vo Vrábľoch

- po prvýkrát sme zrealizovali exkurziu autobusovou hromadnou dopravou do MSK - Vráble. Zážitkovou a veľmi pútavou formou knihárka sprostredkovala deťom informácie o vzniku knihy.

  5. Spolupráca so Školou plávania Ariela v Levicach

- predplavecká príprava  starších detí v počte 12, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov, autobusová doprava bola hradená z príspevku MŠ SR na predškolákov

6. Spolupráca so zriaďovateľom - obecným úradom

- prebiehala ústretová spolupráca so starostkou obce, ochota komunikovať, pomôcť, riešiť problém

- získanie finančnej podpory na kúpu detských krojov

- spoločné akcie - úcta k starším , deň matiek - kultúrny program v prevedení detí MŠ, karneval

- zabezpečenie dopravy do BD 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.


Fotogaléria:

Táto fotogaléria je prázdna.


Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.


Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.