Rada školy

 
     
  • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom,  vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy. Volí sa na obdobie štyroch rokov, riadi sa štatútom RŠ, ktorý predkladá predseda RŠ.
  • Rada školy uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z., ale i podáva návrh na odvolanie riaditeľa školy.

  • Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z. z. najmä:

k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu,

k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

k návrhu a schváleniu školského vzdelávacieho programu.

RŠ sa stretáva najmenej šyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného programu, za ktorý zodpovedá predseda RŠ. Predseda RŠ jedenkrát ročne - najneskôr do 31. marca - vypracováva výročnú správu. Na svoje zasadnutia pozýva riaditeľku školy a podľa potreby aj iných hostí.

Členovia rady školy:

za pedagogických zamestnancov:           

Bc.Zuzana Vašková - predseda RŠ

 

 

za rodičov:                       Mária Balajová

                                        Eva   Kováčová

 

delegáti OÚ:                     Bc.Peter  Gúcky

                                        Martin Frohlich

 

 

 

 

         VÝROČNÁ  SPRÁVA  RŠ  PRI  MŠ V  NOVEJ  VSI  NAD  ŽITAVOU  ZA  OBDOBIE  4/2014 - 3/2015.

 

Rada školy pri MŠ v Novej Vsi nad Žitavou pracovala v uplynulom období v nasledovnom zložení:
Predseda RŠ: Bc. Zuzana Vašková (pedagogický zamestnanec)
Zástupcovia rodičov: Bc. Adriana Šulková (do septembra 2014)
                                           Petra Fojtíková (do septembra 2014)
                                           Eva Kováčová (od septembra 2014)
                                           Mária Balajová (od septembra 2014)
Delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa:  Ing. Jaroslav Kováč CSc (do januára 2015)
                                                                       Mgr. Mária Bachanová (do januára 2015)
                                                                       Bc. Peter Gúcky (od januára 2015)
                                                                       Martin Fröhlich (od januára 2015)
  
Rada školy pri MŠ v Novej Vsi nad Žitavou  pracovala v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. V období 4/2014 - 3/2015 sa zišla podľa plánu na 4 zasadnutiach (apríl, jún, september, január), na ktorých bola prítomná nadpolovičná väčšina členov RŠ a tým bola uznášania schopná. Na svoje zasadnutia pravidelne pozývala riaditeľku školy a vyjadrovala sa k aktuálnym otázkam  činnosti školy.
 
Priebeh zasadnutí v období 4/2014 - 3/2015:
 
 
Prvé zasadnutie RŠ (24. apríl 2014)
- prednesenie Výročnej správy RŠ pri MŠ v Novej Vsi nad Žitavou za obdobie 4/2013-    3/2014,
- oboznámenie a schválenie Plánu RŠ na obdobie 4/2014-3/2015,
- oboznámenie členov RŠ s počtom prijatých detí na školský rok 2014/15 p. riaditeľkou MŠ (31 detí, počet nezáväzný),
- návrh na uskutočnenie Katarínskej zábavy.
 
 
Druhé zasadnutie RŠ (25. jún 2014)
- prerušenie prevádzky počas letných prázdnin,
- výstavba dreveného altánku na školskom dvore MŠ - financovanie zo sponzorských zdrojov pre MŠ.
 
Tretie zasadnutie RŠ (23.október 2014)
- predstavenie nových členov RŠ (zástupcovia rodičov) zvolených na rodičovskom združení - p. Eva Kováčová a p. Mária Balajová,
- oboznámenie členov RŠ s priebežnými a ukončujúcimi prácami výstavby dreveného altánku na školskom dvore,
- oboznámenie členov RŠ s pedagogicko-organizačným zabezpečením a prevádzkou v MŠ, 
s výchovno-vzdelávacím procesom v dvoch oddeleniach - tr. MUCHOTRÁVKY (4-6r.), tr. LIENKY (3-4r.) riaditeľkou MŠ p. Dagmar Kramárovou,
- prednesenie Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2013/14 riaditeľkou MŠ, prerokovanie a schválenie správy členmi RŠ,
- prípravy Katarínskej zábavy - organizátori: členovia RŠ, spoluorganizátori: členovia RR (termín 29.11.2014).
 
Štvrté zasadnutie ( 28. január 2015)
- predstavenie nových členov delegovaných zriaďovateľom: 
  p. Martin Fröhlich, a p. Bc. Peter Gúcky,
- prednesenie a prerokovanie návrhov na úpravu areálu po rekonštrukcii budovy MŠ 
( trávnatý porast, výsadba drevín, zakúpenie drevených lavičiek okolo pieskoviska v teréne areálu, výrub tujového porastu - termín: priebežne v jarných mesiacoch.
 
Na stretnutiach rady školy prebiehala otvorená diskusia k predkladaným bodom a navrhované riešenia sú prerokovávané s vedením MŠ a so zriaďovateľom obce.
 
Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy a na webovej stránke školy 
www.materskaskolanovavesnzitavou.webnode.sk
 
 
V Novej Vsi nad Žitavou, dňa 20.4.2015                                       Bc. Zuzana Vašková,
                                                                                                                  predseda RŠ